یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳

لیست کامل شهدای دلفان و جانبازان بخش مرکزی شهرستان

اسامی شهدای دلفان


 1. شهید محمد مرادی
 2. شهیدمولامحمودی
 3. شهید خسرو کاظمی
 4. شهید عزیز قاسمیان
 5. شهید محمدتقی مرادیان
 6. شهید مسعود امیدیان
 7. شهید مراد ابدالی
 8. شهید بگ میرزا اسدی
 9. شهید رمضان گلی
 10. شهید نجف جابری
 11. شهید مراد احمدی کریموندی
 12. شهید حمیدرضا عدالتجو
 13. شهیدبهزاد کورانی
 14. شهید سید محمد موسوی
 15. شهید مصطفی کرمی
 16. شهید هاشم مرادی
 17. شهید علی قاسم پور
 18. شهیدمحمدحسین احمدی
 19. شهید عسگر اکبری
 20. شهید سعید شهبازی
 21. شهید ولی عطایی
 22. شهید ولی الله عبداللهی
 23. شهید  طهماسب پرندوش
 24. شهید مصطفی قاسم پور
 25. شهید صفرعلی احمدی
 26. شهید بابا محمد عزیزی
 27. شهید حاج علیرضا قاسم پور
 28. شهید طهماس اسلامی
 29. شهید عباس علی الیاسی
 30. شهید هوشنگ آرش
 31. شهید الهیار ارضمی
 32. شهید علی اشرف عبدیان
 33. شهید عزیز اسدی
 34. شهید شهمراد ابدالی
 35. شهید محمد حسین علی ابدالی
 36. شهید عباس رحیمی
 37. شهید نظر علی رضایی
 38. شهید کرمخدا رضایی
 39. شهید کرم رضا رضاییان
 40. شهید معصوم علی پیری
 41. شهید سید جوزعلی ریاحی
 42. شهید علی محمدیرانی
 43. شهید علی محمد بیگی
 44. شهید علیرضا بختیاری
 45. شهید اکبر برکت
 46. شهید خدامراد برفی
 47. شهید درویش علی بختیاری
 48. شهید کریم باقری
 49. شهید سید نازار احمدی
 50. شهید نور میرزا ابراهیمی
 51. شهید حبیب اله احمدی
 52. شهید حسینعلی اسدی
 53. شهید نیاز علی گل خاتون
 54. شهید شکرعلی علیزاده
 55. شهید رستم طهماسبی
 56. شهید علی نجفی فر
 57. شهید محمدعلی یوسفوند
 58. شهید سلمان ولی نیا
 59. شهید رضاکرم زمانی
 60. شهید علی عباس اکبری
 61. شهید محمدمهدی موموندی
 62. شهید حسن رضا حقی
 63. شهید ایوب شیرخانی
 64. شهید اسماعیل مرادی زاده
 65. شهید پیرعلی داد داوری
 66. شهید علی محمد دارایی
 67. شهید نوروزعلی دوستی
 68. شهید ساعدبگ دارابیان
 69. شهید محمد محمدی
 70. شهید سید بابا علی محمدی
 71. شهید علی کاظم امکانی
 72. شهید فیض اله اکبری
 73. شهید رحمانعلی اکبری
 74. شهید نادر الفتی
 75. شهید سعید افتاده
 76. شهید محمدابراهیم امیدی
 77. نشهید ظرعلی کریمی
 78. شهید محمد فلک الدین
 79. شهید علی اصغر فیضی
 80. شهید محمد کاظم یاری
 81. شهید کرمخدا دهقانی
 82. شهید طهماس محمودی
 83. شهید رحمن علی نیا
 84. شهید شهمراد دارابی
 85. شهید کریم دوستی
 86. شهید حسن بگ بهری
 87. شهید گل میرزا بختیاری
 88. شهید حیدر بهرامی
 89. شهید غلامرضا بختیاری
 90. شهیدمحمدرضا بختیاری
 91. شهیدمحمدرضااحمدیان
 92. شهیدعلی مراد کاظمیان
 93. شهیدمحمد مراد کرمی
 94. شهیدسیف اله کولیوند
 95. شهیدمحمدصادق کرمی
 96. شهیدمراد کریمی
 97. شهیدمراد کیانی
 98. شهیدعباسعلی شاطری
 99. شهیدمحمدابراهیم یوسفوند
 100. شهیدحیدرنوری
 101. شهیدحشمت اله نظری
 102. شهیدمرادعلی نیازی
 103. شهیدعلی اکبر نظری
 104. شهیدمرادعلی نوروزی
 105. شهیدرسول نجفی منفرد
 106. شهیدحسن مراد نیازی
 107. شهیدعلی حیدر نظری
 108. شهیدسیف اله عبداللهی
 109. شهیدسید امجد نوربخش
 110. شهیدسید منت علی محمدی
 111. شهیدطهماس عبدلی
 112. شهیدحمید رضا نظریانی
 113. شهیدسید علی کاظم نصیری
 114. شهیدعلی نوری
 115. شهیدرحمت اله نظری
 116. شهیدزرعلی نوری
 117. شهیدنورالدین پوشانی
 118. شهیدابوذر نورایی مطلق
 119. شهیدعلی کرم یعقوب زاده
 120. شهیداحمد حیاتی
 121. شهیدسید محمد حسن حسینی
 122. شهیدغلامرضا خسروی
 123. شهیدحسین حیدری میرزایی
 124. شهیدیداله هوشمند
 125. شهیدرسول هاشمی
 126. شهیدمهر علی هرمزی
 127. شهیدعلی میرزا خسروی
 128. شهیدمراد غلامیاری
 129. شهیدمحمدحسین حیدری
 130. شهیدچراغ امیری
 131. شهیدعلی قنبری
 132. شهیدمیرزا مراد قیطاسی
 133. شهیدیارولی قنبرپور
 134. شهیدمیرزا حسن قبادی
 135. شهیدسیداحمد قربانی
 136. شهیدروح اله قاسمی
 137. شهیدعباسعلی قنبری
 138. شهیدهمزه قبادی
 139. شهیدصید آقا قربانی
 140. شهیدمنوچهر حیدری
 141. شهیدنیازعلی خسرو بیگی
 142. شهیدمیرنازار خندان
 143. شهیدسیدابدال حسینی
 144. شهیدعبدالرضا خلیلی
 145. شهیدسید بزرگ عباس عبدالهی
 146. شهیدعلی دوست خدادادی
 147. شهیدبراگجر علیپور
 148. شهیدمنوچهر خزایی
 149. شهیداحد خلیلی
 150. شهیداسدعلی حیاتی
 151. شهیدسید یارعلی حبیبی
 152. شهیدبابا علی خزایی
 153. شهیدعبدالحسین خیری
 154. شهیدحسنمراد حیدری
 155. شهیدمراد عباسپور
 156. شهیدعلم خان زمانی
 157. شهیدجواد طلایی
 158. شهیدمراد طهماسبی
 159. شهیدمحمد کریم رحمتی
 160. شهیدعبداله نوران
 161. شهیدنعمت اله کاظمی
 162. شهیدعزیز علی حسینی
 163. شهیدسید مومنعلی حسینی
 164. شهیدعلی حیدر فتحیان فرد
 165. شهیداحمدرضا پیری فاضلی
 166. شهیدعلی اشرف فضایی
 167. شهیدعباس غلامیاری
 168. شهیدعلی بگ نظری
 169. شهیدبهزاد کیانوش
 170. شهیدعبدالمجید کاظم زاده
 171. اکبر فرهادیان
 172. شهیدحمیدرضا کاوه ای
 173. شهیدعلی مرادیان
 174. شهیدسید عباس رحیمی
 175. شهیدحمید رضایی
 176. شهیدمراد رضایی
 177. شهیددوستعلی رحمتی
 178. شهیداسفندیار حقی زاده
 179. شهیدعلی یار سوری
 180. شهیدگل علی صفری
 181. شهیدگودرز سلطانی
 182. شهیدذبیح اله صادقی
 183. شهیدرضامراد صحرایی
 184. شهیدعباس بگ عباسی
 185. شهیداسفندیار سبزیاری
 186. شهیدفیض علی شیری
 187. شهیدنصرت اله پیر مرادی
 188. شهیدعباس پیری
 189. شهیدمیرزا کرم محمدی
 190. شهیدعلی داد کرمی
 191. شهیدنورکرم عزیزی
 192. شهیدکسمراد مریدی
 193. شهیدعلی اصغر طهماسبی
 194. شهیدمرتضی ملکی
 195. شهیدمحمدعلی مرادیان
 196. شهیدرحیم مرادیان
 197. شهیدحاجی مراد مرادیان
 198. شهیدعلی مرادیان
 199. شهیدعلی رحیمی عبدی
 200. شهیدنورعزیز ططر پور
 201. شهیدعباس شیخی
 202. شهیدمحمد رسول شیخی
 203. شهیدمحمد قاسم جعفری
 204. شهیدمولا مراد عباسپور
 205. شهیدعلی قدم کرمی
 206. شهیددانیال کاوه ای
 207. شهیدجهان مرادی
 208. شهیدعباس قلی کاظمی
 209. شهیدجعفرعلی احمدی
 210. شهیدعلی میرزا جهانی
 211. شهیدمراد جلالوند
 212. شهیداردشیر مرادی
 213. شهیدحسینعلی جهانیان
 214. شهیدسید حاجیعلی جعفری
 215. شهیدعلی جعفری مطلق
 216. شهیدعلی اکبر عزیزی
 217. شهیدمحمود کریمپور
 218. شهیدنورخدا یوسفی
 219. شهیدسیدمراد بگ احمدی
 220. شهیدعبدالمجید لطفی فرد
 221. شهیدمراد کریمیان
 222. شهیدحیدر کاظمی
 223. شهیدشیرزاد شهبازی
 224. شهیدعلی دوست محمدی
 225. شهیدعزیز مراد مهریان
 226. شهیدجعفر اسکندری
 227. شهید مهرداد عزیزپور
 228. شهید عزیز بگ فرضیان
 229. شهید عبدالرضا عباسی
 230. شهیدمرادعلی محمودی
 231. شهیدقاسم کاظمی
 232. شهیدجعفر بگ نظری
 233. شهیدسید علی احمد موسوی
 234. شهیدعزیز علی علیزاده
 235. شهیدعزیز علی محمدی یادگار
 236. شهیدسیف اله اسدی
 237. شهیدحسن کریمی
 238. شهیدیداله چشم پناه
 239. شهیدعلی عرب محمدیان
 240. شهیدمحمد علی محمودی
 241. شهیدمیرزاولی مرادیان
 242. شهیداحمد نوری
 243. شهیدصفر نجفی
 244. شهیدیارعلی میرزایی
 245. شهیدمحمدقلی کاظمی

….

لیست شهداءبخش مرکزی شهرستان دلفان/این آمار مربوط به سال ۱۳۸۹ می باشد
نام  نام خانوادگی  نام پدر 
نام روستا 
مصطفی 
کرمی 
پاپی احمد 
گاوکش علیا
نظرعلی 
کریمی 
امیر 
شیخ اباد 
عبد المجید 
لطفی پور
یحیی 
چراغ
عزیزمراد 
محمدیان
صید باقر
ایرانشاه 
اردشیر 
مرادی 
محمدتقی
ایرانشاه
علی مرادیان 
الوار 
لطفعلی
گاوکش سفلی 
رحیم 
مرادیان 
کریم خان 
گاوکش سفلی
مرتضی 
ملکی 
صید نظر 
سرخانجوب 
بارعلی 
میرزایی 
بگ علی 
شهرک امام 
صفر
نجفی
اسماعیل
ایرانشاه 
سید علی کاظم 
نصیری 
سید برا عزیز
گنجدره 
مهر علی 
هرمزی
مینا خان 
سیکوند 

……………………………………..

نام 
نام خانوادگی 
نام پدر 
نام روستا 
علی 
رحیمی 
علی عسگر 
عبدالحسینی 
نظر علی 
رضایی 
اله کس 
مراد جان چواری 
حیدر 
رضایی 
ابراهیم 
مراد جان چواری
سید جوز علی 
ریاحی 
سید عباسعلی 
مله خان 
عباسعلی 
شاطری 
شاطر علی 
کفراج
سعید 
شهبازی 
علی حسن 
گاوکش علیا 
شیرزاد 
شهبازی 
علی حسن 
مراداباد برخوردار
ذبیح الله 
صادقی 
محمد 
عبد الحسینی
رضا مراد
صحرایی 
محمد علی 
عبد الحسینی 
گل علی 
صفری 
خان علی
شهرک امام 
نور عزیز ططرپور  عزیز
سرناوه
سید عبدالرضا
عباسی 
سید همت بگ 
مله خان 
علی اشرف 
عبدیان 
صید علی 
مراد جان چواری 
محمد نبی 
عزیز پور
ابراهیم 
سراب غضنفر
رحمان 
فتحیان 
بهر علی 
عبد الحسینی 
محمد 
فلکدین 
محمد 
علی اباد چراغ
عزیز 
قاسمیان 
صید طاهر
گاوکش علیا 
صید اقا 
قربانی 
جعفر 
ایرانشاه 
احمد 
قربانی 
صید قاسم 
کفراج
علی
کرمی 
ویس کرم 
برخوردار 
مصطفی
کرمرضا
کرمی
رضائیان
پاپی احمد 
حاج علیرضا
گاوکش علیا
خلیفه آباد

……………………………………..

نام 
نام خانوادگی 
نام پدر 
نام روستا 
هوشنگ 
ارش 
فریاد رس 
شهرک امام
مراد 
ابدالی 
بگ مراد 
گاوکش علیا 
مراد بگ 
احمدی 
سید موسی
گنجدره علیا
جعفر علی 
احمدی 
سبز علی 
فر هاد اباد 
درویش علی 
بختیاری 
صید حسن 
سراب غضنفر
گل میرزا 
بختیاری 
ولی زمان 
سراب غضنفر
خدا مراد 
برفی 
کاکه جان 
کفراج
علی محمد 
بیگی 
سبی بیگ 
ملک اباد 
نجف 
جابری 
سبز مراد 
گاوکش علیا 
سیدحاج علی 
جعفری 
سلطان علی 
مله خان
ید الله 
چشم نیا 
بابا خون 
سراب غضنفر 
سیدیارعلی 
حبیبی 
میرزا اعظم 
هفت چشمه 
حسن مراد
حیدری 
سید حیدر بگ  گنجدره سفلی 
منوچهر
حیدری 
جهانگیر 
حسن اباد خاوه
محمد حسین 
حیدری 
میر عباس
علی میرزایی 
نیاز علی  
خسرو بیگی 
صید عباس 
علی میرزایی 
پیر علی داد 
دادی 
خداداد
دمباغ
علی محمد 
دارایی 
رشید خان 
سراب غضنفر 
نوروز علی 
دوستی 
شرفعلی 
زالی دواب 
محمد کریم
رحمتی 
حواس بگ  سراب غضنفر 
دوستعلی 
دحمتی 
علی عسگر 
برما 

اسامی جانبازان

لیست جانبازان بخش مرکزی شهرستان دلفان 

نام 
نام خانوادگی 
نام پدر 
نام روستا
امیر 
کرمی 
صیدمحمد خان 
چشمه خانی 
حجت الله 
کریمی 
صید محمد خان 
چشمه خانی 
خیر علی 
پرویزی 
محمد
چراغ اباد 
محمد 
یاری 
طهماس
چراغ
محمد هادی
فاضلی جهانگیر  چراغ
فتح الله 
قاسمی
قاسم 
تاج امیر 
کرم خدا 
شهبازی 
نورخدا
تاج امیر 
مراد رضا
کاوئی
علی پاشا 
پا شاه اباد 
محمد  یاسمی  محمد خان  بر خوردار
عیسی مراد 
جابری
سبز مراد 
گاوکش علیا
هادی 
قهرمانی 
حجت
بر خوردار 
کاکه حسین 
صیادی 
صید حسن 
بر خوردار 
ابراهیم 
خندان 
اسماعیل 
برخوردار
محمد طاهر 
خسروی 
غلام حسین 
بر خوردار
هادی 
مظاهری
غلام علی 
بر خوردار 
حسن مراد 
مرادی 
میرزا حسن 
بر خوردار 
کرم حسین 
پاکزبان
عظیم 
بر خوردار 
ایر ج 
برزکار 
میر حیدر 
بر خوردار
رستم بگ 
نقدی
مظفر
ایرانشاه 
حبیب الله 
ذوالفقاری
شکر الله 
الفسانه 
عبد الرضا
کاظمی 
هدایت 
اشرف اباد

……………………………………..

نام 
نام خانوادگی 
نام پدر 
نام روستا 
دولت علی 
غلام پور 
فتح علی
شهرک امام
کاکه مراد 
خدایی 
شیخمراد
شهرک امام 
براخان 
علی نیا  عباس
شتر خفت 
شرفعلی 
آبیده 
حسینعلی 
شتر خفت
نریمان
حیدری 
حیدر 
سنجابی 
محمد کرم 
یوسفی  
محمد 
سراب غضنفر
رحمان 
نریمانی 
نریمان
سراب غضنفر 
کرم 
کاظمی 
علی صفر
سراب غضنفر
رستم 
عزیزیان 
کریم 
سراب غضنفر 
احمد مراد 
شیخیان 
حسن 
سراب غضنفر 
نبی الله 
چشم نیا 
بابا خون 
سراب غضنفر
اکبر 
چشم پناه
حسن 
سراب غضنفر 
هوشنگ 
چشم پنام 
حسن 
سراب غضنفر
فتحی 
اکرمی 
عالی خان
ده یوسفان 
علی همت 
یاریان 
کلبعلی 
ده یوسفان 
محمد 
پیری 
زینعلی 
دوراهی زالی 
علی عباس 
امامیان 
محمد خان 
دوراهی زالی 
سید خدا کرم 
رحیمی 
سید حاتم خان 
حیدراباد
علی کاظم 
محسنی 
حسین 
حبیب وند 
اسدالله 
کرمی 
صید محمد خان 
چشمه خانی

……………………………………..

نام 
نام خانوادگی
نام پدر
نام روستا
طهماس
مرادیان الوار
کریم
گاوکش سفلی
محمد 
بیگی
علی داد 
گاوکش سفلی 
عزت الله 
مهدویان
محمد ابراهیم 
گاو بازه
موسی 
محمودی 
محمدعلی 
کفراج
محمد تقی 
دوستی  عیسی
کفراج
امید علی 
برفی 
ناد علی 
کفراج
شیر ولی 
میرزایی 
میرزا علی 
کفراج
عبدالحسین 
مراد سوری مفرد 
روشنعلی 
کفراج 
محمد ولی 
کرمعلی 
علی 
کفراج
محمد حسن 
قربانی 
عبدالعلی 
کفراج
حسین 
جهانی 
حسین
کفراج
بنان 
نظریان 
یوسف
قلندر
پاپی مراد
مرادی 
خدامراد 
علی میرزایی 
جانی بگ 
میرزایی احمد  ظفراباد
عبدشاه 
مومیوند 
طهماس
ظفراباد
حجت الله 
محرابی 
ساعدبگ
ظفراباد
حسین 
نجفی 
کرم علی
شهرک امام
علی قدم
نجفی
کرم علی 
شهرک امام
قدرت 
غلام پور
فتحعلی
شهرک امام
قاسم 
غلام پور 
صفر علی 
شهرک امام

……………………………………..

نام نام خانوادگی 
نام پدر نام روستا
علی اکبر  نوری نصرت اباد  خدامراد  نصرت اباد 
امید 
همتی 
کریم 
میرزابیگی
اسحاق 
شاطری پور 
حیدر قلی
میرزا اباد 
مرتضی  رضایی  حسین بگ  میرزا اباد 
محمد علی 
رضایی 
عین علی 
میرزا اباد 
نجف  برزگر  علم 
میرزااباد 
سید مولا مراد 
همتی 
سید محمد دولت 
مله خان 
بگ عالی 
محمودیان 
فتحعلی
مله خان
امیر قلی 
عباسیان 
نجف قلی
محمد میرزا
حیاتعلی
عباسیان 
نجف قلی 
محمد میرزا
محمد نظر 
نظریان 
اسد 
گلباغی
فرهاد 
مختاری 
اقا رضا
گاوکش علیا 
عزیز الله 
مختاری 
قمارعلی 
گاوکش علیا
حسن 
قاسم پور 
علی عباس 
گاوکش علیا 
غلام علی 
عسگری 
ملک حسین 
گاوکش علیا 
شیر علی 
شهبازی 
فرهاد 
گاوکش علیا 
نوروز  ساعدی 
حسین 
گاوکش علیا 
خیر علی 
چراغیان 
فرجعلی
گاوکش علیا 
صحبت الله 
بیگی 
دوریش عباس
گاوکش علیا 
عبدالرضا
باقری 
صید کاظم
گاوکش علیا 
…………………………………………………………………………………………..

۴۷ نظر

 1. علی مومیوندی ایرانشاهی

  باعرض سلام وخسته نباشی. درصورت امکان به صورت انتخابی در مورد زندگینامه شهدا مطلب بنویسید و در مورد مفقودالاثرین جداگانه نیز اطلاع رسانی شود با تشکر

 2. اسامی کامل نیست .لطفا اصلاح فرمائید .موجب دلخوری خانواه هائی می شودکه اسم شهید عزیزشان نیامده است.باتشکرازمدیریت سایت

 3. ازهمه ی کسانی که اطلاعاتی در رابطه با شهدای شهرستان دلفان (اعم از عکس ،زندگی نامه ،وصیت نامه وخاطرات)دارندجهت انتشار در وبسایت شهدای دلفان به آدرس http://shohadaydelfan.blog.ir مراجعه نمایند

 4. لطفا شهید یدالله هوشمند فرزند قاسم از روستای ده پهلوان یارولی رو به لیست اضافه فرمایید

 5. مدرس دانشگاه

  پس لیست شهدای کاظمی کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 6. لطفا شهید محمد مراد کرمی گلباغی فرزند درویش کرم از روستای شهن آباد را به لیست اضافه نمایید

 7. درود بر شرف وغیرت تمامی شهدا ایران زمین

 8. با عرض سلام
  من هر چی نگاه کردم اسم عموی گرامی خود را پیدا نکردم بین اسامی ایشان شهید علی حیدر رضایی فرزند بابامراد هستند.از روستای ده پهلوان یارولی و طایفه محترم نورعلی

 9. چرا اسم سید یداله الماسی وسید جهان الماسی نیست در اسامی جانبازان هم تبعیض قایلید ؟

 10. سلام شهیدبزرگوارعلی میرزاجهانی فرزندجمشیدروهم دراین لیست ذکرنکردید

 11. با سلام اسم شهیداکبر برکت توی لیست نیست.

 12. مرادمظفری دهنو

  باسلام من اکنون این خبرشما را خواندم و بابت این اطلاع رسانی ها هم از دوستانی که به هر نحو یاد شهدا و جانبازان و ایثارگران رو زنده نگه می دارند تشکر می کنم و در اینجا لازم می دونم و برخود واجب می دانم که از مرحوم پدرم که مدت ۸ سال بعنوان بسیج در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشت و جانباز ۲۵ درصد هم بودند و اکنون در کربلا در جوار حرم امام دلها حضرت اباعبدالله (ع) مدفون می باشند، مرحوم حاج علی جعفر مظفری دهنو هم یادی بکنم. بیاد تمام شهدای عزیزمان و سرافرازی رهبرفرزانه و کشوردلیرمان، صلوات …

 13. سلام باعرض خسته نباشید لطفا لیستتونو کامل کنید مثلا اسم شهید محمدکهزادی درلیست شمانیست لطفا ثبت کنید

 14. اسامی کامل نیست

 15. با سلام تعدادی از جانبازان لیست در سال های اخیر به خیل عظیم شهدا پیوستند ازجمله شهید کرم رضا عبد الهی شهید علی بگ نظری شهید براخان علی نیا شهید علی حیدر رضایی

 16. شهید والامقام حان محمد بگ چشمه در لیست نبود ایشان ۱۵/۲/۶۱ در فکه به شهادت رسیدند

 17. لطفاعکس شهدا رادرمعرض قراردهید

 18. سلام
  چرا شهید موسی مراد نوروزی توی لیست نیست؟؟؟؟؟؟؟

 19. با سلام و عرض خسته نباشید
  لطف بفرمایید شهید صفرعلی مرادی دیماندول رو هم به لیستتون اضافه کنید!!

 20. طالب قاسمیان

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان ،لطف کنید آقای رمضان قاسم پور فرزند علی عباس از روستای کاووس رابه لیست جانبازان اضافه کنید . با تشکر

 21. سلام.خسته نباشی
  ببخیشد بزرگوار اسم جانباز عزیز آقای رحمتعلی رحمتی سرایی فرزند بساطعلی از روستای سراب غضنفر یاد نشده.
  ممنون آن از لطف و بزرگیتان

 22. حجت ابراهیمی

  با عرض سلام و خسته نباشید. شاید اشتباه تایپی بوده ولی شهید ردیف ۲۲۸ عزیزبگ فرضیان از روستای مختارآباد سرآور میربگ هست.

 23. روح تمام شهدا شاد و برای شادی روحشان بخصوص شادی روح شهیدوالا مقام عبدالحمیدکاظم زاده صلوات بفرستید..

 24. سلام
  لطفا اسم ایثارگران هم کامل بزنیید. اسم سید کرمخدا خانی پور محمدی تو لیست نیست

 25. سلام چرا اسم جانباز محمد مراد محمودیان روستای محمد جان خاوه جنوبی نیست ؟؟؟؟؟؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 26. فریدون محمدی نورعلی

  سلام وقت شما بخیر
  اسم بنده در لیست بالا نیست
  من جانباز هستم
  لطفا” پیگیری نمائید

 27. تکمیل نیست لیست تون پس شهید علی بگ نظریان چی اسمش اینجا نیست

 28. سلام چرا ایم نورعلی نوری جانباز هست اسمش نیست

 29. سلام بر شهدا و رزمندگان و ایثارگران

  داشتم مطلبی راجع به شهید علی دوست محمدی گلباغی درج می کردم ولی محل مزارش را مطمئن نبودم.
  اگر شما اطلاع دارید بنویسید دلفان است یا تهران یا جای دیگری ؟ تشکر

 30. رحمان فرضیان

  باسلام میخواستم بگم که یه اصلاح در لیست شهدا انجام بدید به جای شهید عزیزبگ فرضیان نوشته فرنیان لطفا اصلاح بفرمایید.باتشکر فرزند شهید.

 31. سلام روستای علی میرزایی بخش خاوه دارای دوشهیدبنامهای محمدحسین حیدری فرزند مرحوم میرعباس حیدری .وشهیدذبیح الله صادقی فرزند محمد.هستند ودرسایت شماشهیدنیازعلی خسروبیگی که شهیدروستای برهمابخش خاوه است به اشتباه به روستای علی میرزایی بخش خاوه نسبت داده اید.لطفااصلاح کنید بنده خودم اهل روستای علی میرزایی بخش خاوه هستم.

  • سلام بر شما

   دوست خوبم این لیست رو بنیاد شهید در اختیار ما گذاشته اگر اصلاحیه ای بخواد انجام بشه باید اونا اطلاع بدن تا انجام بدیم. نمیشه من با پیام مخاطبان لیست رو دستکاری کنم ممکنه اون مخاطب اشتباه گفته باشه من حتمأ باید طبق گفته بنیاد شهید که متولی این کار هستش انجام بدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *