سه شنبه , ۷ آذر ۱۴۰۲

آیا لری و لکی زبان‌اند؟ / نوشته علی ایتیوند- پژوهشگر زبان و فرهنگ لر

چکیده:

کسانی را این ادعاست که زبان لری ، لکی گویش هایی از زبان کردی‌اند و یا لری گویشی از زبان فارسی است. که این سخن را نمی‌توان درست دانست، چرا که از دیدگاه خاص تعریف زبان ، لری و لکی دارای قاعده‌های آوایی، معنایی و دستوری متفاوتی با زبان کردی و فارسی می‌باشند. و تنها اشتراک واژگان باعث گویش شدن برای یک زبان نیست. آری فارسی ، لری ، کردی و لکی همه گویش‌هایی از زبان پارسی باستان یا زبانی کهن‌تر از زبان پارسی، زبان هندواروپایی، می‌باشند.

 

 

 

علی ایتیوند-پژوهشگر

نوشته علی ایتیوند-پژوهشگر زبان و فرهنگ لر

مقدمه:

در این مقاله به این می‌پردازیم که آیا لُری و لکی زبان هستند یا که خیر ؟ البته من ادعایی ندارم که زبان‌شناسم بلکه بر اساس آنچه خوانش داشته‌ام سخنان خود را در این باره به میان می آورم.

اما اینکه لکی و لری، که مردمانی در غرب کشور بدان تکلم می‌کنند زبان می‌باشند یا که خیر؟ نیاز به تعریفی جامع و کلی از زبان هستیم. و بایست ویژگی‌های آن را بیان کنیم. و به سخنی باید آن را ترازویی قرار دهیم که با قرار دادن لری و لکی و یا هر گفتاری که می‌خواهیم بدانیم که آیا زبان است یا که خیر ؟ به پاسخ خود برسیم.

زبان را از چند دیدگاه می‌توان تعریف کرد:

 • از دیدگاه عام
 • از دیدگاه خاص
 • از دیدگاه اخص
 • از دیدگاه خاص مِن اخص

دیدگاه عام بدین معنی که ویژگی‌های عام آن را تعریف کنیم. و دیدگاه خاص بدین معنا که ویژگی خاص آن را بیان کنیم. (البته ما هنوز درباره موجودیت خود زبان و تعریف آن بحث می‌کنیم نه لری و یا لکی). و ویژگی‌های اخص یک زبان ، که بر اساس آن به تعریف اخصی از زبان می‌رسیم و ویژگی خاص مِن اخص همان دیدگاهی است که بر اساس آن می توان بیان داشت که آیا لکی و یا لری یک زبان محسوب می‌شوند یا خیر؟

تعریف عامی که از زبان گفته شده است ، اینکه : « زبان ابزاری برای پیوند و ارتباط است» و این ابزار دارای ویژگی‌هایی است به قرار زیر:

 • مجموعه ای از نشانه‌ها
 • قراردادی که بر روی نشانه‌ها نگاشته شده است.

تعریفی که از نشانه گفته شده است ، اینکه « هر چیز که نماینده ی چیز دیگری جز خودش باشد نشانه نامیده می‌شود . یا ، بنا بر تعریفی که در منطق قدیم از « دلالت » می‌کنند ، بودن شیء است به نحوی که از علم به آن حاصل آید علم به شیء دیگر . » ، اما این تعریف یک تعریف کلی است و تعریفی که ما برای زبان خواستاریم در آن بیان نشده است. بنا براین نشانه ها را به انواعی تقسیم کرده‌اند:

نشانه‌ی تصویری:

یعنی نشانه‌ای که میان صورت و مفهوم آن شباهتی عینی و تقلیدی باشد . مثلا نقش مار که بر خود مار دلالت می‌کند. فقط به سبب مشابهت ظاهری است که می توان از اولی به دومی راه برد.

نشانه‌ی طبیعی ( عقلی و طبعی):

یعنی نشانه‌ای که میان صورت و مفهوم آن رابطه‌ی همجواری یا تماس باشد مثلاً رابطه میان دود و آتش. این رابطه از مقوله‌ی علیت ، یعنی مبتنی بر توالی علت و معلول است : آتش علت است و دود معلول آن . فرق این نشانه با نشانه‌ی وضعی در این است که عالماً عامداً به قصد ایجاد ارتباط به وجود نیامده است.

نشانه‌ی وضعی :

یعنی نشانه‌ای که میان صورت و مفهوم آن نیز رابطه‌ی همجواری و پیوستگی باشد ، اما رابطه‌ای قراردادی ، پس اکتسابی نه ذاتی و خود به خودی . بنابراین بر مبنای قاعده‌ای است جاری و مستعمل (عرف و عادت) نه بر اساس مشابهت صوری یا بستگی علت و معلولی ، چنان که دلالت صوت اسب بر معنای اسب، که تا مسبوق برقرارداد تصریحی یا تلویحی میان گوینده و شنونده نباشد مفهوم نخواهد شد. می‌توان گفت که نشانه‌های تصویری و طبیعی نزد همه‌ی جوامع بشری تقریباً یکسان یا لااقل بی نیاز به آموختن قابل درک است و حال آن که نشانه‌های وضعی مسبوق بر آموزش و فراگیری است و بنابراین نزد جماعت دیگر است. به همین سبب است که مثلاً به آن حیوانی که درفارسی « اسب » می‌گوییم در عربی « فرس» می‌گویند. البته پایه‌ی هر زبانی بر دلالت وضعی داشت، اما دلالات دیگر نیز به مقیاسی کمتر در آن به کار است. مثلاً گروه الفاظی را که در آن دستور زبان «اصوات» می‌نامند می‌توان از مقوله‌ی دلالت طبعی شمرد و گروه الفاظی را که به « نام آوا » معروف است ، یعنی الفاظی را که به تقلید از اصوات موجود در طبیعت ساخته‌اند، مثلا « شرشر» آب و «خرخر» خواب، می‌توان از مقوله‌ی دلالت تصویری دانست. یا اگر در اکثر زبان‌ها برای تمیز مفرد از جمع، حرفی یا حروفی بر کلمه‌ی مفرد می‌افزایند تا جمع شود و نه بر کلمه‌ی جمع تا مفرد گردد خود مبین دلالت تصویری است.

نکته‌ای که بایست گفت اینکه : بسیاری از نشانه‌ها ممکن است تغییر دلالت دهند، یعنی از گروهی به گروه دیگر بروند. فی المثل دود، آنجا که دلیل آتش باشد، از نشانه‌های عقلی است، ولی چون نزد بعضی قبائل سرخ پوست آمریکایی به نشانه‌ی اعلام جنگ یا خطر به کار رود در شمار نشانه‌های وضعی خواهد بود، چون مسبوق بر قرارداد و اکتساب و نیز قصد ایجاد ارتباط است. و بسیاری از نشانه‌ها ممکن است ترکیبی از دو یا سه نوع باشند. مثلا در علائم راهنمایی و رانندگی، نشانه‌ای که دلالت بر پیچ جاده می‌کند متشکل از نشانه‌ی تصویری و نشانه‌ی وضعی است و حال آنکه علامت توقف اجباری (مثلثی که راسش به طرف پایین است) صد در صد وضعی است.

پس می‌توان بیان داشت که منظور از نشانه‌ها در تعریف عام زبان همان نشانه‌های وضعی می‌باشد. و قراردادها بر روی نشانه‌ها وضعی بسته می‌شود. و هر نشانه چون سکه‌ای دو رویه است که یک رویه بر رویه‌ی دیگر دلالت می‌کند. رویه‌ی نخست «دال» و رویه‌ی دوم «مدلول» و رابطه ی میان آنها «دلالت» نامیده می شود (۵) (در مورد کلمه ، دال را « لفظ » و مدلول را « معنی » هم می گویند ).بر طبق منطق قدیم ، دلالت از دو جزء تشکیل می شود : دال و مدلول ، و مدلول نزد بسیاری از منطقیان با شیء خارجی یکی است . اما باید دانست که مدلول ( یا معنی در مورد کلمه ) همان شِیء خارجی نیست ، بلکه بر شیء خارجی دلالت می کند . همچنان که دال بر مدلول. پس برای رسیدن از نشانه به شیء یا عین خارجی ، باید از دو مرحله ( دلالت ) گذشت : دلالت دال بر مدلول و دلالت مدلول بر شیء خارجی . مثلا با شنیدن لفظ دیوار به معنای دیوار و از معنای دیوار به خود دیوار پی می بریم . و این نکته را هم باید در نظر داشت که بسیاری از کلمات که طبق تعریف از لفظ و معنی تشکیل شده اند در عالم واقع مصداق ندارند: چنان که مثلا حروف ربط و افعال. همچنین در مورد اسماء که معمولاً نماینده ی شیء مشخصی در عالم خارجند، اگر از اسماء معنی و اسمایی که مصداق آنها فقط در تخیل است ( مانند دیو و جن و پری و سیمرغ ) هم صرف نظر کنیم ، باز اسماء ذات را همیشه به یقین نمی توان دارای عین خارجی دانست : کلمه ی سیب بر مفهوم کلی و انتزاعی سیب دلالت می کند نه بر فلان سیب معین مشخص واقعی. پس مسئله زبان از نگاه تعریف عام مسئله ی دال و مدلول و دلالت است ، نه مسئله ی اعیان خارجی ، یعنی واقعیت.

نکته ای که در این جا بایست ذکر شود ، تفاوت میان تعریف علامت و تعریف نشانه است و آن اینکه : « نشانه ، که مجموعه ی دال و مدلول و دلالت باشد ، امری است خاص بشر و حال آن که علامت ، یعنی چیزی که قابل تجزیه به دال و مدلول و دلالت نیست ، مشترک میان انسان و حیوان است .» و نشانه متغیر است اما علامت ثابت. مثلاً واکنش آدم در مقابل برخورد دست او با آتش و واکنش زبانی او در برابر شنیدن یک سخن. در موضوع اول ، آدمی خود به خود دست خویش را پس می کشد و در موضوع دوم با تأمل و تفکر واکنش زبانی خویش را نشان می دهد. پس در اولی ، واکنش آدمی ، علامت است و در دومی واکنش زبانی او نشانه است. و می توان تفاوت علامت با نشانه را در این دانست که اولی یک دست و یک پارچه است و دومی قابل تقطیع و تقسیم به اجزاء.

بر این اساس برای تعریف زبان از نگاه عام گفت ، یکی از ویژگی های زبان از دیدگاه عام آن ، تقطیع پذیری آن است. و کار اساسی زبان این است که ، به حکم سازمان درونی خود ، واقعیت یک پارچه ی دنیای خارج از نخست تقطیع می کند و سپس بر مبنای همین تقطیع به آن سازمان و تشکل می بخشد . و قوه ی تمثل آدمی در زبان او به نهایت خود می رسد . به عبارت دیگر ، زبان عالی ترین جلوه گاه این قوه است . دستگاه های ارتباطی دیگر بشر نیز یا از زبان منشعب شده یا بر اساس آن نظم گردیده اند.

پس از نگاهی می توان برای تعریف زبان بیان داشت که زبان مجموعه ای از نشانه ها است ، و مجموعه ی نشانه های زبان یک کل منضبط و مرتبط می سازد که یک یک عناصر متشکل آن ، بر طبق قواعد و اصول خاصی که در هر زبانی با زبان دیگر تفاوت دارد ، به یکدیگر وابسته و پیوسته اند ، چندان که بعضی مدعی شده اند که اگر یک جزء در هم بریزد یا تغییر یابد دیگر اجزاء و به تبع آن در هم می ریزند یا تغییر می یابند . و می توان گفت که زبان یک سیستم است. و برای تعریف زبان می توان این را گفت که « زبان عبارت از وسیله ی ارتباطی است که از نشانه استفاده می کند و متکی بر نظام یا دستگاه منسجمی ست ،و اجزاء آن بر طبق قواعد معین مشخصی با یکدیگر ترکیب می شوند تا بر معانی دلالت کنند.»

پس ویژگی های عام زبان:

۱٫ یک ابزار ارتباطی

۲٫ رساندن پیامی برای پیوند و ارتباط

و ویژگی های خاص یک زبان:

۱٫ داشتن نشانه ها و استفاده از آنها

۲٫ داشتن یک نوع قرارداد برای به کار بستن آن نشانه ها برای ارتباط

می توان ، نشانه های زبان را همان واژگان زبانی دانست و قرارداد آن را قاعده های آن بیان کرد و بر این اساس گفت که :

۱٫ قاعده آوایی زبان « چگونگی تولید صدا بوسیله اندامهای صوتی انسان ».

۲٫ قاعده معنایی زبان : « ارتباط میان واژه و معنا ».

۳٫ قاعده دستوری زبان «قاعده های ترکیب واژگان برای دلالت بر معانی».

برای تعیین ویژگی های اخص یک زبان می توان گفت:

۱٫ داشتن قواعد آوایی ، معنایی و دستوری

۲٫ داشتن فرهنگ واژگان

تا بدین جا می توان بیان داشت که لکی و لری :

از نگاه تعریف عام زبان ، یک زبان محسوب می شوند. چرا که لری و لکی یک نوع ابزار ارتباطی بین مردمانی از غرب کشور ایران هستند.

از نگاه تعریف خاص هم زبان هستند ، چرا که دارای نشانه و قرارداد هستند.

از نگاه اخص هم می توان گفت که لکی و لری یک زبان محسوب می شوند ، چرا که دارای یک نوع قاعده آوایی ، معنایی و دستوری می باشند. و نیز یک فرهنگ واژگان نیرومند را دارا می باشند.

اما از نگاه خاصِ مِن اخص … .

متن :

از دیدگاه خاصِ مِن اخص به ریشه‌ی آن زبان پرداخته می شود. و نیز به زمان پیدایش آن زبان و نیز نمودار رشد و تغییرات آن زبان تا به اکنون پرداخته می شود. حال زبان لکی و زبان لری (که بر اساس تعریف عام ، خاص و اخص ، زبان می‌باشند) را آیا می شود از نگاه خاصِ مِن اخص زبان نامید یا که خیر؟ به زبانی ساده تر آیا زبان لری و زبان لکی (که بر اساس تعریف عام ، خاص و اخص ، زبان می باشند.) در ۲۰۰۰ سال پیش به همین گونه‌ای که اکنون به کار برده می شود ، مورد کاربرد بوده است. این سخن را تا به اکنون کسی مدعی نشده است و فکر کنم هیچ وقت هم کسی مدعی نشود. چرا که زبان ۱۰۰ سال پیش مردمان لر و لک با زبان اکنونشان زمین تا آسمان تفاوت دارد. زبان‌شناسان زبان‌های مادر را این گونه بیان کرده‌اند:

۱٫ زبان‌های هندو اروپایی

۲٫ زبان‌های سامی

۳٫ زبان‌های حامی

۴٫ زبان‌های اسلاوی

۵٫ زبان‌های مالایی (چینی ، ژاپنی)

و می‌گویند که همه زبان‌هایِ مورد کاربرد امروز ریشه خود را از این زبان ها می‌گیرند. و زبان‌های موجود در ایران (که بر اساس تعریف عام، خاص، اخص، زبان می‌باشند) را از گونه زبان هندواروپایی خوانده‌اند. و سیر رشد زبان‌های ایرانی را این‌گونه بآورده‌اند:

۱٫ زبان پارسی باستان …………… ۲٫ زبان اوستایی …………… ۳٫ زبان پارسی میانه ………….. ۴٫ زبان پهلوی ساسانی ……………. ۵٫ زبان های ایرانی اکنون

زبان فارسی و لری را از زبان پهلوی ساسانی ذکر می‌کنند.

زبان لکی را از زبان پارسی باستان و پهلوی اشکانی می‌خوانند.

زبان کردی را از زبان اوستایی می‌گویند.

جدول‌های زیر مقایسه واژگان لری ولکی با زبان‌های باستانی (پارسی باستان ، اوستایی و پهلوی)

پارسی باستان

پارسی باستان

آوانویسی

لکی

کردی

فارسی

لُری

جیوا

jiva

زِنئ

زینه

زنده

زِنَه

دیُ

diu

دی‌یین

فتراق، رونین

دیدن

دی‌یِن

زم

zam

زَمین

زهوین

زمین

زِمی

تاو

tav

آؤن ، تَو ، آز ، تآو

گو

نیرو

آز

هازونا

hazuna

زون

زوان

زبان

زُن

وارماکا

varmaka

ورک

بره

بِرَه

اوستایی

اوستایی

لکی

فارسی

کردی

لری

آتِر

آگر

آتش

ئاگِر

تَش

سارَه

سر , کپو

سَر

سَر

سَر

سَخوار

ساخ ، قسَه ، گپ

سُخن

قِسَه

گَپ

گئسو

گئس ، زلف

گیسو

گیس

گئس

دئوَه

دئو ، لؤیلِگ

دیو

دیو

گئس

گئو

گآ ، مِن.گآ

گاو

منگآ

گآو

رَه آُخشُن

روشن ، گیسِنآگ

روشَن

روشِن

روشِن

ایسؤیَن

آؤنیآ

توانا

تووانا

آزداز

اوروپی

روآ

روباه

رووی

رُوآ

هیزو

زون ، زُن

زبان

زان

زُن

ایژَه

عیسَه ، عییژ

آرزو

آرزو

آرزو

پهلوی

 

لکی

لری

اوستایی

پهلوی

فارسی

زمون

زمون

دمان

زمان

زمان

البرز

البرز

هرابرزه

هربرز-البرز

البرز

جأشن

جَشن

یَز

یَزن

جشن

مإرخ

مرخ

مِرِغه

مُرو

مُرغ

چرین ، لررین

چرا

چَنگَر

چَرَک

چرا (چریدن

)

مون

مون

ماوِنگه

ماوس

ماه

هو

ر

افتاو

هُوَرَخشَیته

خورشید

خورشید

بر اساس دیدگاه اسلام که همه انسان‌ها را فرزندان حضرت آدم (ع) می‌خواند ، پس زبان همه آدمیان در ریشه یکی است اما به خاطر قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی و … زبانشان دستخوش تغییر شده و متفرق شده‌اند.

کسانی را این ادعاست که زبان لری ، لکی گویش هایی از زبان کردی‌اند و یا لری گویشی از زبان فارسی است. که این سخن را نمی‌توان درست دانست، چرا که از دیدگاه خاص تعریف زبان ، لری و لکی دارای قاعده‌های آوایی ، معنایی و دستوری متفاوتی با زبان کردی و فارسی می‌باشند. و تنها اشتراک واژگان باعث گویش شدن برای یک زبان نیست. و می‌توان گفت اگر زبانی از نظر قواعد دستوری، معنایی وآوایی به زبان دیگر وابسته باشد به قولی اصل و ریشه قواعد معنایی، دستوری وآوایی آن زیر مجموعه زبان دیگر باشد گویشی از آن زبان معرفی می‌شود. اما اگر تنها از قواعد دستوری، معنایی وآوایی با هم اشتراکاتی داشته باشند، حتی اگر این اشتراک بالاتر از ۵۰درصد هو باشد باز هم گویش آن زبان نیست مثلاٌ زبان‌های لری و فارسی از نظر قاعده‌های معنایی، آوایی و دستوری به زبان پهلوی ساسانی وابسته‌اند وگویش‌هایی از این زبان خوانده می‌شوند اما این دو زبان با اینکه اشتراک بالای ۵۰درصد (اشتراک دستوری،آوایی و معنایی) بازهم دو زبان محسوب می‌شوند رابطه زبان‌های فارسی و لری مانند رابطه خواهر و برادری است و پدر این دو زبان پهلوی است و با وجود شباهت وجود مستقل دارند و منظوراز استقلال زبانی این است که این زبان‌ها با وجود اشتراکات فراوان تفاوت‌هایی در ذات زبانی با هم دارند که این تفاوت‌ها در سیر رشد آن زبان، برخورد با دیگر زبان‌ها و پیشامدهای تاریخی به وجودآمده برای آن زبان است. آری فارسی، لری، کردی و لکی همه گویش‌هایی از زبان پارسی باستان یا زبانی کهن‌تر از زبان پارسی، زبان هندواروپایی، می‌باشند. و لفظ زبان برای آنها در اکنون به چند جهت است:

۱٫ از نگاه قاعده‌های دستوری، آوایی، معنایی باهم تفاوت‌هایی دارند.

۲٫ از نگاه فرهنگ واژگان باهم اشتراکاتی دارند اما تفاوت‌هایی نیز دارند.

۳٫ برای حفظ یک کشور بایست فرهنگ آن کشور حفظ شود.

۴٫ فرهنگ‌ها زندگی دارند و مردن هم دارند. و برای زنده ماندن فرهنگ یک کشور بایست فرهنگ‌های اقوام آن زنده باشند و زندگی کنند. و یکی از شاخصه‌های فرهنگ، زبان است.

۵٫ رشد یک زبان باعث رشد اندیشه، فکر و باور یک فرهنگ می‌شود.

۶٫ چرا ما نتوانیم فرهنگ قرآن و اسلام را برای فرزندان خود به زبان خودشان بیان کنیم؟

۷٫ امام زمان (ع)، ایرانیِ پیرو می‌خواهد، نه پیروِ ایرانی.

۸٫ چرا فرهنگ انتظار را نب%D

۳۸۱ نظر

 1. لکی زبان است ولی لری لهجه است لطفا ننویسید زبان لری چون لری فقط یک لهجه است

  • اقای دلفانی واقعا در خارج استان خود را لک میدانی یا لر؟ پاسخ بسیاری از لک زبانان جویا شدم پاسخ لر بوه قابل توجه شما

   • عجب دلیل محکم و محکمه پسندی البته فقط واسه عقل و منطق لرها
    خخخخخخخخخ
    آخه چند نفر از روی بیسوادی و اطلاعات نادرست که حاصل تلاش مغرضانه برای نابودی لک و لکستان بوده بیان همچین حرفهایی بزنن نمیشه حقیقت رو نادیده گرفت
    لک فقط لکه نه لرررررررررررر وکورد جاف

    • حرف دهنتو بفهم
     … که به لرها توهین میکنی

     • هرجا لک مهاجر یا تبعیدی داریم به کرد آنها را می شناسند نه لر و نه حتی لکی که مستقل از کرد حساب شود مانند شمال و قزوین و نزدیک کرج و عراق و ترکیه. قابل توجه کسانی که می گویند لک ها خود را لر یا مستقل می دانند. قطعا اگر آن لکها میگفتند لرند مردم مناطق یادشده هم آنها را لر مهاجر حساب می کردند.

      • بدیهی است اینکه هرکس بتواند با افراد بیشتری در دنیا ارتباط زبانی دوطرفه برقرار کند یک مزیت برایش محسوب می شود. لکها با اندکی آشنایی و ارتباط، یعنی با کمترین زحمت می توانند با دیگر کردزبان ها ارتباط زبانی دوطرفه ایجاد کنند و در این حالت علاوه بر فهم زبان فارسی که زبان رسمی منطقه وسیعی است، با کردها هم که جغرافیای سکونتشان تا ارمنستان و اواسط آناتولی و نزدیک مدیترانه می رسدارتباط برقرار کنند که این مزیتی انکارناپذیر و سهل الوصول است. شرط آن این است که در این مسیر، با حرکت مستقل و ساخت خط و واژگان جدید سعی در جداکردن خود از دیگر کردها نداشته، علاوه بر حفظ رابطه موجود با زبان فارسی، تا جای ممکن با کاروان کردی هم همراهی کنند.

      • جواب ناشناس

       تا جایی که ما میدونیم زویار قزوین و لوشان گیلان میگن لریم میتونی بپرسی حتی من از دانشجوهای این شهرها که لر نبودن پرسیدم

       • اتفاقا من حدود ۲۰ سال پیش در دانشگاه همکلاس لک گیلانی داشتم که با دوستاش سه نفر بودند و خودشان را کرد و اصالتا کرمانشاهی معرفی می کردند که موقع حرف زدن دیدم لکی می گویتد نه کرمانشاهی

       • کلاردشت و هشتگرد هم به کرد شناخته می شوند. چند کردکوی داریم که ظاهرا همگی لک هستند. لکهای زند در کردستان هم به کرد شناخته میشوند.

        • کردکوی مهاجران کرمانجند که در حدود ۲۰۰ سال پیش برای مقابله با هجوم ترکمنها از اشنویه به شمال کشور (حدفاصل گرگان تا بندرگز) کوچانده شدند و ابدا لک نیستند.

       • آقا مگه نمیگن لک,خب آقا بزارید لک,لک باشه نه کرد نه لر,همچین سر این موضوع بحث میکنید انگ چخبره,آقا بنده بعنوان یک لر غیور,لکها رو لر نمیدوووووووووونم تمام.

      • داداش بیشتر استان لرستان لکند.فقط ازنا .الیگودرز.دورود که بختیاری اند.

     • بعضی لرها به عنوان لک مقالاتی بسیار بی ارزش از نظر علمی و پراز دروغ و سفسطه درخصوص لر نمایاندن لک ها در فضای مجازی منتشر کرده اند و با سانسوری عجیب فقط نظرات موافق لربودن یا مستقل بودن لک ها را منتشر می کنند که اگر کسی مطلب و نظرات را بخواند قانع شود لک ها خود را کرد نمی دانند حال آنکه اینگونه نیست. خود من چندتارا امتحان کردم و مطمین شدم مطالب مزاحم فکرشان را درج نمی کنند. درود بر کردهای شریف و آزاداندیش که نظر مخالفشان راهم می پذیرند. حقا به کرد بودن خودم افتخار می کنم .

      • جواب ناشناس

       به چی افتخار میکنی به اینکه در کردستان دارن با تبلیغات زیاد روی سورانی زبان هورامی رو نادیده میگیرن که اصیلتر از سورانی یا زبان فیلی های جنوب یا کرمانجی های شمال میخوان زبان رسمی اقلیم رو سورانی کنن کدام ازاد اندیشی کدام شرافت حالت خوش نیست داداش خواستگاه لکها ولرها یکی اند حالا فرقی نمیکنه لرها زیر مجموعه لکها ولی کرد نیستن زبان میتونه تحت تاثیر محیط قرار بگیره مثل کردهای که به عرب ها نزدیکترن کلماتو با غلظت عربا تلفظ میکنند

      • لرستان پشتکوه( ایلام)

       توی مقالات معتبر کردی نوشته کردهای اصیل چهار دسته اند:کرمانج ،گوران،کلهر،لور. حالا دیدن لرها خودشونو کرد نمیدونن گفتن بریم سراغ لکها…

       • لرستان پشتکوه یا میرانی کایدخورده لر دهلرانی؟؟؟؟

        • دسته بندی این متوهم ها فقط بر اساس تفاوت های جزئی بوده .
         ضمنا در زبان پارسی کرد یعنی رمه گران و چوپان . ظاهرا در زبان سامی و آشوری چیز دیگه ای است ، اگه جعلی نباشه

      • بابا شما هنوز لک های کرمانشاه رو هم متقاعد نکردین ک کردن بعد میخواین لک های لرستان رو کرد حساب کنین؟ببین اکثر گوشی های موبایل ویدئو کلوپ یا هر جایی ک آهنگ توش باشه پوشه لری رو ک میسازن آهنگ های لکی رو داخل پوشه لری میندازن و حتی ب آهنگ های معروف بزران هم نمیگن لکی میگن لری…اصلا این جا بحث نداره…هیچ طایفه ای از لک های لرستان خودش رو کرد نمیدونه..بین لر و لک همه چی مشترکه فقط بعضی کلمات فرق داره ک مهم نیس..توصیه میکنم دست از حقارت بردارین و شما هم بیاین سمت لر بزرگ تا شاید ما قبولتون کردیم نه اینکه بهتون بگن کرد …

    • از مهمترین عوامل جداشدن لکها از بقیه کردها، همسایگان کرمانشاهی(کلهری) زبان بوده و هستند که همواره رفتار غیر دوستانه ای با اقوام مجاورشان داشته اند و کردبودن را برای خود مصادره و به نام زده اند و هیچ قوم دیگری را در این دستاورد شریک نمی کنند! من در بین ایشان بوده ام و افراط را تا حدی دیدم که حتی جافها وکردهای سورانها را هم در اصالت کردی قبول ندارند! حال آنکه خودشان از نظر زبان(به خصوص گرامر) با همه کردها متفاوتند و خیلی از طوایفشان ادعا می کنند اصالتا از اطراف شیرازند. البته برخی معضلات فرهنگی هم خصوصا در میان لکهای نزدیک کرمانشاه دیده می شود که این هم مزید بر علت فوق شده و باعث گردیده لکها همواره از طرف این همسایگان شمالی طرد شوند و مردم لک این طرد شدن را به حساب همه کردها گذاشته اند زیرا فقط با کلهرها در ارتباط بوده اند ولی لرها درطول تاریخ رفتار دوستانه تری با ایشان داشته اند… اگر لکها همسایه کردهای اصیل بودند(مشابه وضعیت لکهای کرکوک) اکنون قطعا شاهد همبستگی کامل ایشان با سورانها بودید و بی تردید غنای زبانی، فرهنگی بیشتری داشتند.

     • جواب ناشناس

      تو خودت هم میگی همسایه کردهای اصیل سورانها منظورت از غنای زبانی و فرهنگی تحمیل زبان و فرهنگ سورانی ها که نیست مثل بلای که سر هورام و فیلی و کرمانج اوردن عزیزم زبان تحت تاثیر محیط تغییر میکنه سورانها توانستن با تبلیغات ودر توسعه ابزارهای ترویج زبان و فرهنگ سورانی زبان اونا رو تغییر بده تو میگی لکها زبانشون شبیه کردهاست پس کردن پسر همسایه ما که پدرش لرو مادرش لک ولی خودش لکی حرف میزنه چی اون کرده من وقتی با دوستای لکم هستم لکی حرف میزنم و وقتی با دوستای لرم هستم لری حرف میزنم چی از کدوم تبارم یا توی شهر ما بعضی از لک ها یا لرها بچه هاشون از بچگی فارسی حرف میزنند چی یعنی اونا فارسند زبان با تبلیغات و تاثیر محیط تغییر میکنه ولی ریشه و قوم وتبارو خواستگاه مردم یک قوم تغییر نمیکنه

    • دانشنامه بریتانیکا لکی را لهجه‌ای از زبان کردی نام می‌برد.[۳۹] وهمه ی زبانشناسان واکثریت منابع دیگرنیز لکی را در شاخه زبان‌های کردی از شاخه زبان‌های ایرانی‌تبار غربی قرار داده‌اند.[۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴][۴۷][۴۸][۴۹] در کتاب “دائرهالمعارف اسلام” آمده‌است که: در لرستان قدیم برخی اقوام کرد (قبایل لک در شمال و همچنین در بین فیلیها، ایل محکی) زندگی می‌کنند.[۵۰]

     دهخدا در مورد لک‌ها و لهجه لکی می‌نویسد: کردهای لکی در لرستان ساکن و خوش هیکل و تنومندند. رنگ آنها گندمی و مویشان سیاه یا خرمایی تیره‌است. لهجه لکی؛ لهجه‌ای از زبان کردی که مردم هرسین و توابع بدان سخن گویند. [۵۱] دائرهالمعارف بزرگ اسلامی نیز، لکی را لهجه‌ای از زبان کردی دانسته‌است؛[۵۲] زبانشناس کانادایی آنونبی نیز در مورد لکی نوشته‌است که نظر فتاح را قبول دارد که لکی را در میان زبان‌های کردی طبقه‌بندی کرده‌است.[۵۳]

     ساختار اصلی دستوری و افعال لکی «همانند دیگر لهجه‌های کردی» در زمره زبان‌های شمال غربی ایرانی قرار می‌گیرد. این ارتباط همچنین با مشاهده بقایای ساختار کنایی (ارگاتیو) در لکی تصدیق می‌شود. در گویش لکی مانند سورانی و کرمانجی ویژگی ارگاتیو مشاهده می‌شود، بنابراین زبان لکی شبیه به کردی و از لری متفاوت است.[۵۴][۵۵] برخی هم که ابتدالکی رانزدیک به لری دانسته اندبعدهاباتحقیق بیشترلکی رانزدیک به کردی ودربین شاخه‌های زبان کردی طبقه بندی کرده اندکه نمونه اش یزدان پناه می باشدکه درمقدمه چاپ‌های آخرکتابش این مطلب رامی توان دید.ولی در شهرخرم آبادوبروجردوبقیه شهرهای بااکثریت لرترکیب و واژه‌های لکی به شکل گسترده‌ای به سوی لری درحال تغییر هستند.

     • آقا باشه باشه باشه لکها لر نیستند کرد هستند حالا همه باصدای بلند فریاد میزنیم آهااااااای مردم آهاااااای مردم لکها کرد هستند کرد,حالا برید لذتشو ببرید

     • دوست عزیز من هم در خیلی از کتابها که نوشته گردشگران یا کسانی که در زمانهای قدیم به ایران آمده اند و سفرنامه خودرا نوشته اند خوانده ام که کرد ها گویششان بر گرفته از زبان لکی و تلفیق شده با گویشهای مردمانی که در منطقه جنوب ترکیه و غیره و فلان به وجود آمده ویا کردها اصلا ایرانی نبوده اند و از جنوب ترکیه و شمال سوریه به ایران آمده اند و آن زمان لک و لر در ایران بوده اند پس از روی نوشته کسانی که از خارج از منطقه به اینجا آمده اند نمیشود به نتیجه رسید حال آنکه اگر غریبه ای اول پا به منطقه لک نشین می آمده و بعد به منطقه کردنشین کرد را زیر مجموعه لک لحاظ میکرده و بالعکس پس اینها دلیل نمیشود و قدمت زبانها را باید در داخل و از آثار و اسناد باستان فهمید که مطمئنا قدمت منطقه لر ولک نشین خیلی بیشتر از تمام مناطق نه فقط ایران بلکه بیشتر دنیاست به استناد آثار کشف شده در این مناطق که بیشتر از ۶۰هزار سال تخمین زده شده .

    • در بسیاری از لهجه های کرمانجی، صدای آ مانند لکی بین O و A تلفظ می شود. اما مانند همه زبانهای دنیا برای یکسان نویسی کلمات یک زبان و فهم آسان تر نوشته ها، به همان صورت ا یا a می نویسند . متاسفانه برخی از لکها رسم الخطهای شخصی ابداع کرده اند و صدای آ را بصورت او می نویسند مثلا گیون بجای گیان.

     • زبان بعضی از کشورهای افریقای انگلیسی همچنین بعضی از کشورهای امریکای لاتین به خاطر استعمار اسپانیای حرف میزنند یعنی باید نتیجه گرفت که چون زبانشان انگلیسی ، پس انگلیسی تبارند یا از نظر قومیت اسپانیایند

      • گویش لکی کاملا شخصیت مستقل دارد و شباهتش به یک نوع کردی مختص نیست مثلا واژگانش به کلهری و هورامی که البته بعضا کلمات مشابه سورانی و کرمانجی دارد که در کلهری نیست. دستورزبانش بیشتر شبیه سورانی شمالی است و از بعضی جهات هم کلهری و هورامی و کرمانجی. از نظر آهنگ سخن گفتن شبیه کرمانجی است… این یعنی لکی در اثر شبه استعمار کردی! ایجاد نشده و خودش گویشی مادر است.

    • لطفا رفتار مردم کرمانشاه با لکها را به حساب همه کردها نگذارید…
     از مهمترین عوامل جداشدن لکها از بقیه کردها، همسایگان کرمانشاهی(کلهری) زبان بوده و هستند که همواره رفتار غیر دوستانه ای با اقوام مجاورشان داشته اند و کردبودن را برای خود مصادره و به نام زده اند و هیچ قوم دیگری را در این دستاورد شریک نمی کنند! من در بین ایشان بوده ام و افراط را تا حدی دیدم که حتی جافها وکردهای سورانها را هم در اصالت کردی قبول ندارند! حال آنکه خودشان از نظر زبان(به خصوص گرامر) با همه کردها متفاوتند و خیلی از طوایفشان ادعا می کنند اصالتا از اطراف شیرازند. البته برخی معضلات فرهنگی هم خصوصا در میان لکهای نزدیک کرمانشاه دیده می شود که این هم مزید بر علت فوق شده و باعث گردیده لکها همواره از طرف این همسایگان شمالی طرد شوند و مردم لک این طرد شدن را به حساب همه کردها گذاشته اند زیرا فقط با کلهرها در ارتباط بوده اند ولی لرها درطول تاریخ رفتار دوستانه تری با ایشان داشته اند… اگر لکها همسایه کردهای اصیل بودند(مشابه وضعیت لکهای کرکوک) اکنون قطعا شاهد همبستگی کامل ایشان با سورانها بودید.

     • بعضی لرها به عنوان لک مقالاتی بسیار بی ارزش از نظر علمی و پراز دروغ و سفسطه درخصوص لر نمایاندن لک ها در فضای مجازی منتشر کرده اند و با سانسوری عجیب فقط نظرات موافق لربودن یا مستقل بودن لک ها را منتشر می کنند که اگر کسی مطلب و نظرات را بخواند قانع شود لک ها خود را کرد نمی دانند حال آنکه اینگونه نیست. خود من چندتارا امتحان کردم و مطمین شدم مطالب مزاحم فکرشان را درج نمی کنند. درود بر کردهای شریف و آزاداندیش که نظر مخالفشان راهم می پذیرند. حقا به کرد بودن خودم افتخار می کنم .

     • دسته بندی این متوهم ها فقط بر اساس تفاوت های جزئی بوده .
      ضمنا در زبان پارسی کرد یعنی رمه گران و چوپان . ظاهرا در زبان سامی و آشوری چیز دیگه ای است ، اگه جعلی نباشه

    • فرزند سیمره

     دوست عزیز کردها هیچگاه مخالفتی با بحث ایجاد قوم لک ندارند .اما آنها سعی دارند برای ملت سازی خود لک را قوم بدانند که زیر مجموعه بقول خودشان ملت کرد باشد.
     ما لکزبان با لر یک تاریخ و فرهنگ و آداب رسوم و موسیقی داریم .
     من فکر می کنم این بحثها بیشتر از ناحیه پانکردهای تجزیه طلب ایران به ما القا میشه .اونا هر روز یک ادعای جدید برای ملت سازی خود طرح می کنند.
     پانکردها در این موضوع چیزی از دست نمی دهند .چو نکه آنها می دانند اصالتا ما لکزبانها از قوم بزرگ لر هستیم و هرچه در این زمینه شک و تردید بین گروه های لر ایجاد کنند بنفع آنهاست.
     توی همه سایتهای که بنام قوم لک و بسیار متعصبانه هم می نویسند این جمله حتما دیده می شود که ما نه لر هستیم و نه کرد و این بهترین فرصت را را برای پان کردها و لکهای کردگرا ایجاد می کند که بگویند ما قومی از ملت کرد هستیم .
     هر آنچه که در تاریخ و فرهنگ ما دیده می شود با قوم لر یکی بوده است .اما به دلایل مختلف گروهی سعی در اختلاف افکنی و افتراق بین گروهای لر دارند.
     گویش لکی ما بیشترین اشتراکات را با گویش لری دارد اما برخی این موضوع را نمی بینند و فقط اشتراکات با گویش کردی را می بینند و آنرا بزرگ میکنند

    • فرزند سیمره

     “اریک جان آنونبی” تحت عنوان مقاله ای بنام (لری چند زبان است)اﺭﯾﮏ ﺟﻮﻥ ﺁﻧﻮﻧﺒﯽ ‏( Erik John Anonby ‏) ، ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ [ﻟﺮﯼ] ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺮﯼ ﺭﺍ ﯾﮏ ﮔﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺯﺑﺎﻥ‏( ﻣﯿﻨﺠﺎﯼ ,.ﻟﮑﯽ , ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ‏) ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ, ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏الگو:ﻟُﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟ﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻫﺎ , ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﯿﻠﯽ ﻫﺎ ‏( ﻟﮏ , مینجایی‏) ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﺑﺎﻧﯽ , ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ : ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﯿﭙﻮﻟﻮﮊﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﻟﮏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ , ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺍﺻﻠﯿﺘﺮﯾﻦ ﺍﺟﺰﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

     “میرزا محمد حسین مستوفی” در رساله (آمار مالی و نظامی ایران در سال ۱۱۲۸) در دوره صفویه، قوم لر را ایرانی الاصل دانسته و آنها را مشتمل بر چهار طایفه می‌داند:فیلی، لک، بختیاری و ممسنی.

     • اتفاقا برعکس گفته شما آنونبی لکی را جزو زبانهای کردی می داند تعجب می کنم از دروغ شاخدار شما!!

      • هردو درست میگین. ایشان اول نظرش بر لر بودن لکها بوده ولی بعدا نظرش را تغییر میدهد و میگوید که اشتباه کرده و اکنون قانع شده که لکها کرد هستند.

     • واقیعت را نمی توان انکار کرد تا صد سال پبش همه ی اقوام زاگروس زبان ادبی مشترکی داشته اند خود این امر نشانه یکی بودن آنهاست تفاوت لهجه هم امری طبیعی است نه گویش مردم لرستان به تنهایی زبان است نه ایلام و کرمانشاه و کردستان مجموع این ها میشود زبان در ثانی زبان به گویشی اطلاق میشود که رسمیت پیدا کرده باشد یعنی زبان کتاب دانشگاهی و مجله و میدیا یعنی رادیو تلوزیون باشد واقعیت این است که تا به خال فقط کردی کرمانجی و سورانی رسمیت پیدا کرده اند که البته این سرمایه کرمانشاه و ایلام و لرستان هم هست همه ما یک تیره ی قومی واحد هستیم و ایرانی اصیل با احترام به نظر دوستان بیشتر اظهار نظرها فاقد پشتوانه علمی است محدوده ی لک و لر و کلهر و کردی فیلی و جافی و اردلانی و شکاک کاملا مشخص است لازم نیست به دیگران توهین کنیم

    • بعد از حمله ی اعراب۱۴۰۰ سال اسم این منطقه لرستان با اینکه بیشتر مردمش لک زبان بودند ولی خودشون از قوم لر میدونستند حالا اخیراَ یه عده کرد فهمیدند لک ها ،لر نیستند و میخواهند به ما هم بفهمونند یعنی اجداد ما نفهم بودن اینا میفهمند مگه جنگ لرستان با رضاخان و ارتش انگلستان طوایف لک زبان ولرهای فیلی با هم مقابلشون نجنگیدند مگه باهم جلوی تیمور لنگ و مغول واینستادن حالا تبارشون فرق میکنه چون قوم لر دیگه قدرت وثروت سابق نداره وفقط غرورشون مونده

     کردها دارای گویش های مختلفی مثل سورانی، کرمانجی، کلهری و…هستند که هیچکدام زبان همدیگه رو نمی فهمند ولی میگویند ملاک خواستگاه و مشترکات است قوم لر بختیاری، لکی ، فیلی، بویر احمدی و… خواستگاهشون یکی وزبانشونم خیلی بهم نزدیکه مگه لک زبانان لرستان همون لباسی نمیپوشند که بقیه میپوشند مگه سترک و گلونی و… ندارند.

     • لباس لکهای جنوب استان کرمانشاه که این نیست و اتفاقا از نظر اصالت کلمات به طور واضحی زبان دستنخورده تری نسبت به لکهای مرکز لرستان دارند و البته این نیست که کلماتشان وارداتی از کردی کرمانشاه باشد. پس احتمال زیاد لکهای لرستان لباس لرها را وام گرفته اند.

      • جواب ناشناس

       چرا شما کردا اصرار دارین بگین لکها کوردن اگه قرار بر تقسیم باشه اقای کرد لری و کردی زیر شاخه زبان لکی ان میتونی تحقیق کنی بعد حرف بزنی شما کردا لورها رو هم کرد میدانید (البته حرفام دلیل تفرقه نیست لک لر کرد هر سه یه ریشه دارن و برادرن) تو خیلی مقالات کردی لوری رو بعد کرمانجی دومین زبان کوردی دانسته پس با فرض اینکه خودتونم (البته کرماشانیا بیشتر) انکار میکنید لور کرده پس لکهام کرد نیستن
       لور و لک تا ابد برادر هم میمونن و هستن تا جایی هم من میدونم جناب کرد بقول خودت اصیل، لکها اصلا کردی متوجه نمیشن ولی یک لک حتی لوری بختیاری هم متوجه میشیم تو به لهجه کلهری و ایلام فکر کنم گول خوردی که خودشان زمانی زیر مجموعه لکی بودن تو حرف زدن یه کرد سنندجی یا مهابادی با حرف زدن یه لک مقایسه کن متوجه میشی زبان لکی کجا و کوردی کجا

    • با اینکه ۹۰ درصد نفت و مواد معدنی در مناطق لرنشین ولی استان های لر نشین محرومترین استان ها هستند کردها وترک ها شبکه های ماهواره ای دارند ولی لرها همیشه مظلوم بودند یک نویسنده مینویسد لرها قبلاَ ثروت ، قدرت وغیرت داشتن ولی الان فقط غیرتشان مانده است ولی این دلیل نمیشه که همیشه اینطوری بمونه
     “تیمور بیک یا تیمور لنگ “مؤلف کتاب (منم تیمور جهانگشا) در کتاب خاطراتش در فصل بیستم درباره سفرش به سرزمین لرستان توضیح می دهد و از مناطق اطراف رودخانه سیمره و ایلام که امروزه سکونتگاه لک ها هستند عبور می کند و مردم این مناطق را لر می نامد.{منم تیمور جهانگشا،مارسل بریون فرانسوی،کتابخانه مستوفی}.
     یکی از طایفه‌های بزرگ لک و مؤسس سلسله پادشاهی زندیان می‌باشند که از معروف‌ترین چهره‌های این طایفه، کریم خان زند را می‌توان نام برد. وی در جمله‌ای معروف میگویدمن رابالرهای ساده اشتباه نگیرید! و چنین می‌گوید :اگر شما ما را لر سادهٔ بی وقوفی پنداشته‌اید اشتباه کرده ایدو بسیاری سخنان دیگر از این پادشاه زند در کتاب رستم‌التواریخ اثری از محمدهاشم آصف از مورخین دوره زندیه و اوایل دوره قاجار، به ثبت رسیده است.

    • هورامی کرد نیست

     زبان هورامی تمام ویژگی های یک زبان باستانی را داردمانند رعایت جنسیت در صرف افعال و ضمایر و صفات و وجود اصوات و صامت هایی که در زبانهای فارسی و کردی موجود نیست. بنابراین زبانی که قدمتش از فارسی دری هم بیشتر است چگونه می تواند زیر مجموعه زبان کردی باشد که خود به مراتب حادث تر است. قلت جمعیت نمی تواند بهانه ای برای این امر باشد . امروزه زبان اوستایی متکلم ندارد و نیز زبان پهلوی و با این حال این دو زبان اصالت خود را حفظ نموده اند زیرا قواعد و واژه های مخصوص بخود را دارند و این در باره زبان هورامی نیز صادق است.در گذشته نه چندان دور مردم اورامانات خود را گوران میدانستند و نام کرد به اقوام جاف و اردلان و سورانی اطلاق میشد و تنها در چند دهه اخیر در اثر رشد ناسیونالیزم کردی و توسعه ابزارهای پخش و ترویج زبان و فرهنگ سورانی مانند کتب و جراید و کانال های ماهواره ای و سایتهای انترنتی بود که بتدریج این حس مستقل بودن هورامی ها یا گوران زایل شد. اما تجارب کردستان عراق نشان داد که ناسیونالیزم کردی بیش از هرچیزی زبان هورامی را تهدید میکند . در گذشته نه چندان دور در استان سلیمانیه عراق تعداد متکلمین بزبان هورامی بسیار بیشتر از امروز بود اما در یک قرن اخیر زبان هورامی در عراق به چند روستای دور افتاده منحصر شده است. و هرگاه بحث زبان مادری پیش می آید ناسیونالیستهای کرد و گروههای قومگرای آن که مورد حمایت امپریالیزم و صهیونیزم اند سعی دارند وانمود کنند که مثلا زبان سورانی زبان مادری همه مردمان ساکن در غرب ایران یا شمال بین النهرین است و همانند ناسیونالیستهای عرب و ترک و فارس سعی در اسیمیله کردن قومیتهای کوچکتر دارند این آسیمیلاسیون در شمال بین النهرین اقوام آسوری و کلدانی و شبک و یزیدی و هورامی را مشمول خود قرار داده است.

    • درود به تمام برادران لک . ما فقط لک هستیم اینو دوباره به لرها میگم ما لک هستیم نه لر نه کورد .

    • زبان بعضی از کشورهای افریقای انگلیسی همچنین بعضی از کشورهای امریکای لاتین به خاطر استعمار اسپانیای حرف میزنند یعنی باید نتیجه گرفت که چون زبانشان انگلیسی ، پس انگلیسی تبارند

    • آقا چرا ناراحت میشین اگه بگن زبانتان ، زبان نیست و لهجه است
     چرا فکر میکنین اینجوری از ارزش شما کم میشه
     نکنه میخواین جدا شین که انقدر میخواین مستقل بودنتونو ثابت کنین ?
     من فارسم ولی عاشق همتونم
     اگرم بگن زبان ندارین و فقط لهجه است
     بازم دوستون دارم و عاشق حرف زدنتونم
     برای ما که درست نمیفهمیم ، شما یه زبان مستقل دارین
     همیشه دوستون دارم و شیفته ی شخصیتتونم
     شما بزرگتر از اونین که این چیزا ارزشتونو کم کنه

    • لک یعنی زور????

   • لری لهجه است نه زبان لری همون فارسی هست که….ولی لکی زبان هست

    • بعضی لرها به عنوان لک مقالاتی بسیار بی ارزش از نظر علمی و پر از دروغ و سفسطه در خصوص لر نمایاندن لک ها در فضای مجازی منتشر کرده اند و با سانسوری عجیب فقط نظرات موافق لر بودن یا مستقل بودن لک ها را منتشر می کنند که اگر کسی مطلب و نظرات را بخواند قانع شود لک ها خود را کرد نمی دانند حال آنکه اینگونه نیست. خود من چند تا را امتحان کردم و مطمئن شدم مطالب مزاحم فکرشان را درج نمی کنند. درود بر کردهای شریف و آزاداندیش که نظر مخالفشان راهم می پذیرند. حقا به کرد بودن خودم افتخار می کنم .

    • جناب رضا که میگی لری لهجه است و لکی زبان.خب آقا اصلا ما افتخار میکنیم که لری شاخه ای از فارسیه,خب؟؟بعدشم وقتی ما در لوری به غروب میگیم ایواره و کرده و لکها هم میگن ایواره,این چی رو میرسونه؟؟یا به شوخی کردن میگیم قشمری,یا به گیج میگیم شیت,یا به حالا میگیم ایسه.این نشون میده این سه قوم درواقع یکی هستند و فقط لری یه کم کلمات فارسیه بیشتری داخلش شده بخصوص افعال فارسی.یک دلیل دیگه هم اینه که کردی خیلی باتتلفظ سخت ادا میشه تا جاییکه کرهای سقزی که زبان واقعا سختی دارند زبان کردی شکاکی رو متوجه نمیشن…!!پس حالا بگیم پس این دوتا زبان یک زبان نیستن؟؟ در لوری به یادم هست میگن هوإ ویرم,و در کردی میگن هه هیرم. پس حالا متوجه بشید که این دوتا زبان چقدر به هم شبیهند پس یا لوری جزیی از چهارزبان کردیست یا اگر هم نباشه پس همونطوریکه هه هیرم زبان محسوب میشه پس هوإ ویرم هم زبان محسوب میشه.لطفا احساسی برخورد نکنید

     • من باشما موافقم…
      به نظر بنده که شاعر هستم وانجمن ادبی دارم وکارادبیات کردی رو تخصصی دنبال میکنم لری یکی از گویش های بزرگ زبان کردی است
      همچنین لکی یکی از گویش های زبان کردی است
      هردوگویشی از زبان کردی هستند
      و این اصلا بحث کردن نداره
      وقتی بزرگترین زبان شناسان دنیا تقسیم بندی زبان کردی رو انجام دادن دیگه بقیه چرا انقدر شلوغ میکنن؟وقتی یک لک بیشتر حرف های یه سنندجی رو میفهمه این یعنی اینکه هم سورانی و هم لکی هردو گویش هستند.
      وقتی یه کلهر لکی میفهمه یعنی بازهم هردوگویشی از زبان کردی هستند.
      واژه ای مثل وژ تبدیل به ویژ شده بعدازحمله اعراب تبدیل به ویش شده بعدش تبدیل به خویش
      اما اصل واژه همون وژ هست که لک ها امروز به کار میبرن.
      یه ذره فکر کنن میفهمن که لکی گویشی از زبان کردی است
      لری هم گویشی از زبان کردی است….

      • بابا تو دیگه چی میگی چرا اینجور نمیگی که کردها موقعی که بیشتر کلمات لکی و لری رو متوجه میشن پس شاخه ای از لکی و لری هستن

    • عجب اینو از کجا فهمیدی ????

   • رضا خان قابل توجه شما این استدلالی که آوردی مردوده،۹۰%لرستان لک زبانندواین یک واقعیته،دلیل نمیشه چون میگن لرستان دیگه لری زبان باشه.

   • فرزند سیمره

    سیسیل جی. ادموندز می­نویسد: «نام­هایی که به وند ختم می­شوند مخصوص سرزمین اصلی کردستان نیستند و در میان لرها (لک­ و فیلی) شیوع بیشتری دارند. این پیشوند از ریشه فعل لکی – لری «وندین» به معنای افکندن یا دوانیدن و لذا به معنی شاخه یا شعبه است و نخستین بخش نام قبیله همیشه نام «نیا» است و هیچ‌گاه نام محل نیست».

    “اسکندر بیک ترکمان” مورخ دوران صفویه در جلد اول کتاب مشهور (عالم آرای عباسی) لک‌ها را لر و مناطق لک نشین را جزء لرستان و لرکوچک ذکر می‌کند، او می‌نویسد:
    مجملآ طوایف لر کوچک که در ولایت خرماباد، خاوه، الشتر، صدمره و هندمین اقامت دارند از قدیم‌الایام به تشیع فطری و ولای اهل بیت و طیبین و طاهرین موصوفند و مؤلف نزهت القلوب به شرح قصبات و مواضع لر کوچک را به تفصیل مرقوم نساخته آنچه معلوم ذره حقیر گشته ولایت مذکور بر جانب جنوبی عراق (اراک) واقع گشته عرض آن یک طرف به ولایت همدان و قلمرو علیشکر متصل و طرف دیگر به الکاء خوزستان پیوسته طول آن از قصبه بروجرد تا بغداد و سایر محال عراق عرب قریب یکصد فرسخ است.

   • هناسه:نفس – کر:پسر – ناهلمونه: غیر منتظره – دا:مادر – مل:گردن و…. این کجاش لهجه است لری از زبان پهلوی و پارسی میانه گرفته شده فارسی ۳۰ درصد عربی۲۰ درصد ترکی ۲۰درصد انگلیسی است در صورتی که لری زبان های بیگانه کم دارد وتشابه بعضی کلماتش با فارسی به خاطر زبان مبدای که ازش گرفته شده زبان لری از فارسی گرفته نشده است.

    “موسوی”در کتاب (سوگ سرایی و سوگ خوانی در لرستان) در تقسیم‌بندی زبان و گویش لرها می‌نویسد: لرها به گویش عمده لری، لکی و بختیاری صحبت می‌کنند.

   • شباهت لکی با لری بیشتر در استان لرستان و شهرهایی است که مخلوط لر و لک هستند یعنی قطعا همزیستی باعث شده از خیلی جهات اشتراک ایجاد شود. اما شباهت دستورزبان لکی با سورانی(به ویژه مکریانی و نه اردلانی) که به دو حالت: ا. اتصال شناسه فعل به کلمه پیشین مانند کارم کرد یعنی کار کردم ۲٫ به قول لرها یا کردهای کلهر برعکس حرف زدن مانند بیچاره ت کردم یعنی بیچاره ام کردی یا کوشتمی یعنی او مرا کشت … و بسیاری کلمه مشترک بین لکی و سورانی، هورامی و کرمانجی درحالی است که در فاصله نسبتا زیادی زندگی می کنند و این به طور واضح نشان دهنده شباهت ریشه یی این زبان هاست

   • تعجب می کنم از این همه جدل. هرکس اندک آشنایی با زبانشناسی داشته باشه به راحتی تشخیص میده که ترکمنی و استانبولی و ازبکی همه گونه هایی از ترکیند. همین وضع برای عربی محلی مصر و عراق و مراکش هم هست. تعجب میکنم از کسانی که اهل مطالعه اند و متوجه این مشابهت بین لکی و هورامی و کرمانجی و سورانی و کلهری وهمچنین بین فارسی و لری و بختیاری و بندری نمیشوند!!! لکی قطعا یکی از زبانهای خانواده زبانهای کردی است

   • در مطلب بالا اشتباهات عجیبی هست به علاوه بسیاری موارد با لهجه اقلیت لک نوشته شده که تحت تاثیر لری است. مثلا اکثر لکها میگویند وژمان وژتان وژان نه وژمو وژتو وژو یا وژمون.. شناسه ها هم مان تان ان است نه مو تو..

   • چند نمونە دیگر از شباهت دستورزبان لکی وسورانی علاوە بر شباهتهای ارگاتیو کە در کامنتهای قبلی نوشته شده: ئەڕا کوە مە چین؟= بۆ کوێ ئەچی؟ کە معادل کردی کرمانشاهانی آن: چیدە کوو؟ است. ئەڕا چیە سی؟= بۆ چیەتی؟ کە کرماشانی یا بە بیان بهتر کلهری آن ئەڕاى چەیە؟ است. این س همواره در جاهایی که در سورانی ت استفاده میشود دقیقا به کار میرود که در دیگر گویشهای کردی نیست. البته شباهت دستوری لکی و سورانی بیشتر از این موارد است و معمولا الگوهای متفاوت این دو گویش با نظام چیدمان کلمات در فارسی مشابه یکدیگر است. نمونه های ساختار ارگاتیو: کارم کرد یعنی کار کردم و بردمی یعنی او مرا برد و بیچارت کردم یعنی تو مرا بیچاره کردی در هر دو گویش سورانی و لکی که در کلهری و لری مشابه فارسی است.

  • دانشنامه بریتانیکا لکی را لهجه‌ای از زبان کردی نام می‌برد.[۳۹] وهمه ی زبانشناسان واکثریت منابع دیگرنیز لکی را در شاخه زبان‌های کردی از شاخه زبان‌های ایرانی‌تبار غربی قرار داده‌اند.[۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴][۴۷][۴۸][۴۹] در کتاب “دائرهالمعارف اسلام” آمده‌است که: در لرستان قدیم برخی اقوام کرد (قبایل لک در شمال و همچنین در بین فیلیها، ایل محکی) زندگی می‌کنند.[۵۰]

   دهخدا در مورد لک‌ها و لهجه لکی می‌نویسد: کردهای لکی در لرستان ساکن و خوش هیکل و تنومندند. رنگ آنها گندمی و مویشان سیاه یا خرمایی تیره‌است. لهجه لکی؛ لهجه‌ای از زبان کردی که مردم هرسین و توابع بدان سخن گویند. [۵۱] دائرهالمعارف بزرگ اسلامی نیز، لکی را لهجه‌ای از زبان کردی دانسته‌است؛[۵۲] زبانشناس کانادایی آنونبی نیز در مورد لکی نوشته‌است که نظر فتاح را قبول دارد که لکی را در میان زبان‌های کردی طبقه‌بندی کرده‌است.[۵۳]

   ساختار اصلی دستوری و افعال لکی «همانند دیگر لهجه‌های کردی» در زمره زبان‌های شمال غربی ایرانی قرار می‌گیرد. این ارتباط همچنین با مشاهده بقایای ساختار کنایی (ارگاتیو) در لکی تصدیق می‌شود. در گویش لکی مانند سورانی و کرمانجی ویژگی ارگاتیو مشاهده می‌شود، بنابراین زبان لکی شبیه به کردی و از لری متفاوت است.[۵۴][۵۵] برخی هم که ابتدالکی رانزدیک به لری دانسته اندبعدهاباتحقیق بیشترلکی رانزدیک به کردی ودربین شاخه‌های زبان کردی طبقه بندی کرده اندکه نمونه اش یزدان پناه می باشدکه درمقدمه چاپ‌های آخرکتابش این مطلب رامی توان دید.ولی در شهرخرم آبادوبروجردوبقیه شهرهای بااکثریت لرترکیب و واژه‌های لکی به شکل گسترده‌ای به سوی لری درحال تغییر هستند.
   از نظر من هم لری کنونی را نمی توان زبان دانست. در بیشتر مناطق تقریبا مشابه فارسی است و در بعضی شهرها به احتمال زیاد تحت تاثیر لکی، مخلوط فارسی و لکی

   • درود برشما من خودم الشتری هستم و لک وبا افتخار خودمو کورد میدونم خودم هم در کتاب شرفنامه وکتاب نزهه القلوب خوندم ودیدم که له ک را جزیی جدا نشدنی از کورد دونسته درضمن درکتاب نزهه القلوب دومین شهری که به عنوان بلاد کوردستان امده الشتره(الیشتر) ولی خرم اباد با فاصله حدود سی کیلومتر جزیی از بلاد خوزستان امده

  • از مهمترین عوامل جداشدن لکها از بقیه کردها، همسایگان کرمانشاهی(کلهری) زبان بوده و هستند که همواره رفتار غیر دوستانه ای با اقوام مجاورشان داشته اند و کردبودن را برای خود مصادره و به نام زده اند و هیچ قوم دیگری را در این دستاورد شریک نمی کنند! من در بین ایشان بوده ام و افراط را تا حدی دیدم که حتی جافها وکردهای سورانها را هم در اصالت کردی قبول ندارند! حال آنکه خودشان از نظر زبان(به خصوص گرامر) با همه کردها متفاوتند و خیلی از طوایفشان ادعا می کنند اصالتا از اطراف شیرازند. البته برخی معضلات فرهنگی هم خصوصا در میان لکهای نزدیک کرمانشاه دیده می شود که این هم مزید بر علت فوق شده و باعث گردیده لکها همواره از طرف این همسایگان شمالی طرد شوند و مردم لک این طرد شدن را به حساب همه کردها گذاشته اند زیرا فقط با کلهرها در ارتباط بوده اند ولی لرها درطول تاریخ رفتار دوستانه تری با ایشان داشته اند… اگر لکها همسایه کردهای اصیل بودند(مشابه وضعیت لکهای کرکوک) اکنون قطعا شاهد همبستگی کامل ایشان با سورانها بودید و بی تردید غنای زبانی، فرهنگی بیشتری داشتند.

   • اینکه علت انشقاق لک از کورد رو رفتار خصمانه کلهرها میدونی و مدام هم این ادعا رو مطرح میکنی تا حدودی ساده انگارانه است. یک وبسایت متعلق به لکها و احتمالا کردهای محکی کرکوک است که در عنوان آن عبارت (لرستان العربیه) ذکر شده. در یک مقاله به قلم یکی از تبارشناسان بومی اون منطقه از اطلاق نام اکراد شیعه به آنها (لکها و محکیهای کرکوک) انتقاد شده و علت اطلاق این نام رو ناآشنا بودن اعراب با اقوام غربنشین ایران و اسیمیلاسیونیسم حاکم بر مناطق خودمختار کردستان عراق دانسته است. فارغ از راست یا کذب بودن ادعاهای نویسنده سایت مذکور فرضیه شما که علت غربت لکها از کوردها رو کلهرها میدونی رو مخدوش میکنه چون تو کرکوک نه کلهری هست نه کرمانشاهی 

    • با درود به محد عزیز. از نظر ژنتیکی که در خاورمیانه انقدر اختلاط پیش آمده که اصلا نمیتوان نژاد خالص پیدا کرد و بین یک طایفه حتی بعضی شبیه یک قوم و بعضی شبیه قومی دیگرند و البته از این نظر شاید بختیاری و لر و کورد و گیلانی را بتوان در یک گروه و احتمالا با یک ریشه مشترک مادی حساب کرد. در ضمن برخلاف فرموده شما مهمترین عامل قومگراییهای اخیر، اشتراک زبانی است نه ژنتیکی. مثلا یک اصفهانی با یک تهرانی با وجود اختلاف معمولا واضح قیافه، خود را مربوط به یک قومیت می بینند گ این موضوع بین کردهای از طوایف و رنگ و تیپهای مختلف هم هست. موضوع دیگر استناد شما به یک مقاله از لکهای کرکوک بود که اصلا نمیتوان آن را مستمسک داشت برای رد یا قبول چیزی خصوصا الان که ارتباطات در دنیای مجازی زیاد شده و چه بسا ایشان تحت تاثیر نظرات لکهای ایران به اینگونه برداشتی رسیده باشند

     • جواب ناشناس

      حرفتون خنده دار قومیت براساس اشتراک زبانی یعنی مردم برزیل که به خاطر استعمار زبونشون پرتقالی با مردم پرتقال یک قومند یعنی امریکای لاتین که خیلی هاشون اسپانیای حرف میزنند اسپانیایند یعنی یه لک اگه از بچگی فارسی حرف میزنه میشه فارس

  • شباهت لکی با لری بیشتر در استان لرستان و شهرهایی است که مخلوط لر و لک هستند یعنی قطعا همزیستی باعث شده از خیلی جهات اشتراک ایجاد شود. اما شباهت دستورزبان لکی با سورانی(به ویژه مکریانی و نه اردلانی) که به دو حالت: ا. اتصال شناسه فعل به کلمه پیشین مانند کارم کرد یعنی کار کردم ۲٫ به قول لرها یا کردهای کلهر برعکس حرف زدن مانند بیچاره ت کردم یعنی بیچاره ام کردی یا کوشتمی یعنی او مرا کشت … و بسیاری کلمه مشترک بین لکی و سورانی، هورامی و کرمانجی درحالی است که در فاصله نسبتا زیادی زندگی می کنند و این به طور واضح نشان دهنده شباهت ریشه یی این زبان هاست

   • ما باید ابتدا تکلیفمون رو مشخص کنیم که بحثمون در مورد زبان هست یا تبار و در مرحله بعد ببینیم که این دو مقوله رابطه علیتی با هم دارند یا نه. من در مورد بحث زبانشناسی محض تا حدودی با شما موافقم که شباهت لکی به کوردی در حدیه که بشه اونرو گویشی از زبان کوردی نامید(چیزی که البته محل مناقشه است و اجماع عموم صاحبنظران رو نداره). اما مخالفت من با شما از بخش دوم شروع میشه یعنی اینکه شباهت زبانی لکی به کوردی رو بعنوان یک دلیل برای کورد خواندن لکها قلمداد کنیم. شباهت و تفاوت زبانی چه در لغت و چه در قواعد شناسه قابل استنادی برای تبار اقوام محسوب نمیشه. همانطور که خودت گفتی گویش کلهری به لحاظ قواعد با زبان سورانی مکریانی تفاوت داره و در لغت هم که قطعا متفاوتند ( اینقدر که لری وکلهری اشتراک کلامی داره احتمالا کلهری با سورانی نداره) اما این تفاوتهای کلهری با سورانی باعث نشده که کلهرها کورد نباشند و شباهت کلهری با لری باعث نشده که کلهرها لر شوند یا بر عکس. در تبارشناسی شناسه های قابل اعتمادی همچون dna و صفات ژنتیکی و تاریخ اقوام وجود داره که میتونه قومیت اشخاص رو مشخص کنه اما در مطالعات زبانشناسی صرف شباهت در گفتار و قواعد زبانی و موقعیت جغرافیایی اقوام بدون در نظر گرفتن دلایل سیاسی و اقتصادی و سایر عوامل دخیل در سکونت یا مهاجرت اقوام, مبنای تقسیم بندی گروههای زبانی قرار میگیره مثلا میگن شاخه زبانی جنوب غربی فلات ایران مربوط به گروهی از افراد هست که در این منطقه زندگی میکنند ووجه مشترکشون هم اینه که به واژه گفت (وت) میگویند. حالا اینکه این افراد چه تباری و چه نژادی دارند به هیچ وجه مورد اعتنا نیست. به همین دلیل برای تعیین تبار مردم اشتراکات زبانی نشانگر قابل اعتمادی نیستند. مجددا میگم از نظر منطقی رسیدن به علت از طریق معلول مردود هست زبان هم معلوله نژاد هست در نتیجه نمیتوان برای تعیین تبار افراد به زبان آنها استناد کرد در صورتیکه قواعد متقن و ثابتی در علم تبارشناسی داشته باشیم.

    • با درود به محد عزیز. از نظر ژنتیکی که در خاورمیانه انقدر اختلاط پیش آمده که اصلا نمیتوان نژاد خالص پیدا کرد و بین یک طایفه حتی بعضی شبیه یک قوم و بعضی شبیه قومی دیگرند و البته از این نظر شاید بختیاری و لر و کورد و گیلانی را بتوان در یک گروه و احتمالا با یک ریشه مشترک مادی حساب کرد. در ضمن برخلاف فرموده شما مهمترین عامل قومگراییهای اخیر، اشتراک زبانی است نه ژنتیکی. مثلا یک اصفهانی با یک تهرانی با وجود اختلاف معمولا واضح قیافه، خود را مربوط به یک قومیت می بینند گ این موضوع بین کردهای از طوایف و رنگ و تیپهای مختلف هم هست. موضوع دیگر استناد شما به یک مقاله از احتمالا لکهای کرکوک بود که اصلا نمیتوان آن را مستمسک داشت برای رد یا قبول چیزی خصوصا الان که ارتباطات در دنیای مجازی زیاد شده و چه بسا ایشان تحت تاثیر نظرات برخی لکهای ایران به اینگونه برداشتی رسیده باشند

     • صفات ژنتیکی و وراثتی مورد استناد تبارشناسان معمولا منبعث از dna وسایر ویژگیهای خاص یک گونه نژادی میباشد که وجه تمایز آن گونه با دیگریست که تحت اختلاط های نژادی نامعتبر نمیشه. از طرفی اسناد تاریخی که از منابع معتبر تاریخی مورد رفرنس قرار میگیره بر اساس تاریخ اقوام, جغرافیای سکونت آنها و تاریخ مهاجرتشان میباشد. این قواعد تبارشناسی به لحاظ علمی مقبولیت بیشتری داره تا قواعد زبانی چراکه اساسا رسالت علم زبانشاسی نسب و تباریابی نیست بلکه تهیه یک پروتکل برای طبقه بندی گروههای زبانی هست. در نتیجه بدیهیه که برای کشف نژاد یک قوم باید به تبارشناس رجوع کرد نه زبان شناس.اما درمقوله بعدی بکلی مخالف نظرتان در مورد این هستم که مبنای هر قوم زبانش هست. من با اصالت پنداشتن نژاد مخالفم چون موجودیتش نسبت به زمان متغیره و هر چه به گذشته برگردیم شاهد وحدت نژادها میشیم ولی زبان نه تنها بدلیل تغیر زمانی فاقد اصالته بلکه بخاطر تغیر مکانی حتی نمیتونه یک شناسه موثق هم باشه. بخشی از اقوام پدری من در زمان رضا شاه به تربت جام تبعید شدند الان هیچکدام یک کلمه لکی بلد نیستند و من هم یک کلمه از زبان اونها رو متوجه نمیشم. آیا این تفاوت زبانی باعث میشه ما در یک قوم واحد قرار نگیریم.قطعا پاسخ منفیه چراکه زبان هر شخص تابعی از مکانی هست که در آن زندگی میکنه یک لر در تربت جام ممکنه فقط خراسانی صحبت میکنه یک کرمانج بومی افسراین ممکنه یک کلمه سورانی هم متوجه نشه , یک ترک در اهواژ ممکنه عربی و یک بلوچ بومی تهران ممکنه یک کلمه هم بلوچی بلد نباشه اما این اختلافات زبانی دلیل بر لر نبودن کورد نبودن ترک نبودن و بلوچ نبودن این اشخاص نیست بلکه ناشی از وابستگی زبان به مکان افراد هست که تاکید میکنم همین مساله مهمترین علت فقر زبان برای تباربخشی به اشخاص هست. در مورد اون سایت هم فقط هدفم این بود که بگم لزوما لکهای همجوار با کلهرها خودشون رو غیر کورد نمیدونند بلکه در سایر مناطق غیر کلهرنشین هم این مساله وجود داره والبته این ادعای شما که شاید اون شخص هم از لکهای کرمانشاه تاثیر گرفته میتونه درست یا غلط باشه که از نظر من نوع نگارش و مستندات اون مقاله احتمال تاثیرپذیری از لکهای همجوار کلهرها رو ضعیف میکنه.

  • ما مناطق لک زبان داریم اما مناطق لک نشین نداریم. چون قومیتی با نام لک نداریم و در هیچ کجای تاریخ چنین چیزی ثبت نشده که قومی به نام” لک” وجود دارد.
   شاید یک قوم بتواند زبانی به وجود بیاورد اما هیچ گاه یک زبان نمی تواند یک قوم بوجود بیاورد. بنابراین از نظر علمی و بررسی های مردم شناسی، بررسی قومیت و نژاد از بررسی زبان جداست. هرچند که یکی از چیزهایی قابل بررسی یک قوم زبان آنهاست، اما برعکس تصور عوام، زبان کمترین اثری بر قومیت و نژاد ندارد، زیرا قومیت مجموعه ای است از روابط خویشاوندی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، باورها و … . هر قومی می تواند به هر زبانی که می خواهد سخن گوید، اما نمی تواند منکر روابط خویشاوندی ( نژادی) و تاریخی خود بشود، و یا یک شبه تمام فرهنگ و باورهای خویش را تغییر دهد.

  • بدیهی است اینکه هرکس بتواند با افراد بیشتری در دنیا ارتباط زبانی دوطرفه برقرار کند یک مزیت برایش محسوب می شود. لکها با اندکی آشنایی و ارتباط، یعنی با کمترین زحمت می توانند با دیگر کردزبان ها ارتباط زبانی دوطرفه ایجاد کنند و در این حالت علاوه بر فهم زبان فارسی که زبان رسمی منطقه وسیعی است، با کردها هم که جغرافیای سکونتشان تا ارمنستان و اواسط آناتولی و نزدیک مدیترانه می رسدارتباط برقرار کنند که این مزیتی انکارناپذیر و سهل الوصول است. شرط آن این است که در این مسیر، با حرکت مستقل و ساخت خط و واژگان جدید سعی در جداکردن خود از دیگر کردها نداشته، علاوه بر حفظ رابطه موجود با زبان فارسی، تا جای ممکن با کاروان کردی هم همراهی کنند.

  • لری بیشتر زبان است تا لکی عزیزم

  • در متن بالا اشتباهات زیاد و عجیبی هست که شک برانگیز است و انگار نویسنده آشنایی کافی با لکی نداشته. درضمن خیلی از تلفظها لکی اطراف خرم آباد است و بیشتر لکها مثلا بجای وژمون و وژتون میگن وژمان و وژتان یا بجای گیو و گیون میگن گیان و شناسه فعلها هم مثلا مان و تان و ان است نه مون و تون و ون که به طور واضح تحت تاثیر تلفظ لری است. اگرهم منظور چیزی ببن o و a است بهتره همان ا نوشته بشه که هم به تلفظ نزدیکتره هم به شکل اصلی کلمات

  • خیلی از دوستان به استناد عکسهای قدیمی که معمولا متعلق به متمولهای زمان بوده میگویند لباس لکها به اینصورت بوده من عکس خوانین کردستان را هم دیدم که با وجود تعصب کردها روی پوشش کردی لباسی شبیه لری دارند. ظاهرا این لباس رسمی قاجاریه

   • جواب ناشناس

    مجسمه برنزهای سه هزار سال قبل لرستان در موزه های خارجی مثل مینهو ببین بعد متوجه میشی لباس لرها از کجا گرفته شده یه کم زحمت بده ببین دقیقا همون ستره و همون شال

  • تعجب می کنم از این همه جدل. هرکس اندک آشنایی با زبانشناسی داشته باشه به راحتی تشخیص میده که ترکمنی و استانبولی و ازبکی همه گونه هایی از ترکیند. همین وضع برای عربی محلی مصر و عراق و مراکش هم هست. تعجب میکنم از کسانی که اهل مطالعه اند و متوجه این مشابهت بین لکی و هورامی و کرمانجی و سورانی و کلهری وهمچنین بین فارسی و لری و بختیاری و بندری نمیشوند!!! لکی قطعا یکی از زبانهای خانواده زبانهای کردی است

  • در مطلب بالا اشتباهات عجیبی هست به علاوه بسیاری موارد با لهجه اقلیت لک نوشته شده که تحت تاثیر لری است. مثلا اکثر لکها میگویند وژمان وژتان وژان نه وژمو وژتو وژو یا وژمون.. شناسه ها هم مان تان ان است نه مو تو……

  • در مطلب بالا اشتباهات عجیبی هست به علاوه بسیاری موارد با لهجه اقلیت لک نوشته شده که تحت تاثیر لری است. مثلا اکثر لکها میگویند وژمان وژتان وژان نه وژمو وژتو وژو یا وژمون.. شناسه ها هم مان تان ان است نه مو تو و یا…

  • لور بختیاری

   این لوری مینجایی یا ثلاثی هست.
   منکه لور بختیاری هستم خیلی شباهت بین لکی و بختیاری هست.
   زنده باد قوم لور.از کلهور تا کمزار

  • دوست عزیز زبان با زبان های دنیا بایذ اشتراکات داسته باشه و لری استراکات زبانی زیاد داره پس لهجه نمیتونه باشه احساسی نظر ندیم خواهشا سرما یعنی cool دقیقا لرا میگن یا اهرم میشه rock که لرا میگن یا گوجه میشه tommatto که لرا میگن و …

  • اصالت به چند کلمه که بهش میگن زبان نیست تاریخ نویسا همیشه از لرها به عنوان ساکنین اصلی سرزمین ایران نوشتند

  • اصالت انسان به چند کلمه که بهش میگن زبان نیست زبان ها تغییر میکنه بعضی ها هم لکی رو لهجه ی از کردی و لری میدونن همه ی تاریخ نویس ها از لرها به عنوان ساکنین اصلی سرزمین ایران نام میبرند

  • چند نمونە دیگر از شباهت دستورزبان لکی وسورانی علاوە بر شباهتهای ارگاتیو کە در کامنتهای قبلی نوشته شده: ئەڕا کوە مە چین؟= بۆ کوێ ئەچی؟ کە معادل کردی کرمانشاهانی آن: چیدە کوو؟ است. ئەڕا چیە سی؟= بۆ چیەتی؟ کە کرماشانی یا بە بیان بهتر کلهری آن ئەڕاى چەیە؟ است. این س همواره در جاهایی که در سورانی ت استفاده میشود دقیقا به کار میرود که در دیگر گویشهای کردی نیست. البته شباهت دستوری لکی و سورانی بیشتر از این موارد است و معمولا الگوهای متفاوت این دو گویش با نظام چیدمان کلمات در فارسی مشابه یکدیگر است.

  • شباهت لکی با لری بیشتر در استان لرستان و شهرهایی است که مخلوط لر و لک هستند یعنی قطعا همزیستی باعث شده از خیلی جهات اشتراک ایجاد شود. اما شباهت دستورزبان لکی با سورانی(به ویژه مکریانی و نه اردلانی) که به دو حالت: ا. اتصال شناسه فعل به کلمه پیشین مانند کارم کرد یعنی کار کردم ۲٫ به قول لرها یا کردهای کلهر برعکس حرف زدن مانند بیچاره ت کردم یعنی بیچاره ام کردی یا کوشتمی یعنی او مرا کشت … و بسیاری کلمه مشترک بین لکی و سورانی، هورامی و کرمانجی درحالی است که در فاصله نسبتا زیادی زندگی می کنند و این به طور واضح نشان دهنده شباهت ریشه یی این زبان هاست

  • شماخیلی … که میگیدلکی زبان است و لری لهجه,لطفا مواظب حرف زدنت باش.مدیر سایت لطفا تایید کن

  • جناب لک کرمانشاه کلماتی که به لکی نوشتی به لردی هم اینا میشه چشم تیه,شکم گعه و زگ,باختن توزیدس,برف وفر,کبک ژرژ,گل هیرو,صاحب حآون,روشن گریسسه,مادرزن حسیره,خوردن هعردی,خوابیدن هفتین.
   در کردی هم تقریبا همین کلمات هستند حالا متوجه میشیم ک این سه زبان چقد به هم شبیه هستند پس اگر لکی و کردی زبان هستند لردی هم کاملا کاملا یک زبان محسوب میشه فقط چون لکی و کردی زیگزاگی تلفظ میشه و لردی یه کم مرتبتر و شبیه به فارسی تلفظ میشه و کلمات فارسیه بیشتری بهش وارد شده مثلا بجای اینگه بگیم مال بیشترمیگیم حونه,اینه که احساس میشه لردی همون فارسیه!!

  • اگر کسی دوست دارد لهجه اصیل لکی را بشنود و بعلاوه… موضوع: ”یوزارسیف لکی” که دوبله طنز بخشی از سریال یوسف پیامبر است یا کارتون ”جوعه مه غروور مه به” که دوبله طنز است را سرچ کند. هم لذت خواهید برد هم با نحوه گویش اصیل لکی آشنا می شوید.

  • اگر کسی دوست دارد لهجه اصیل لکی را بشنود و بعلاوه… موضوع: ”یوزارسیف لکی” که دوبله طنز بخشی از سریال یوسف پیامبر است یا کارتون ”جوعه مه غروور مه به” که دوبله طنز است را سرچ کند. هم لذت خواهید برد هم با نحوه گویش اصیل لکی آشنا می شوید.

  • ما بیرانوندها لرلکیم افتخار میکنیم لریم چون لر بودیم وهستیم..
   لرستان=لک بختیاری ممسنی بالاگریوه دشتستانی کمزاری..لارکی

  • لکی زبان نیست لهجه س که از کلمات ترکیبی لری و کردی استفاده میکند

  • تاریخ و تمدن لر کاملا عیانه و اینکه لری زبان است
   لکی مجموع کردی و لری

  • زبان لری متعلق به ایلام باستان است. و لک ها جزئی از مردم ایلام باستان به شمار می آیند که در قدیم به کاسنی ها معروف هستند. شما میتوانید پی دی اف کتاب دنیای گمشده ایلام باستان را دانلود کنید

 2. با سلام و خسته نباشید خدمت آقای ایتوندی عزیز
  یک چیزی را بنده نتوانستم در میان این مقاله متوجه شوم و آن هم این است که این رسم الخط مختص لک زبانان است یا لرها هم هستند؟؟؟چون برخی جاها می بینم که می گویند رسم الخط لری و لکی …؟؟؟؟؟

  زیرا که زبان لکی “درای بسیاری از واژه های غلیظ و مختص به خود ” که اوصلا لرها آن را متوجه نمی شوند و

  در اکثریت لهجه های لری در مناطق مختلف کاملا نا مفهوم و گنگ است و در این شکی نیست که زبان لکی و

  لری مستقل از هم هستند…

  لری دارای لهجه های میانجایی(خرم آبادی،شوهان،اندیمشک،جنوب استان ایلام و شوش) ،ثلاثی(بروجردو نهاوند

  و ملایر) ،ممسنی(لرهای ناحیه استان فارس) ،لرهای بویر احمدی و کهگیلویه ای (کهگیلویه و بویر احمد)،بختیاری

  “لر بزرگ و اصلی”(خوزستان و چهار محال بختیاری،بخشی از لرستان و اصفهان) ، بهمئی و رومزی (اطراف رامهرمز )
  و لری دشتی که بیشتر در استان بوشهر هستند که در کلیت دارای یک تفاوت بسیار فاحش با زبان لکی

  هستند…..

  حال آنکه بجز برخی از لرهای میانجایی که در همسایگی لک زبان ها هستند و زبان لکی را تا حدودی

  متوجه میشوند و حتی نمی توانند خوب با مکالمه کنند میشود این رسم الخط را برای آنها هم در نظر گرفت

  بدون اینکه از همه این لرها (میانجایی،بختیاری،ثلاثی،کهگیلویه ای،بویر احمدی،بهمئی،ممسنی،دشتی)

  نظرخواهی شود؟؟آیا متخصصین زبان لری از ممسنی ،بختیاری و ثلاثی و میانجایی در این تصمیم شما شریک بوده اند؟؟؟لک های ایلام و کرمانشاه چطور؟؟

  نکته قابل توجه دیگر این است که شما از لک های لرستان هستید آیا از لک های کرمانشاه و ایلام و سایر لک

  هم نظر خواهی شده است؟؟چون با قاطعیت می گوییم که با لک های کرمانشاه و ایلام و حتی نورآبادی ها که

  ۷۰ % خود را کرد میدانند و یا اینکه نظرشان این است که لک و لر فارق از برادری دیرینه ایشان از یکدیگر جدا

  هستند ….آیا این که این رسم الخط مشترک بین زبان لکی و لهجه لری باشد برای همه لک ها هم قابل

  پذیرش است؟؟

  با اینکه در برادری لر با تمام اقوام خصوصا لک شکی ندارم ولی از شما و سایر متخصصین زبان لکی میخواهم

  اجازه بدهید که لری رسم اخطی جدا برای خود داشته باشد و لکی رسم الخطی مختص خودش….

  منتظر پاسخ شما هستم…..

  • با سپاس از لک حمید به خاطر مطلب زیبایتان به اطلاع می رساند لری لهجه است و زبان نیست اما لکی زبان است و همانطور که بیان کردید لهجه لری و زبان لکی تفاوت بسیار دارند و ما لک ها خود را لر نمی دانیم و قرابتی با لرها نداریم و لرها زبان لکی را متوجه نمی شوند

   • لر بودن افتخاریست که نصیب هر کسی نمی شود و ضمننا این را هم بدانید لرها هیچ تمایلی ندارند که لک ها را لر بدانند و همچنین لرها از لک ها هیچ خیری جز برباد رفتن آبرویشان دیدند چون لک ها در لرستان می گویند لکیم و به محض خروج از استان و رفتن به تهران و کلانشهرهای دیگر با دادن یک دسته گل به آب دادن بلافاصله می گویند لریم و وجه لرها را در کشور خراب کرده اند لرها خود به تنهایی انقدر هستند و زبان لری لهجه و گویش های مختلفی دارد که نیاز به لک بیگانه نیست

    • وه وه …
     چقدر این لرها فرهنگ بالایی دارند خدایا دنیا مات و مبهوت مانده اصلأ هرکی هر لهجه ای هم که داره ولی هر کجای ایران و حتی جهان میره وقتی میپرسن کجایی هستی مگن ما لریم ، آخه خیلی افتخار داره بگی لر هستم فرهنگ بالا ، شخصیت بالا ، جایگاه کرامت جهانی بالا ، دنیا سر تعظیم در مقابل این سرتاپا فرهنگ فرود آورده …

    • جمعیت لک بیشتر نه لر.میتونید بپرسید اگه از دامنه زاگرس خارج شدید آخه لرا فکر میکنن زبانشون انگلیسیه هرجا میرن با اون زبان … حرف میزنن.تو کردستان عراق چن شهر لک نشین هست.آره لک نشین و با همین گویش خودمون نه مثل لری هر لهجه ای ساز خودشو میزنه

     • دو میلیون فیلی داره قسمت جنوبیش که خودشونو لر میدونن و هنوز هویتشون با اینکه زبانشون تحت کردی بوده فراموش نکردن

    • من یک لرم و با تمام افتخار خودم و تمام لک ها رو لر می دونم. ما لر ها، لک ها رو با تمام خوبی ها و بدی هایشان می خواهیم. اما کرد ها فقط مشاهیر لک رو می خواهند. این موضوع رو میشه در کرمانشاه دید که هر وقت یه لک کار مهمی انجام میده بهش کرد می گویند اما اگه یه لک کار خلافی انجام بده لر یا فقط لک است. کم نیستند کرمانشاهی هایی که مستقیم به لک ها توهین و اهانت می کنند. از تمام لک ها می خواهم خود را به زور هالو خوَرزای کرد ها نکنند. این کرد ها رفیق نیمه راه هستند. در لرستان لک و لر در یک سطح هستند و با هم فرقی ندارند اما در کرمانشاه لکها بر روی فرش و کردها بر روی عرش هستند و اختلاف طبقاتی بین کرد و لک زیاد است.

     • آخه جناب اعتماد به نفس لرررر تو کی هستی که بگی لک رو با تمام خوبی ها و بدی ها قبول داری به عنوان لرررررررررر
      واسه افتخار لرها همین بس که تو گوگل تا بنویسی جک فورا جک لری رو نشون میده آخه افتخار لر به چیه ؟ به نداشتن حتی یک صفحه لری مکتوب ؟؟؟؟؟
      ما لک ها نه لریم و نه کورد حالا شما میخواد مضحکه عام باشید میخواد نژاد برتر مهم نیست
      ما فقط و فقط لکیم و لکستانی لطفا … دست از سر لک و لکستان بردارند

      • ببخشید فکر کنم تو اصلآ تو کوهدشت زندگی نمیکنی کوهدشت هم لر داره وهم لک وهمه ی مردمشم میتونن به هر دو تا زبان حرف بزنن وبیشتر مردمش سالهاست کنار هم زندگی می کنن چه ازطرف نسبت پدری چه مادر هم لک محسوب میشن وهم لر حالا هر عقیده ای داری لطف کن به هیچ کدومشون توهین نکن منطقه ی که ما الان لکها ولرها داخلش زندگی می کنیم تمدنش به بیشتر از پانزده هزار سال پیش برمیگرده یعنی بیشتر ازخیلی از اقوامی که داخل ایران هستند پس یکم تو گفتگوهاتون به بقیه احترام بزارین

      • ایستادگی اریو برزن مقابل اسکندر مقدونی در کهکیلویه وبویر احمد بگم یا تیمور لنگ که توسط اتابک لر فرامانروای لرستان پیشکوه وپشتکوه لنگ شد وپنج سال محاصره را تحمل کرد یا ایستادگی مقابل مغول یا فاتح تهران سردار اسعد لر بختیاری در زمان مشروطه و وزیر خارجه ان زمان یا جنگ لرستان با ارتش رضاخان وانگلستان (که لرهای فیلی و لکزبانها کنار هم جنگیدن) یا خط شکن های لشگر۵۷ لرستان مقابل عراق کمه تااز بیبی مریم بختیاری و جنگیدنش مقابل روس بگم یا از قدم خیر قلاوند وجنگ با ارتش پهلوی در پلدختر تنها قومی که تو ایران به خاطر عشق به سرزمینش نام غیور معروفند ما هیچ نداشته باشیم همین که لریم خودش افتخار است

      • من لرم ، از سرزمین زاگرس و بلوط و اسب های وحشی آمدم من لرم من از لرستان سرزمین غارهای انسان های اولیه کوگان و هومیان و دوشه آمدم سرزمینی که پایتخت طبیعت لقب دارد من لرم من از ایلام آمده ام از جنگ با عثمانی از پاسداری مرز ها و از اجدادم عیلامیان با شما سخن گفتم من از تنگه بهرام چوبین امدم و مهد تمدن من لرم من از خوزستان آمدم از شوش که ثبت جهانی شد از آپادانا و زیگورات از سرزمین نفت من لرم من از چهارمحال و بختیاری آمدم از بام ایران از سرزمین گردو و بادام و پسته از استان اول در امنیت من لرم من از کهکیلویه آمدم سرزمین چشمه ها سرزمین آریو برزن و دشت های باز لاله من لرم من از شیراز آمده ام از دیار کریم خان زند نقش لباسم را بر نقش برجسته های کاخ تچرببین من لرم من از همدان آمده ام از مهد هم زیستی بابرادرانم کرد و آذری من لرم از پشت کوه آمده ام من اهل صحراهای خشک و شنی عربستان نیستم من لرم تنها قومی که توانست هند را به سرداری نادرشاه افشار فتح کند پس مرا بخت یاری گفتند! من لرم تنها قومی که پایتخت را در مشروطه فتح کرد من لرم همان که آهنگ تحویل سال نوروز را برایت !نواخت آری ، اگر تعریف از خود نباشد ! من لرم

    • سلام
     اقا احمد حالا چرا اینقد با عقده صحبت میکنی مگه دست توه که برا مردم لرستان بخاطر تنوع لهجه مرزبندی کنی؟؟چرا اینقد سطحی نگری یه کم اعتماد به نفس داشته باش ،مگه مردم شهرهای بزرگ چه برتری و فضلی نسبت به مردم نجیب لرستان دارند که شما خودت رو با معیار اونا میسنجی . آبروی انسان به عزت نفس و خودباوری خودش بستگی داره نه قضاوت احساسی و غیر منطقی دیگران.

   • گویشهای لری و لکی هر دو منشعب شده از زبان اوستایی هستند و ریشه اصلی زبان فارسی نیز قرابت زیادی با هردو زبان پهلویی و اوستایی دارد. دلیل عدم تغییرات فراوان در هردو گویش لری و لکی نیز موقیعت تشکیل حکومتها و زبان رسمی کل ایران می باشد. بنده به زبان لکی تکلم میکنم ولی خود را لر میدانینم البته تعلق به یک قومیت تنها گویش نمی باشد.عوامل فرهنگی – جغرافیایی و .. مهم تر هستند . من از روستا های زیادی دیدن کردم .و بعضی مواقع بعضی از روستاهای با توجه به نزدیکی دارای تفاوت گویش در عین همجواری و یکسانی قومیت هستند.

    • چرابه قوم لرتوهین میکنند؟

     دویست سال پیش وقتی که لطفعلی خان زندتوسط اغامحمدخان قاجار این ترکمن مغولی به شهادت رسیدبه علت کینه ای که قاجارهانسبت به لرهاپیداکرده بودندتامیتوانستندبرعلیه لرهادرمیان ملت ایران بدگویی کردندبعدازقاجارهارضاخان هم بدلیل شورش مردم لر(شورش دربختیاری ولرستان ) تامیتوانست لرها راپیش مردم ایران دزدو سرگردنه گیر جاداد،متاسفانه بعدازانقلاب یکسری جریانات ناسیونالیستی کردی دربین فعالان کرد همچون کوموله وپ ک ک شکل گرفت واین گروهکها برای ملتسازی سراغ قوم مظلوم لرامدند کردها باسیاست مرموزو نامردانه ای زیرکانه به لرها توهین میکنند،حالاچگونه؟:عبداله اوجالان رهبر کردها که درترکیه زندانیست بانوشتن متنی به این مضمون،تامیتوانیدبرعلیه لرهابازبان فارسی جکسازی کنیدتا لرها ازفارسها بیزارشده وبه سمت ما کردها بیایندچون لرهابرادران خونی ما هستند..این سیاست کثیف کردها پا را فراتر ازاین گذاشته وسعی دراختلاف وجدایی بین سه تیره لر(لک،مینجایی،بختیاری)رادارندابتداسعی کردند بختیاری رایک قوم جداازلرجلوه دهندبعدازآن سراغ لکهاامدند،به این صورت که الان توطئه تشکیل لکستان رادارند

     • حالا اینو از کجا دراوردی که کریمخان لر بوده جلل خالق از دست این لرها

     • حالا اینو از کجا دراوردی که کریمخان لر بوده جلل خالق از دست این لرها چرا سعی دارین بزرگان لک را بدزدین زشته به خدا زشت

   • منظورت از زبان لکی همون زبانی که ۹۰ درصد کلماتش از کردی ولری گرفته

 3. دوستان رسمالخط زبان لکی که در دانشگاه سلیمانیه نیز موجود است چیزی سوا از لری می باشد

 4. تلاشتان خوب است اما علمی نیست
  ایرادها را رفع کنید. مثلا:
  مَچم ، مَچین ، مَچئ ، مَچیمن ، مَچینُن ، مَچن مضارع اخباری است نه ماضی استمراری معادل می روم می روی می رود و…
  ماضی استمراری آن چنین است:
  مچیام مچیای …

 5. فرزندان آدم،لر باشیم یا لک یا فارس و…مهم نیست دراصل باید بهر زبانی هستیم بتونیم باهم ارتباط برقرارکنیم و اجتماعی باشیم نه اینکه بگیم ما بافلان طایفه قرابتی نداریم زبان و خط برای فهموندن احساسات خوبمون بهمدیگه ست حالامیخواد به گویش ولهجه خاصی باشه یا زبان خاصی فرق نداره،بیاید همه یکی باشیم

 6. دمت گرم خیلی عالی بود

  ف ق ط ل ک س ت ا ن

 7. ایلل فقط وژمون
  بر و بچ لکستان

 8. ز
  ن
  د
  ب
  ا
  د
  دلفان

 9. حالا آقای دلفانی، لکی زبان است،حالا شمایی که لک زبانین چرا رو فرهنگ مانور نمی دهید ؟؟
  چرا فرهنگ واستون مهم نیست ! اصل فرهنگ است نه لهجه و گویش و زبان داشتن !
  اصفهاینا به لهجه اصفهانی حرف میزنن ولی فرهنگ بالایی دارند
  حالا از لهجه بودن لری و زبان بودن لکی چه سودی به شما می رسد یا از زبان بودن لری چه ضرری ؟؟
  بهتر است از روی تعصب حرف نزننین،حداد عادل که لر نیست او در انجمن فرهنگستان و زبان فارسی مکتوبا در چندین مجله معتبر اظهار داشته است که لری جز زبان های جنوب غربی ایران است
  ودر بدترین شرایط گویش بسیار ناب است
  حال شما دوس دارین هر اسمی می خواین روی لری بگذارید ولی این رو بدونین اصل فرهنگ است تا زبان و گویش و لهجه

  • وه وه …
   چقدر این لرها فرهنگ بالایی دارند خدایا دنیا مات و مبهوت مانده اصلأ هرکی هر لهجه ای هم که داره ولی هر کجای ایران و حتی جهان میره وقتی میپرسن کجایی هستی مگن ما لریم ، آخه خیلی افتخار داره بگی لر هستم فرهنگ بالا ، شخصیت بالا ، جایگاه کرامت جهانی بالا ، دنیا سر تعظیم در مقابل این سرتاپا فرهنگ فرود آورده …

   • سلام به همه لر کرد لک.
    البته من لکم از دره شهر چرا همه نظراتون از رو کینس ما لک ها حرفمون اینه که لک ها هم ی سری حقوقشون پایمال شده باکسی هم دعوا نداریم هرکی توهر لهجه وزبانی باشه احترامش بر همه واجبه بدرود

  • یه جور از مانور روی فرهنگ حرف میزنی کسی ندونه میگه اهل پاریسی
   لری دیگه تو گوگل بنویس لر ببین پسوندتون رو چی نشون میده
   اونوقت بیا از فرهنگ لررررررررررررررررر حرف بزن
   جوک لری
   جوک لری
   خخخخخخخخخخخ
   بالاترین سرچ جوک و کلیپ خنده دار مال لراست
   فرهنگ لرررررررررررر
   خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

   • تو گوگل بنویس تا بیاره
    ایستادگی اریو برزن مقابل اسکندر مقدونی در کهکیلویه وبویر احمد یا تیمور لنگ که توسط اتابک لر فرامانروای لرستان پیشکوه وپشتکوه لنگ شد وپنج سال محاصره را تحمل کرد یا ایستادگی مقابل مغول یا فاتح تهران سردار اسعد لر بختیاری در زمان مشروطه و وزیر خارجه ان زمان یا جنگ لرستان با ارتش رضاخان وانگلستان یا خط شکن های لشگر۵۷ لرستان مقابل عراق یا بیبی مریم بختیاری و جنگیدنش مقابل روس یا از قدم خیر قلاوند وجنگ با ارتش پهلوی در پلدختر تنها قومی که تو ایران به خاطر عشق به سرزمینش نام غیور معروفند

   • چقدر زیبا گفت سیمین بهبهانی:
    میدانید از کی لر مظهر خنده شد؟
    از وقتی که ؛تو که خود را صاحب فرهنگ میدانی,میهمانش شدی …و او تنها گوسفندش را برایت سر برید و با خوشرویی از تو پذیرایی کرد…
    وآنگاه که به شهر پر زرق و برق تو آمد؛ساندویچی سر کوچه را با نگاه عاقل اندر سفیه به او نشان دادی!!!!
    میدانی لر از کی مظهر خنده شد؟
    آنگاه که او تمام زندگیش را به دست زنش سپرد وتفنگ به دست از شهر و ناموس تو دفاع کرد…
    میدانی از کی لر مظهر خنده شد؟
    آنگاه که تو نفت را از سرزمین او استخراج کردی تا با پولش به او فخر بفروشی و آنچنان دچار توهم شوی که خود را صاحب فرهنگ بدانی و لر را بی فرهنگ خطاب کنی!
    سرگذشت خود را به اسم لر و در قالب جوک لری بیان نکنید یه روز یه لره…

    یه روز یه لره میشه دکتر ملک حسینی,تنها پزشک پیوند کبد در آسیا…
    یه لر میشه پروفسور هوشنگ اعظمی(بیرانوند )مغز اول دکترین جهان
    یه لره میشه علیمردان خان,که به ارتش رضا خان میگه:
    هر عقابی بخواد از آسمان این کشور عبور کنه باید پرهاشو باج بده…
    یه روز یه لره میشه سردار اسعد بختیاری,فاتح تهران…
    یه لر میشه پروفسور کرم زاده استاد جهانی ریاضی…
    یه لر میشه احسان کامرانی,استاد دانشگاه هاروارد و مخترع قرنیه مصنوعی…
    یه لر میشه پروفسور باهر مغز سوم فیزیک جهان…
    یه لر میشه بانو قدم خیر رهبر مبارزان عشایر در مقابل انگلیس…
    یه لر میشه بهنام محمدی اولین نوجوان شهید در راه وطن…
    یه لر میشه حسین پناهی حرفاش تا ابد میمونه…
    یه لر میشه بی بی مریم…
    یه لر میشه باباطاهر…
    یه لر میشه آریوبرزن…فرمانده ارتش داریوش…
    ما که جوک لری میفرستیم,اینم به اشتراک بذاریم…
    تمام ایران سرای من است

    • ببخشید ایل طرهان جان
     این اسامی که ذکر فرمودید ۹۵ درصدشون که لک هستند ، بقیشون هم بروجردی هستن که شما رو قبول ندارن و اصلأ خودشون رو لر نمیدانند
     میشه بگی پس کدوم یکیشون مربوط به لرها بود؟؟؟؟؟
     خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخ

     • اسم یکی یکیشونو سرچ کن میفهمی ببینم اونا خودشون از قوم لر میدونستند یا نه بعدم سردار اسعد، بی بی مریم بختیاری ، بهنام محمدی ، دکتر کرم زاده ، علیمردان خان بختیاریند – اریو برزن، دکتر ملک حسینی ، حسین پناهی، بویر احمدی اند قدم خیر دریکوند ، احسان کامرانی اهل پل دختر و….. اقای مرد لک ، لکهای اصیل مثل ایل بیرانوند وباجلوند(سگوند، دالوند و…. ) که به دو زبان لکی و لری مینجابی حرف میزنند هیچوقت خودشون جدا از کرد ندونستند من بزرگای دیگه رو مخصوصا از بروجرد مثل ایت الله بروجردی ،مهرداد اوستا و …. نیاوردم چون زیادن

     • لکهای اصیل مثل ایل بیرانوند و باجلوند(سگوند، دالوند و…. ) و حسنوندو….. همیشه خودشونو از قوم لر میدونستند میتونی به سخنای بزرگاشون رجوع کنی…

     • اقای مرد لک یا مدیر وبلاگ کار درستی نیست مطالبو یا درج نمیکنید یا به صورت ناقص درج میکنید من از ایل طرهانم شما از دلفان تا صد سال پیش هردو زیر حکومت نظر علی خان امیر اشرف اداره میشد ریشمون یکیه فقط عقایدمون با هم فرق میکنه من فقط از قوم مظلوم لر دفاع کردم قومی که بیشتر از اقوام دیگه برای این کشور شهید داده شما میخوای خودت کرد بدون یا این قوم تمسخر کن چرا نظرات بریده منتشر میکنی

      • آقای عزیز صدتا کامنت گذاشتی و منتشر شد تعدادی هم به اسم های متفاوت گذاشتی باز هم منتشر شد دیگه انتظار نداشته باش ما زندگیم رو تعطیل کنیم بشینیم بینیم کی جنابعالی عشقت می کشه پیام بزاری و ما تند به تند تایید کنیم. برخی پیام هاتون هم قابل انتشار نبود به متن اون پیام هات دقت کن ببین چی نوشتی
       ضمنأ یه بنده خدایی هم بنام مرد لک یه جواب بهت داد با وجود اینکه چندتا جواب بهش دادی اما حالا اون رو به ما نسبت میدی ، بهتره خودت رو اصلاح کنی لرها قوم بزرگی هستند به دفاع جنابعالی نیازی ندارند.

   • آقای کوهدشتی فرهنگ تو همین نوشتناته ک مینویسی لرررررررررر و خخخخخخخخخخخخ. بدبختی به مولا

 10. رضایی کوهدشت

  خیلی کارتون علمی وجالب بود استفاده کردیم از اینکه میبینم سرزمین ابادواجدادیم اینجورجوانایی علمی داره خوشحالم.

 11. لکی نود درصدش با کردی ایلامی و کلهری مشترکه!

  • کلهری چند درصدش با سورانی مشترکه؟ بیش از ۶۰ درصد کلمات کلهری با لری یکسان هستند درحالی که در سورانی،هورامی و کرمانج کلمات دیگری استفاده می کنند

   • آرش لکستانی

    این حرفت کاملا اشتباهه کلهری و سورانی و بیش از کاملا از یه ریشه هستند و ولی شیوه تلفظ آنها با هم فرق داره هاز چیزی که اطلاع نداری حرف نزن زشته آبروت میره

    • تو دانشگاه هم کلهر دیدیم هم کرمانج هم سوران زبون هم نمیفهمند چرا تعصبی حرف میزنی نمیفهمند عزیزم از چیزی که اطلاع نداری حرف نزن زشته آبروت میره

    • ما کلهرها لر هستیم . گویش کلهری بسیار با گویش بالاگریوه شباهت داره .
     ایل بالاگریوه بزرگترین ایل از لرهای کلهر هست .
     ایل بالاگریوه شامل ایلات کردعلیوند ، مرادعلیوند(بهاروند) و….. است .

 12. آقای ایتیوند من سنندجیم ببخشید ماهم دقیقا اون کلماتی که به لکی نوشته بودی.مثلا..مه چم ما هم میگیم..ده چوم..

 13. من خدمتم در شهر غیور و براستی مهماننواز نورآباد بود.زبانشان برای ما براحتی قابل فهمه.

 14. درود بر نویسنده محترم مقاله
  استفاده کردیم
  موفق باشید

 15. نویسنده محترم من به عنوان یه لک کنگاوری بسیاری از واژگان لکی را که شما به کار برده اید را قبول ندارم . متاسفانه شما واژه ها را به لهجه لک های لرستان می نویسید که تحت تاثیر لهجه لری قرار گرفته در حالی که لک های کنگاور و کرمانشاه وصحنه و نهاوند وحتی هرسین که درصد بالایی از لک ها رو تشکیل میدن لهجه شون به غلیظی لهجه لک های استان لرستان نیست .
  مثلا شما نوشته اید که لکها به “ما” میگن “عیما” در حالی که ما میگیم “ایمه” یا ضیرهای وژمون، وژتون ، وژون رو ما وژمان، وژتان ، وژان تلفظ میکنیم یا اینکه نمیگیم زمون می گیم زمان . واژه البرز هم فکر نکنم تو لکی وجود داشته باشه و …
  شما اگه می خواین یه زبان رو مورد کنکاش قرار بدین باید به همه جنبه هاش و لهجه هاش توجه کنید نه اینکه فقط لهجه شهر خودتونو معیار قرار بدین
  در ضمن کاملا مشخصه که شما رفتی واژه هایی را پیدا کردی که بین لکی و لری بیشترین نزدیکی رو دارند در حالی که من به عنوان کسی که به لهجه های لکی و لری وکلهری تسلط دارم بهتون می گم که نزدیک ترین لهجه ها به لکی، کلهری یا همون کردی کرمانشاهیه (از لحاظ لغت که لکی و کلهری تقریبا یکی هستند ولی از لحاظ دستوری با این که من هیچ گونه تخصصی در زمینه زبان ندارم ولی یکی دوتا کتاب رو که به زبان پهلوی خوندم شاید بیراه نباشه اگه بگم لکی وکلهری در اصل یه لهجه بودن که کلهری تحت تاثیر زبان پهلوی قرار گرفته و لکی تحت تاثیر لری و فارس دری واین باعث شده این دو لهجه از هم فاصله بگیرن ( البته این حرف های من پایه علمی نداره و برداشت خودمه ولی میشه در موردش بیشتر فکر کرد))
  اینم بگم که چند وقت پیش که یه کتاب در مورد کردی کورمانج می خوندم متوجه نزدیکی بین زبان خودمون با اون زبان شدم یعنی شاید لکی اونقدر که به کرمانج نزدیکه به لری نیست و علت این که ما لک ها لری رو خوب می فهمیم اینه که به علت بلد بودن زبان فارسی و اینکه فارسی و لری بسیار بسیار به هم نزدیکن و اینکه خودمونم لغات مشترک زیادی با لری داریم لری رو متوجه می شیم و اینکه هزاران ساله در مجاورت هم زندگی می کنیم باعث می شه لهجه همدیگرو خوب بفهمیم. و گرنه از لحاظ ساختاری و لغوی ما بیشتر به کلهری نزدیکیم تا لری.
  در مورد زبان و لهجه هم کسی مثل احمد کسروی همه زبان های ایرانی رو به جز فارسی نیم زبان می دونه که به نظرم حرف درستیه
  در ضمن جناب نویسنده لک ها اگه لر بودند که بهشون نمیگفتن لک می گفتن لر
  در ضمن با احترام به همه عزیزان لر و اینکه همه ما هموطنیم وتاریخ و دین وفرهنگ مشترک داریم باید بگم که لک های استان کرمانشاه خودشونو به کردی نزدیکتر می دونن تا لری

  • نورآباد دلفان

   منم با نظر شما کاملا موافقم،این لهجه شاید مال۵درصد لکها هم نباشه،مثلا:جان میشه گیان نمیشه گیون.درضمن لرها مردم غیورین ولی ما لر نیستیم

  • شما هم که لهجه ی لکی شهر کنگاور ملاک قرار دادین راستی ما هم مقاله های خوندیم که لکی بیشتر به لری فیلی و مینجابی نزدیکتره تا کردی در ضمن با همه عزیزان کرد باید بگم که لک های استان لرستان خودشونو به لری نزدیکتر میدونن تا کردها…

  • بابا کرمانشاهی همون لکی چرا اینقد الکی میگید خوشبختانه تو دورانی زندگی میکنیم که همه یبارم شده به شهرهای دیگه مسافرت یا خدمت سربازی رفتیم یا دوست از اون شهرها داشتیم من خودم کرمانشاه خدمت کردم سمت جوانرودم بودم که تو یک استانن زبونشون زمین تا اسمون فرق داره یا کردستان با کرمانششاه شما برا خودتون میگید کردی که بعضی جاها اصلا زبون همم نمیفهمید دلیل میارید ولی لکی با لری در بعضی چیزهای کم تفاوت دارن رو در نظر نمیگیری درضمن زبان چیز فراریه الان لک لرستان با لک کرمانششاه تفاوتهای کمی دارن باهم درست ولی لباس یا موسیقی یا دین لکها با لرهاککوچکترین تفاوت نداره همین کلهر ها هم بیش از بیست عکس از چهل پنحاه سال پیش دارم که لباس لریپپوشیدن بله الان با وجود فقری که استانهای لرنشین دارن خیلی ها ازلربودنشون ابا دارن ولی اجداد ما لکها ولرها همه بخاطر لرستان نجنگیدن وهمه بزرگان لک گفتن لریم از کریمخان زند گرفته تا امیر اشرف تا علمیردان بیرانوند حالانمیدونم جدیدا لکها شدن کرد فقط تو دنیای مجازیه این حرفا شما از اجدادما لابد بیشتر میدونید جدیدا که میگید کریمخان زند کرد بوده خداروشکر کریمخان زند به دویست سیصد سال پیش برمیگرده وهمه اثار ونوشته هاش باقیه که میگه من لرم

 16. با سلامم اگه لک زبانان خودتانه لور میدانید نیازی نیست به ما لرها توهین کنید کردی مبارک شما
  عزیزان لک زبان که میگیود لری لهجه اس و لکی زبان عزیز من وقتی زبانشناسان میگگن کردی ۴ قسمت زبانی داره کرمانج لر گوران و سوران هزاران زبانشناس اینو گفتن از جمله مینورسکی و در حالی گفتن ک لکی زیر مجموعه زبان لری قرار گرفته و بعد اینکه هم گفتن لری جداس بازم لکی رو زیر مجموعه لری زدن حالا شما نمیدانم چ اصراری دارید بگویید زبان لری لهجه اس و لهجه ی شما یک زبان
  بعد از جدا شدن زبان لری از دیگر قسمت های زبانی کردی زبانشاسان لری را زبانی بین فارسی و کردی میگویند ن یک لهجه عزیزان
  لک های کنگاور و هرسین و دلفان ک میگوید ۷۰ درصد خودشانه کرد میدانن بروید تو شهرهاشون ببینید اینطوره واقا ۷۰ درصد دلفان میگن ما کردیم والا من تا جایی ک میدونم یا میگن لریم یا میگن ن لر ن کرد ما فقط لک زبان هستیم
  شما به برخی کلمات دخیل تو لری میگید ک شبیه فارسی ک از زبون فاری وارد لری شده اونم تقصیر اینکه لرها و فارسا نزدیکتر بهمن از لحاظ جغرفیا تا لکها
  مثلا اصلا شما میدانید زمانی گویش بختیاری از زبان لری هم به آتش میگفتن آگر یا به خیلی میگن فره
  این یه کج تابی تو زبان لری که مثلا به
  فورا میگن فوری فک میکنن چقد به فارسی نزدیکه زبونشون در حالیکه آزاکه معنی فورا رو میده
  یا لری خونه میشه مال همونطوریم ک تو گویش بختیاری هنوز تو سرودهای محلیشون مال میگن ولی چون در زبون بختیاری ((خ)) رو به (ح) تلفظ میکنن با ورود کلمه خونه و تلفظش توسط لرها به حونه فک میکن حونه لریه و شبیه به خونه فارسیه
  لک زبانان عزیز من هم از طرف مادرم لک هستم و مادرم خودشو لر میدنه دایی هایم هم و تمام لک زبانانی ک من میشناسم خودشانه لر میدونن ولی اه واقا بعضیاتون فک مکنید غیر لر هستید و تحقیقم کردی میتونید لر نباشید نیازی به توهین به همتباراتون(لر) نیست
  ما خودمونم بکشیم و بازم زنده کنیم از نو بسازیم نمیتونم منکر یک ریشه بودن زاگرسیان دونست اعم از لر و کرد و لک اگه دس ه دس هم میدادم از اول این وضع حالمون نبود و فک کنمم دیگه دیر شده برای یکی شدن
  ما واژهای زیادیم با کردی داریم قابل توجه لک زبانانی ک میگن لکی نزدیکه به کردی و حالا برخی حرفای دیگه
  لری-کردی-فارسی
  برد-برد (برخی کردها کوچه ک هم میگن)-سنگ
  رو- به رو-برو
  هوش-هوش-حیاط
  هناسه-هناسه-نفس
  به زیه-به ژی – زنده باد
  و کلماتی ک همونجو گفتم لری قدیمی هستن مثل فره و ….
  شما میاین لری جدیدی ک بی نهایت فارسی قاطیش شده با کردی یا لکی قدیمی مقایسه میکنید و دچار اتباه میشید لطفا اول در مورد زبان لری و کلماتش خوب دقیق تحقیق کنید بعد بیاید نظر بدهید

  • برادر نورآباد بالای۷۰درصد نمیگن لریم خدا شاهده.

   • آقای نورآباد شاید شما تحقیق نکرده باشید اما خود بزرگان کورد می گویند که لکی جزئی از لری است برای مثال: شیخ محمد خال، توفیق وهبی و … اما بعد از اون لری رو از گویش های کوردی معرفی می کنند. این تقسیم بندی ها یکی از بهترین تقسیم بندی های کوردهاست که مورد قبول همه ی کردها است.
    توی تقسیم بندی توفیق وهبی حتی کلهری رو هم زیر شاخه لر کرده است.

 17. با سلام خدمت همه دوستان عزیز اما حقیقت تلخه ما خودمونو نه کرد و ن لر میدونیم تاریخ هم بیانگر این مطلب هست در ضمن ما بخاطر تقسیمات استانی با شما رابطه داریم وگر نه کی دوس داره با لرها سرو کار داشته باشه هر کسی میاد میگه لکهای لر ، لکهای کرد نه اقا جو سازی نکنید لک همون لک ن کرد ن لر مسولین ما باید فکری واس این قضیه بکنن ما تا کی باید این حقارت های نابه جا رو تحمل کنیم
  ممسولین محترم از روی احساس این حرف رو نمیزنیم واقعا مدیون جوانان لکستان هستین.
  ب امید روزی که استان لکستان اباد داشته باشیم

  • آفرین دمت گرم
   اونایی که میان میگن مل لک لر هستیم لر هستن
   و اونایی که خودشون رو لک کورد معرفی میکنن کورد هستن
   و فکر میکنن بقیه مثل خودشون … هستن که فریب این کارای … رو بخورن
   فقط لکستان

 18. با سلام خدمت دوستان.اولا لکی و کردی و لری،هم ریشه ان و نمیشه بینشون جدایی انداخت.و هر چی از غرب به سمت زبان معیار یعنی فارسی نزدیک میشیم،غلظت گویشا کمتر میشه و به فارسی متمایل میشه.برای مثال:ده خووم،ده خووه رم،مه خوه م،مه رم،مورم،مو هو رم،میخورم.این از کردی هورامی بود تا فارسی.دوما،شما کسی رو نمیبینید که کردی بگه.زبانی به اسم کردی وجود نداره.کردی مجموع چند زبانه که با هم کردی رو تشکیل میدن.سوما،تا صد سال پیش تو درگاه خوانین دلفان به کردی گورانی صحبت کردن.

  • جناب احسان خان مشخصه هیچ شناختی از حرفایی که زدی نداری
   هورامی هایی رو که گفتی نمیگن ده خووم بلکه میگن مه ورم ژس این نظریه شیب غلظت زبانیت به اندازه وزن … پوچ و بی ارزشه
   خخخخخخخخخخخخخ

  • بله بعضی از دوره های تاریخی زیر بار ظلم و زور و …. لک ها مجبور به قبول این ناعدالتی ها شدن و واسه همین مسائله که امروز به نا حق لک ها رو کورد و یا لررررررررر میدونن
   اینا سند حقیقت نیست بلکه سند ظلم و زوره

 19. درود بر شما و سپاس از تلاشتون.برای شروع خوبه واقعا خوشحال شدم دیدم از همشهریام کسی هست که به این موضوع پرداخته.اما برخی دوستان هم اشاره کرده بودند که در علمی بودن بیشتر دقت کنید.
  موفق باشید

  اما چند نکته: برخی دوستان بجای جر و بحث و نژاد پرستی لطفا بیاید رو این موضوع بحث کنیم که برخی از دوستان کرمانشاهی معتقدند لکی ریشه ای در کردی کرمانشاه دارد در صورتی که بنظر میرسه خود کردی کرمانشاه یا از لکی مشتق شده یا کردی سنندج.دیدگاه دوستان چیه؟

 20. من اجازه نمیدم به هیچکسی بخواد به قوم غیور لر توهین کنه!همه لرو میشناسن شماهارو هم میشناسن.

  • خودت میدونی همه لرها رو باچی میشناسن پس من چیزی نمیگم

   • ایستادگی اریو برزن مقابل اسکندر مقدونی در کهکیلویه وبویر احمد بگم یا تیمور لنگ که توسط اتابک لر فرامانروای لرستان پیشکوه وپشتکوه لنگ شد وپنج سال محاصره را تحمل کرد یا ایستادگی مقابل مغول یا فاتح تهران سردار اسعد لر بختیاری در زمان مشروطه و وزیر خارجه ان زمان یا جنگ لرستان با ارتش رضاخان وانگلستان (که لرهای فیلی و لکزبانها کنار هم جنگیدن) یا خط شکن های لشگر۵۷ لرستان مقابل عراق کمه تااز بی بی مریم بختیاری و جنگیدنش مقابل روس بگم یا از قدم خیر قلاوند وجنگ با ارتش پهلوی در پلدختر تنها قومی که تو ایران به خاطر عشق به سرزمینش نام غیور معروفند ما هیچ نداشته باشیم همین که لریم خودش افتخار است

  • بله لر رو به …… و جک لری میشناسن
   تورو به قران غیر اینه
   خخخخخخخخخخخخخخخخ

 21. سلام.من یه نورابادی هستم.درسته لکی شباهت های زیادی با کردی والبته لک های منطقه های دیگه داره ولی در همین نوراباد خودمون حتی زبان لکی در طایفه های مختلفمون باهم فرق داره کولیوند.نورعلی.میربگ وغیره که البته بیشتر در فعلهایی که ب کار میبریم تفاوت وجود داره.واینکه کاملا جدای از لری وکردی هست یک زبان جدا فقط لکی نه لکی لری یا هرچیز دیگه ای.
  کوچیک هرچی لکه نورابادیه.

 22. با سلام خدمت همه عزیزان . در زبان فارسی , فردوسی . سعدی . حافظ . خیام . مولوی و…. هزاران شاعر و نویسنده جهانی وجود دارد. براستی در زبانهای کردی , لری و لکی کسی همسنگ این برزگان وجود دارد . بیایم قبول کنیم لری .کردی ولکی همگی لهجه های زبان بزگ پارسی هستند. چرا که زبان باید
  دستور زبان ؛ الفبا و تاریخ ادبیات مستقل داشته باشد . و همچنین کتاب های تاریخی همچون شاهنامه و مثنوی معنوی در آن خودنمایی کند و شاعر ونویسنده جهانی به ان زبان کتابت کرده باشد.

  • یه حرف هم از مادر عروس !!
   اولا داشتن بزرگان ادبی و …. از ملزومات یک قوم مستقل نیست شاید از مفتخرات باشد
   دوما من با لررررررر کاری ندارم اما لک بزرگان زیادی داره که به عنوان مثال میشه به همین باباطاهر که فارس و لر و کورد واسه دزدیدن هویتش دارن خودکشی میکنن و ملامنوچهر کولیوند و ترکمیر آزادبخت و …. خیلی های دیگه و آثار مکتوبی مانند کتیبه های تخت جمشید و طاق بستان و ترجمه ی لکی قران که معروف به خط وشا هست و …… داره که به دلیل سیاست های غلط و مغرضانه اسمی ازونا نیست و یا به اسم فارس و لرررر و کورد معرفی میشن و در حال نابودی و حذف کامل هستن
   پس حرف … نزن …
   لکستان به تاریخ و هویت و زبان و هویت بزرگ خودش افتخار میکنه .و به … مثل شما اهمیت نمیده

  • آرش لکستانی

   سواد و اطلاعاتت در حد صفره. در زبان کردی شاعرانی مثل (احمد خانی. ملای جزیری.فقیه تیران.نالی. مولوی کرد.هژار. هیمن.گوران.شیرکو بیکس. عبدالله پشیو و صدها شاعر بزرگ دیگه) لکها هم بابا طاهر عریان. ملا پریشان و غیره دارن که اگه برتر از شاعران فارس نباشن کمتر نیستند

   • باباطاهر که لر سند سازی نکن تو عمرت شعرای ملاپریشان به لری گوش دادی که میگی لکه خودش که توی شعراش میگه لرم حالا احساسی بگو لکه استاد رحمانپور و سقایی و مسعود بختیاری و…. که صاحب سبکن چی اونا که دیگه لرن

 23. باسلام. خواستم عرض کنم خدمتتون که لکی نه لری است نه کردی. یک گویش اصیل جدا هستش . من خودم لک نیستم بللکه کورد ایلام از ایل کلهر ایوانغرب هستم و بدون تعصب خاصی میگم که لکی لری نیس و خیلی از لکها با کلهرها در کرمانشاه زندگی میکنن و جزیی از کوردها هستن

  • اظهار نظر امیر رو دیدید ؟؟؟
   واقعا باید درس گرفت باید فهمید اکثر اظهار نظرها همین جور پشمکی و از روی …. است
   این آقا تو خط اول داره میگه لکی نه لریه و نه کردی و تو خط آخر میگه لک ها کورد هستن ؟؟!!!
   مطمئن باشید یه مشت آدم بی سواد که میاید مغرضانه نظر میدید هیچ تاثیری بر واقعیت نخواهید داشت و ما لک ها به هیچ عنوان خودمون رو لرررررر و یا کورد نمیدونیم
   فقط لکستان

  • دوست عزیز کردها هیچگاه مخالفتی با بحث ایجاد قوم لک ندارند .اما آنها سعی دارند برای ملت سازی خود لک را قوم بدانند که زیر مجموعه بقول خودشان ملت کرد باشد.
   ما لکزبان با لر یک تاریخ و فرهنگ و آداب رسوم و موسیقی داریم .
   من فکر می کنم این بحثها بیشتر از ناحیه پانکردهای تجزیه طلب ایران به ما القا میشه .اونا هر روز یک ادعای جدید برای ملت سازی خود طرح می کنند.
   پانکردها در این موضوع چیزی از دست نمی دهند .چو نکه آنها می دانند اصالتا ما لکزبانها از قوم بزرگ لر هستیم و هرچه در این زمینه شک و تردید بین گروه های لر ایجاد کنند بنفع آنهاست.
   توی همه سایتهای که بنام قوم لک و بسیار متعصبانه هم می نویسند این جمله حتما دیده می شود که ما نه لر هستیم و نه کرد و این بهترین فرصت را را برای پان کردها و لکهای کردگرا ایجاد می کند که بگویند ما قومی از ملت کرد هستیم .
   هر آنچه که در تاریخ و فرهنگ ما دیده می شود با قوم لر یکی بوده است .اما به دلایل مختلف گروهی سعی در اختلاف افکنی و افتراق بین گروهای لر دارند.
   گویش لکی ما بیشترین اشتراکات را با گویش لری دارد اما برخی این موضوع را نمی بینند و فقط اشتراکات با گویش کردی را می بینند و آنرا بزرگ می کنند

 24. اول باید به اون آقایی که بدون هیچ اطلاعی دارن میگن که ۷۰ درصد نورآبادی ها خودشون کرد میدونن بگم که متاسفم من خودم نورآبادیم ومحاله در هیچ جا و مکانی خودم رو کرد بدونم و مطمءنم هیچ دلفانی خودش رو کرد نمیدونه .کردها هیچ شباهتی به خودمون ندارن و تنها دلیلی که این نظریه مسخره که لکها کردند رو دادن اینه که اونا میخوان جدا شن و خودشون کشور کردستان رو تشکیل بدن واقعا به نظر خودتون مسخره نیست اصلا نباید یک لر و کرد رو با هم مقایسم کرد .کردها یک سری آدم متعصب اند که بدون هیچ اطلاع و مدرکی بر اساس تعصبیت … خودشون دارن این حرفا رو میزنن.ودر اخر ،ما لکیم و افتخار میکنیم بهش واگر زمانی بخوان مارو لر یا کرد بدونن با افتخااااااارررر خودم رو لر میدونم نه کرد و این نظر من نظر تمام لک های لرستان هم هست .زنده باد لک زنده باد لر زنده باد دلفان عزیز.

  • حالا اقای کرمی کی میگه تو لکی ؟؟؟
   ما لک ها خودمون رو نه لررررررر میدونیم و نه کورد .
   حالا تو بیا وسط هی …بباف
   دو کافر عه سر مال مسلمونی جنگونه
   توهم بیا وسط نرخ تعیین کن …مطمئنم یا لری ویا یه…بی سواد

   • آقای کوهدشتی حقیقتا شما بویی از فرهنگ و ادب و نزاکت نبرده ای,لکها باید شرمنده باشند از داشتن همشهری مثه شما. لر اگر لرد بود دیگه امثال تو نمیتونستن بنویسن لردددددددددددد,این کلمه خیلی وزنش بهتره,مثل کلمه کرد هست که اصله کلمه کرد هم عربیه.

 25. واینکه باید به این شخصی که خودش رو دلفان معرفی کرده بگم اول این اسمو عوض کن چون داری با این حرفای … آبروی دلفان رو میبری و دوم اینکه من به عنوان یک نورابادی (کولیوند) از تمام لر های عزیز معذرت میخوام وفکر کنم ایشون اصلا نورآبادی نیستند چون یک نورابادی هیچ وقت درباره ی نژاد و فرهنگ و تمدون و تاریخش این حرفو نمیزنه.واقعا که برات متاسفم

 26. لک کرمانشاه

  باسلام
  آقای کرمی اگر لک کرد نیست پس چرا زبان لکی خیلی به زبان هورامی نزدیک است یه کم تحقیق کن مثل زبان اصیل و غلیظ لکی نورآباد که کمتر تحت تأثیر کلمات لری و کردی کلهری قرار گرفته است تقریباً۷۰ درصد با زبان هورامی دارای وجوه مشترک هستند.
  چشم چم- شکم لم- باختن نیامانه را- روشن گیس- برف ور- گل هری- مادرزن حسوره- کبک ژرژ- خورد واردی- خوابیدن وهتن و بسیاری از کلمات دیگر قابل ذکر است که کلمه ذکر شده کلمه اول فارسی و کلمه دوم لکی یا هورامی است در ضمن طبق نظر بسیاری از زبانشان لکی و هورامی را در یک شاخه و زیر مجموعه زبان گوران قرارداده اند.

  • دکتر حمید ایزدپناه طی یک تحقیق گسترده در کتاب فرهنگ لکی نوشته ۷۸ درصد کلمات لکی و لری خرم آبادی مشترک هستند.

   • جناب مبین
    حرف آقای ایزد پناه از حرف یه کودک …تر و بی اساس تره
    یه جور میگه اقای ایزد پناه انگار ایه قران اورده

    • نمیدونم توهیچ محققی رو قبول نداری وحرفه خودتو میزنی بیشتر حرفاتم بر اساس تعصب نه منطق تو هر کی رو که با نظرت موافق نیست بی سواد میخونی انگار خودت یکی از زبان شناسان بزرگی هر وقتی دلیل داشتی اونوقت انتقاد کن.بعید میدونم تواین نوشته به کسی توهین شده باشه. چه اشکالی داره که زبان های لری،لکی،کردی و فارسی جدا از هم به طور مجزا از زبان پارسی باستان و پهلوی به وجود امده باشند وبعدآ تحت تاثیر هم قرار گرفته و کلمات مشترکی داشته باشند

   • آرش لکستانی

    حمید ایزدپناه زبانشناس نیستند تا نظرش سند و ملاک باشه . اینکه اشتراکات وازگان دارند به خاطر همجوار بودن است. زبان فارسی هم ۶۰%واژگانش عربی شده ولی دو زبان جدا از هم هستند. لری به خاطر نزدیکی به کردی ،هزاران واژه کردی وارد آن شده. ایزدپناه کجای علم زبانشناسی قرار داره؟ وقتی که همه دانشمندان زبانشناس دنیا متفق القولند که لکی کردی تباره و گویشی از زبان کردیه تو این وسط به چه رویی رد میکنی. پروفسور مینورسکی،پروفسور نوام چامسکی،پروفسور آنونبی، پروفسور پروفسور مکنزی،پروفسور رودیگر اشمیت،پروفسور گرنوت ل ویندفور،پروفسور پییر لکوک تماما لکی رو گویشی کردی تبار رده بندی کرده اند و لری رو به همراه بختیاری و ممسنی گویشهایی از زبان فارسی تقسیم بندی کرده اند

   • کلمات مشترک نیستند بلکه کلماتی لکی هستند که لر خرم آبادی از لکی قرض گرفته و حالا ادعای پسرعمو بودن داره.

  • باسلام خذمت آقای لک کرمانشاهی کلماتی که گفتین رو حالا به لردی ببینید
   چشم تیه,شکم گعه و زگ,باختن توزیسه,روشن گریسسه,برف وفر,گل هیرو,مادزن حسیره,کبک کوگ,خورد هعردی,خواییدن هفتین!!!!!!
   حالا صضاوت رو بسپاریم به آدمای منطقی تا با خودشون فکرکنند ک اگر لکی و کردی زبان است پس لوردی هم زبان است….
   به شباهت کلمات لکی و لوردیکردکردیه بالا خوبه خوب تتوجه کنید,لوردی یک زبان است ولی چون مثل کردی زیگزاگی و بعضا با لهجه ی عربی تلفظ نمیشود و بیشتر با لهجه فارسی تلفظ میشود اینشده ک بعضیها دچار اشتباهششدن و میگن لردی لهجه ای از فارسیست ک اگر هم باشد بازهم افتخار میکنیم بشششششششدته بششششششششششدت

  • بابا اینا یی که گفتی همه تو لری مینجیی هستنمیدونستیم کردا به چشم میگید چم فکرمیکردیم میگید چاو اکه مالت برمه ارا ای دروتم

 27. با سلام
  دوستان من فقط یه جمله را میگم و تمام هم لور هم لک و هم کورد به ریشه و تاریخ و تمدون خودتون بنگرید و ببینید کی بودید و چی هستید سه قوم مجزا از هم پارسی و کاسی و ماد پس خواهشن لک ها رو جزئی از خودتان ندانید با تشکر
  دونیا فه قت له کستان هر بژی له کستانیه لط

 28. درود بر دلفان مخصوصاً ایل کولیوند.

 29. داداش تو که همه رو لر کردی. من خودم لک هستم و مادرم کرد کلهر.به خدا ما لک ها در اصل کرد هستیم این رو ایران بدونه. اما به لک بودن افتخار میکنیم و زبون ما به کردی نزدیک تره

 30. کردی نامی است که به چند گروه یا قوم گفته میشه که دارای اشتراکات فرهنگی و لهجه های نزدیک به هم هستند که نژاد یکسانی با هم دارند قرار نیست که هرکس زبان همدیگرو نفهمید دیگه کرد نباشه به طور مثال من خودم در دانشگاه دوستانی داشتم که شکاک هورامی لک و کلهر بودن اکثرا زبان همدیگرو خوب نمیفمیدن(البته بجز لک وکلهر که تقریبا لهجه هم رو خوب میفمیدن) اما هممون روی کرد بودن تعصب داشتیم حتی بودن لرهای که خودشون رو به کردها خیلی نزدیک میدونستند جالبی نژاد کرد همینه که با وجود اختلاف زیاد در لهجه که حتی بعضی از لهجه ها برای بعضی از کردها قابل درک نیست اما هممون خودمون روکرد میدونیم همین حات رو درگذشته دیدیم که اون زمان بهشون مادها میگفتند که متشکل از لولویی ها کاسی ها جوتی ها مانا ها و…… بودند

  • باشه پس بیاید چینی ها و مغول ها و …. بقیه دوستان هم دانشگاهی شما رو هم کورد بدونیم تا کوردی جالب تر بشه

 31. م...{{{{ای کاش اسمم کیان بود}}}}}

  اگه تو کلمه ها توجه کرده باشید میفهمید که نوع تلفظ و حتی خود کلمه ها در زبان لکی از همه ی زبانا متفاوت بود اما برعکس لری و کردی خیلی شبیه فارسی بودم.و از اینکه حالا زبان لکی در واقع فیلمش سوخته و حناش رنگی نداره و کم کم داره از میان زبان های محلی ایران کم رنگ میشه حاصل دزدن مشاهیر و بزرگان زبان لکی توسط لر و به خصوص کرد هست.
  مگه باباطاهر توی شعر{{ مه دوریشم لکم اعجاز دینم}}نمیگه من لکم!!!هنوز که هنوزه لر و کرد و حتی فارس اونو مال خودشون میدونن.
  و البته یه نکته رو هم بگم که این تفرقه و اختلاف نظر ها در باره اقوام حاصل تلاش و فتنه دشمنان اسلام و ایرانه!!!!!!خود شیمون پرز رهبر اسراییل میگه که تنها راه جدا کردن ایران از اسلام و سنی از شیعه و….ایجاد تفرقه بین اون هاست.اونا میخوان ما رو به هر دلیلی دشمن هم کنن.
  پس به این چیز ها زیاد اهمیت ندید و از دین و اصلیتتون به خوبی دفاع کنین.ولی نه تا اونجا که باعث تفرقه و دشمنی بشه.
  با تشکر

  • چرا وقتی لرر و کورد از هویتشون دفاع میکنن تفرقه افکنی نیست ولی تا یه لک میخواد از حق مسلم خودش دفاع کنه و زیر پرچم ایران و اسلام از استقلال قومی خودش دم بزنه فورا همه یادشون میاد که شیمون پرز چه غلطی کرده
   ما لک ها نه در دام امثال شیمون الاغ گرفتار می شویم و نه در دام شما…

  • کل دیوان بابا طاهر که میگن لر را خوندم یه همچین بیتی ندیدم راستی اگه کتابش خونده باشی گویشش بیشتر لری برو بخون میفهمی

 32. عزیزان ما مردم لک نه کردیم ونه لر ماهم قومی مستقل هم مانند دیگر اقوامی با تمدن و فرهنگی غنی…

  • بنده لکم نه هژمه لر حسوو مکم نه کرد! وارام کرث شان که قوم لک کرد یا لر بزنن !لکل نژاد مستقل که زوونمون فقط لکی و هیچ ربطی و کرد ولر نری!حالا هر بووشن لکل کردن لکل لرن!بووا لکل لکن هووووی هوااااار لکل لکن!جناب خان بووکم و گین اوی که موشی لکل لرن یا کردن!ولی بنده خوشم ا کرد مای اما ا خوونه لر تینیم و هووچ خوشم ا لر نمایی.دیه نونم کسی بوشی لکل ایلاون لکل الاون.اقره اطلاعات غلط نیتنه ملت!هااای هواااار لکل لکن گرتیتن چه بی؟؟؟؟؟یا هنی بوووشم!
   دت لک

 33. اولا اگر صرف شباهت ظاهری را در نظربگیریم لکی گویشی از کردی و لری گویشی از فارسی است.حالا غنای ادبی و زبانی فارسی بالاتر است یا کردی قضاوت با خودتان. ثانیا نژاد, ما قبل زبان قرار دارد چراکه زبان سیال است و عوامل جغرافیایی و سیاسی و فرهنگی باعث انتقال واژگان و حتی انتقال قواعد از یک زبان به زبان دیگر می‌شود. درست مانند پشتوزبانهای افغانستان که ۹۰% زبانشان اردواست در حالی که به لحاظ نژادی فارس محسوب می‌شوند. اگر مبنای استقلال اقوام از هم تفاوت زبانی باشد پس کرد شکاک ارومیه با کرد کلهر ایلام هیچ نسبتی ندارد چراکه زبان هم را نمی‌فهمند. ثالثا مادها آریایی و کاسیها غیر آرییایند که قبل از آریاییها در فلات ایران سکنی گزیدند. محتمل ترین برداشتی که از اسنادتاریخی می‌شود کرد, کاسی بودن لر ولک و ماد بودن کرد میباشد. در نهایت نژاد و زبان و دین و جنسیت زمانی معنا دارد که شما در درجه اول انسان باشید و گرنه به یک گوسفند نمیتوان گفت آریایی یا هندو, مسلمان یا مسیحی,لک زبان به قول شما یا لر گویش به قول ما و زن یا مرد. پس روی انسان بودن خود تعصب داشته باشید نه این فرعیات کم اهمیت و از ترس اینکه مشمول جوکهای لری قرار نگیرید خودتان را به کردها نچسبونید چراکه در یک محیط غریب بیش از نژاد و… از روی رفتارتان موردقضاوت قرارمیگیرید. بیشترین جوکها رو برای ترکها میسازند در حالی که اکثر مفاخر بعد از اسلام ایران ترک بودند از جلالالدین خوارزمشاهی تا شاه عباس صفوی تا ستارخان و باقر خان تا شهیدان باکری و… باور کنید ضعف رفتاری و اخلاقی با مخفی شدن پشت یک نژاد یا زبان قابل پوشاندن نیست.

  • هدف ما دفاع از هویت و زبان خودمونه و نه فرار از جوک و فرهنگ … لرها
   پس با جملات به ظاهر زیبا و ناقض حقوق قومها سعی بر نادرست خوندن هدف و راه ما نداشته باشید چون همه مثل شما.. نیستن که نتونن حقیقت رو تشخیص بدن
   ما فقط و فقط لکیم و نه لررر یا کورد

  • اولا طبق گفتمان لیبرالیسم هویت واصالت در ذات آدمیست نه نژاد نه زبان ونه دین و نه جنسیت. پس بکاربردن واژه هویت برای بحثهای قومیتگرایانه ی مربوط به دوران جاهلیت اعراب به شدت نامفهوم است. ثانیا شما با مطالعه جامع, غیرگزینشی و بی تعصب اسناد تاریخی متوجه میشی که عمدتا بر وحدت نژاد لر ولک تاکید کردند وغیر لر خواندن لکها بیش از آنکه ریشه حقیقی و در جهت حقوق قومیتها باشه ناشی از تنفراز لرها و فرار از جوکهای لری در بین نسل جدید اهالی کوهدشت ونوراباد است. در مورد زبان هم با رسم الخط درست کردن قلابی و تقلید کورکورانه از الفبای کوردی نمیتوان زبان درست کرد. یک زبان مستقل حداقل ۷۰ درصد واژگانش مال خودش است این مساله در مورد لکی صدق نمیکند و غالب گویش لکی را کلمات کردی تشکیل داده اند. با مطالعه کتب زبانشناسی هم متوجه میشی که زبان خواندن لکی یک وهم بیش نیست. من از مادر لک حسنوند و از پدر لک بیرانوند هستم و به هر دو گویش لری ولکی (البته خرم ابادی) تسلط دارماما براساس مطالعاتم خودم رو لر میدونم و البته تعصبی به لر بودنم ندارم و اگر یک روز ثابت شه که لک, لرنیست بلافاصله میپذیرم چون اصالت و هویت رو در انسانیتم میبینم نه این فرعیات کم ارزش. در مورد توهینهایی هم که میکنی فقط میتونم از خدا بخوام که به شما عفت کلام عنایت کنه چون متاسفانه در فرهنگ به قول شما لررررررری من فحش تعریف نشده است در مقابل فرهنگ غنی ۱۲هزارساله شما که انگار فحاشی به دیگران کراهت نداره.

   • آرش لکستانی

    قبل از نوشتن مطلب درباره یه بحث زبانشناسی یا تاریخی اول برو تحقیق کن. اولا زبانها از همدیگر تاثیر میپذیرند ولی نه در قواعد و چهارچوب زبان بلکه در وامگرفتن لغات از هم تاثیر می پذیرند مانند فارسی که ۶۰%لغاتش عربی شده ولی همچنان زبانی مستقل از عربیه. از اول معلوم بود لر هستی . چیزی به نام نژاد ماد نداریم طبق نظریات مورخین و مادشناسان ماد اتحاد مجموعه ای از اقوام و طوایف زاگرس و توروس و بین النهرین شمالی(گوتی ماننا لولوبی کاسی هوری میتانی کاردو اورارتو و در آخر طایفه ای از اریاییها) بود که بعدها در تکوین نژادی کورد امروزی نقش داشته اند کوردها هم از لحاظ نژادی آریایی نیستند بلکه آریایی زبان هستند و از بومیان زاگرس و توروس و بین النهرین شمالی هستند که دقیقا بر جغرافیای طبیعی کوردستان امروزه منطبق است .ثانیا زبان پشتونی یه زبان هند واروپایی و کاملا مستقل از اردو و فارسی است. ثالثا اینکه یه کورد شکاک با یه کورد کلهر یا یه کورد سورانی یا لک بطور کامل متوجه هم نمیشوند بخاطر گویش متفاوت آنهاست نه زبان متفاوت آنها و این ویژگی در اکثر زبانهای دنیا وجود داره مانند زبان آلمانی یا فارشی(شامل گویشهای تاجیکی،بختیاری،لری و…) یا چینی یا ترکی. رابعا تمام زبانشناسان معروف دنیا از جمله پروفسور آنونبی و پروفسور مینورسکی و دایرهالمعارف معتبر بریتانیکا و دایرهالمهارف بزرگ اسلامی و فرهنگ لغت دهخدا همگی بر کوردی بودن لکی اذعان دارند. تو حتی یه زبانشناس سراغ نداری بگه لکی لریه. خامسا اینکه تو خوذتو لر میدونی ربطی به بقیه لک ها نداره و علتش اینه که تو اسیمیله شده در فرهنگ میان لرها

    • لرستان پشتکوه( ایلام)

     اقای ارش کردستانی چیزی به اسم نژاد کرد نداریم اینو پان کردها ساختن تا هویت پیدا کنند امان از بی ریشگی که عذابشون میده فارسی،کلهری،سورانی، لکی،لری و … از زبان پهلوی گرفته شده وریششون مشترک فقط تحت تاثیر محیط تغییر کرده لکها ولرها از لحاظ خواستگاه، ریشه یکی اند ولی با کردها متفاوتن شاید زبونشون تحت تاثیر فارسی یا کردی قرار بگیرند ولی کرد یا فارس نیستن تو خیلی از شهرهای ما بچه ها فارسی حرف میزنن یعنی لک ولر نیستن وفارسن اره خوب منطقی داری ارش کردستانی

     • آرش لکستانی

      ببین لورررکی چیزی به نام نژاد کورد وجود داره اما تو یا توهم داری یا از دنیا کاملا غافلی. چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد لکها جزوی از ملت کورد هستند. کوردستان بزرگ با دوازده هزار سال تاریخ تمدن ریشه دارترین و کهنترین ملت خاورمیانه هستیم… بهتره بری یه کم مطالعه زبانشناسی کنی تا بفهمی زبان چیه و گویش و لهجه چیه…
      ایلام جزوی از کوردستانه

    • تعصبتو عشقه اولن مادها کرد نیستن پایتخت مادها هگمتانه است که الان اذرین حتی شهرهای مهم ماد هم اذری حرف میزنند عکس مردم ماد که روی تخت جمشید هست از لحاظ ظاهری با مردم اذری یکیه بعدم نمیگه کردها مادند به جز پان کردها راستی اگه زبانشون تو گویش متفاوت چرا کردها در جامعه بین الملل سه زبان سورانی ، کرمانجی و زازاکی دارن با سه رسم الحط متفاوت با یه جستجو تو سایت های کردی میتونی بفهمی جستجو کنی خودت میفهمی فقط کلهری زبان رسمی ندارن که اونم سیاست کردهاست

 34. در جواب این پان کورد و پان لکیسم که میگن لری لهجس.باید بگم قوم لر بخصوص بختیاریا همان قوم پارس هستن و زبان مال خودشونه.فارس ربطی ب پارس نداره.زادگاه کوروش شهر بختیاری نشین ایذه هست.پارس از پارسواش مسجدسلیمان بختیاری نشین گرفته شده.ما پارسیم.فارس ها پارس نیستن فقط زبانشون پارسی شده.همانند سیستانی ها که از قوم سکاها بودن ولی الان پارسی شدن

  • واقعا لررییی
   خخخخخخخخخخخخخخخخخ

  • آرش لکستانی

   بختیاریها لر نیستند بلکه هویت لری رو در چند سده گذشته بخاطر اینکه در میان لرها بوده اند پذیرفته اند. بختیاریها در اصل از سرزمین باختریا در جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان کنونی در چند هزار سال گذشته ساکن بودند. و صاحب تمدن و کشوری به نام«باختریا یا باکتریا» بوده اند و در دوران حکومت هخامنشیان کشور باختریا به یکی از ساترابهای هخامنشیان تبدیل میشود و در زمان حکومت سلوکیان به جبل السماق (کردستان سوریه کنونی) کوچانده میشوند. و در زمان حکومت فضلویه به نواحی بختیاری نشین کنونی همراه با ۲۴ طایفه دیگر از جمله ممسنی و آستکی و مهاجرت میکنند تا به حکومت فضلویه کمک نظامی کنند تمام این وقایع در کتاب (گزیده تاریخ)نوشته جغرافیدان مشهور حمداله مستوفی(۶۸۰-۷۵۰ ه ق) نوشته شده است و در کتاب شرفنامه نوشته شرف الدین بدلیسی هم دوباره تایید شده است. اینکه بختیاریها لر نیستند رو نه فقط تاریخ تایید میکنه ،بلکه تفاوت لباس و پوشش آنها و همچنین هنوز هم جمعیت زیادی از بختیاریها خودشون رو لر نمیدونند

   • ما بختیاری ها لر هستیم و بس. برای ما لطفاً تعیین تکلیف نکن

   • ارش تو برو هویت خودتو مشخص کن

   • بختیاری ها لر نباشن پس کی لر اصل لر یعنی بختیاری

   • لرستان پشتکوه( ایلام)

    کردها تو مقاله هاشون میگن کردهای اصیل چهار دسته اند:کرمانج،گوران،کلهر،لور.حالا دیدن لورها خودشون کرد نمیدونن میخوان بینشون تفرقه بندازن نون روز خور به اینا میگن

    • ما کلهرها (کی لهرها) از تبار قوم بزرگ لهر(لر) هستیم .
     ایمو کلهریا لریم .
     ما اسم کی لهر داریم ، که به لری کلر ، ک لهر یا کلهر تلفظ میکنیم .م .
     ایل از لرهای کلهر بالاگریوه هستند . ایل بالاگریوه همه کلهر تبار هستند ، از جمله ایلات بالاگریوه : کردعلیوند ، مرادعلیوند(بهاروند) که از نسل کرم کلهر بوده اند .
     هم لری و هم لکی زبان هستند . زبان کرمانجی هم از زبان لکی وام واژه گرفته .

 35. فره فشارر وزت نار

  • فشارم بارم فایده نیری,هومه بوری آیلل گوژیرن که هر نمزانین زبان چست, نژاد چست و… فقط دوست دیرین وژتان کرد معرفی بکین تا جوک ارینتون نسازن, مه بیرانوندی کم اما هم لری موشم هم وژم لر مزانم و جور هومه کردپرست نییم. اگرهم یه روژ ثابت با که لکل لر نیین بی تعصب قبول مهم. اما متاسفانه یا خوشبختانه تا امه روژ ثابت نوییه.

   • آرش لکستانی

    تو یه آدم … که اسیمیله شده ای. مطمئن باش خدا هم بیاد بگه لر نیستی قبول نمیکنی چون تعصب کورت کرده و منطق سرت نمیشه . اینکه لکی کردی تباره و ربطی به لری نداره ثابت شده ولی شما یا مطالعه نداشتی یا تعصب کورت کرده

    • برادر فرهنگ در ذات خودش اسیمیلیزه است. امکان نداره یک گروه انسان در یک مکان اسکان یابند ولی مشترکاتی در مرام ومسلک و هنجارهای اجتماعیشون ایجاد نشه این به خودی خود نه عیبه ونه ضعف اما اگه منظورت اینه که مکانیزمی هدفمند در کار بوده که لکها احساس لر بودن بهشون دست بده دقیقا با ارائه دلایل تاریخی توضیح بده کی وکجا و به چه شکل بوده. اتفاقا من اعتقاد دارم این گفتمانهای جدید مثل لکستان و زبان لکی و موسیقی لکی و نژاد لکی و فرهنگ لکی که اخیرا تو شبکه های کردزبان باب شده بیشتر به مصادیق اسیمیلاسیون شبیه هست که متاسفانه یا خوشبختانه تا حدودی هم نتیجه داده یه نگاه به فامیلی مستعاری که واسه خودت درست کردی بکنی احتمالا این نظرمو تایید کنی. در مورد تعصب هم که لحن کلام مشخصه کی متعصبه کی نیست لحن پرخاشگرانه تو میزان تعصبت رو به اعتقاداتت نشون میده اگرچه ظاهرا مطالعاتی هم در مورد زبانشناسی داشتی اما افسوس که بغض و کینه کلامت اطلاعات علمیت هم تحت الشعاع قرار میده. در آخر زبان معلول تباره نه علت از معلول نمیشه به علت رسیداگرچه ممکنه اطلاعاتی بده که میزان وثوقش معلوم نیست

    • ارش تو هم مطمئن باش خدا بیاد بگه کرد نیستی قبول نمیکنی چون تعصب کورت کرده

   • تو که کلی از کلماتو لری نوشتی خودتو لک جا نزن جناب لر

   • چقدر لکیت خوبه جناب لر!! کلی اشتباه نوشتی و اونم البته لری

    • من بخاطر حذف مکرر کامنتام بنا گذاشتم که دیگه تو این سایت پیام ندم گرچه کماکان مخاطب پروپاقرصش هستم اما پیام شما منو وادار به واکنش کرد. دقیقا بگید کدوم کلمه من از نظر لکی اشتباه بود. همه ما انطور حرف میزنیم که باهامون حرف زده شده. اینکه میگید غلطه یعنی پدر و پدربزرگ وسایر اسلاف من همگی در توهم لکی حرف زدن بودند. جالبه بدونید که عموی پدربزرگ بنده علیمردان خان امیر اعظم بیرانوند بوده که اگه مطالعه تاریخی داشته باشیداحتمالا در لک بودن ایشون تردید نداشته باشید. مجددا یاداور میشم که سیالیت زبان به دلایل جغرافیایی و… به وحدت اون لطمه زده بدون شک لکی خرم ابادی متفاوت از لکی نورابادی و لکی کوهدشتی متفاوت از هرسینی و امثالهم است و این تفاوت این توهم رو در شما به وجود آورده که هر کسی لغاتی ناآشنا به گوشتون مینویسه حتما به زبانی غیر لکی نوشته و قصد داشته ادای لکی رو دربیاره

 36. درود. بگذارید روشنتان بکنم…
  یک؛تنها نمی توان بر اساس زبان یک جمعیت ، قومیت آنها را مشخص کرد
  از آنجایی که من کرد نژادم ولی هم اکنون زیر شاخه ای از چهارلنگ بختیاری به شمار می آیم و خون لر و کرد در یدنم در جریان است…

  دوم؛مردمان عزیز لک بدانند که نسب آنها با توجه به طایفه و گستره مکانی سکونتشان یا به مردمان لر خرم آباد یا به مردمان کرد جنوبی می رسد
  پس بنابر این خواهش می کنم مردما عزیز لک را سکا نخوانید…

  سوم؛ این که مردمان ماد همین مردمان کرد امروزی اند دلیل موجهی نیست زیرا اولا حکومت ماد هزارها سال پیس توسط حکومت پارس منحل شد و دوما ارتباط آنان با پارس ها و سکاها و سامی نژادان و… را نمی توان نادیده گرفت

  تنها باز مانده از میراث ماد ها شاید برخی لغات وارد شده در زبان مردمان کرد و تا حدی مردمان لر باشد و جالب است بدانید زمانی زبان قوم پارس و ماد یک زبان و آن هم پارسی میانه و شاید پهلوی بود که حاصل آمیزش زبان های پارس و ماد بود . پس پان کورد ها ،تاصب بر ماد نژاد بودن حرف گزاف و بیهوده ایست زیرا ارتباط شدید اقوام ماد و پارس چیزی را مشخص نخواهد کرد ولی چیزی که همواره مشخص بود اینست که ماد و موارد مربوط به آن با ورود مردمان پارس به حوضه سکونت شان (زاگرس) به فراموشی سپرده شد
  و پارس و شناخت آن بر دیگر سلسله های اطراف چیره گشت. استفاده از نام ماد و مادنژاد بودن مردمان کرد چیزی جز ابزاری برای جدایی طلبی نیست و هیچ صحت علمی و عملی ای ندارد. لر،لک،کرد همگی کم بیش از آمیزش ماد و پارس اند …

 37. أقای لک حمید کی گفته مردم نورآپاد خودشونو کرد میدونن. این مزخرفات چیه؟ درضمن کردها به دو هدف کرد سازی و سنی سازی در لرسوان قصد نفوذ دارن همه مواظب باشین. حتی خیلی جاها خودشونو لر جا میزنن. از لک بد میگن یا برعکس تو فیسبوک دست خیلیاشون رو رو کردیم. دلفان قلب لرستانه . مقاله ارزشمندی بود

 38. لك كرد نيست لر اصيل است علم ثابت درده

  ریشه‌ی ژنتیکی مشترک‌ لر

  بنا بر پژوهش محققان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فراوانی ژنهای کی. آی. آر در جمعیت لرهای فیلی (مردم مینجایی و لک) با جمعیت‌های لرهای بختیاری و جنوبی مشابه می‌باشد. به عبارتی از نظر توزیع ژنی، بین شاخه‌های مختلف لر تفاوتی وجود ندارد. به گزارش نشریه اینترنتی لور؛ در چند سال اخیر یکی از مباحث عمده درباره هویت و تبارشناسی قوم لر در ایران، بحث پیرامون وجه اشتراک یا عدم اشتراک در خاستگاه قومی لرها و سایر اقوام ایرانی بوده است. توافق و یا عدم توافق نویسندگان محترم درباره این موضوع، بر اساس سنجش شاخص های مختلفی می‌باشد. برخی از نویسندگان اشتراکات در آداب و رسوم، برخی ارزش‌ها و باورها و در پاره‌ای از موارد شباهت‌های زبانی و کلامی را دال بر یکسان بودن ویژگی‌های قومی تلقی می‌کنند، از طرف دیگر مخالفین این امر وجود شباهت‌های ذکر شده را ناشی از تاثیر پذیری فرهنگی به دلیل همسایگی و یا مراودات اجتماعی و فرهنگی می‌دانند. گذشته از صحت و سقم نظرات ارائه شده تاکنون این موضوع اما از نظر ویژگی‌ها و شباهت‌های ژنوتیپی و آناتومیک لرها و سایر اقوام ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. در تازه‌ترین مقاله‌ی منتشر شده این موضوع تحت عنوان ” مقایسه آنالیز ژنوتیپی در جمعیت‌های لر و ایرانی” توسط محققین دانشگاه علوم پزشکی لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، ویژگی‌های ژنی یکصد نفر لر با زبان های لکی و مینجایی مورد بررسی قرار گرفته است و فراوانی برخی از ژن‌ها که مهمترین شاخص‌های تعیین کننده نژاد در اقوام مختلف هستند مورد آنالیز قرار گرفته است. به طور خلاصه نتایج نشان می‌دهد که فراوانی ژن‌ها و ژنوتیپ KIR و لیگاندهای HLA و ترکیبات KIR-HLA در جمعیت لر دارای ویژگی‌های کلی گزارش شده در جمعیت ایرانی می‌باشد ولی با کاهش یا افزایش برخی فراوانی‌ها، هنوز هم این نوع ویژگی‌های ژنتیکی نسبت به سایر اقوام منحصر به فرد است که نشان می‌دهد با گذشت زمان و به علت عدم اختلاط با سایر اقوام ویژگی اصلی خود را حفظ کرده‌اند. فراوانی ژنهای KIR در جمعیت لرهای فیلی (گویش وران هر دو زبان مینجایی و لکی) با جمعیت‌های لر بختیاری و جنوبی مشابه می باشند. به عبارت دیگر از نظر توزیع ژنی، بین گویشوران لکی، مینجایی و بختیاری تفاوتی وجود ندارد که می‌تواند تاییدی بر ریشه‌ی اجدادی مشترک آنها باشد، علاوه بر این تفاوت‌های عمده بین جمعیت‌های لر با جمعیت‌های عرب و آذری مشاهده شده است.

  منبع : لیسک – یافته فصلنامه‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دوره پانزدهم، شماره ۳ تابستان ۹۲ مسلسل۵۶

  • اونم تحقیقی که دانشگاه علوم پزشکی لرررررررررستان انجام بده هه ه ه ههه ه ه ههه

   دوما با صدها سال همسایگی و ازدواج های بین دو قوم معلومه که تشابه ‍ژنتیکی زیاد به وجود میاد جناب آقای…

   • بابک بیرانوند قوم لر

    جناب بظاهر کوهدشت. پژوهش علمی هیچوقت با تعصب کور کورانه انجام نمیشه دوست عزیز. شما هنوز نمیدانید کروموزم وای نشانه ریشه ژنتیکی است و از طریق پدر منتقل میشه مرد مومن.این تفرقه ها ره بجایی نمیبره و به دروغ خود را با نام کوهدشت معرفی نکنید و ادب را در بیانات رعایت بفرمایید

  • این تحقیق جهت دار فقط روی صدنفر انجام شده و نتیجه اش هم از اول معلوم بوده. از همون تحقیقات بی ارزشی که میگه همه مردم ایران از یک ریشه اند! در ضمن کاش بررسی می کردند که آیا لرها با کردها همریشه نیستند؟

 39. زبان قوم لر شامل گویش های زیر است
  گویش لکی
  گویش مینجایی
  گویش ثلاثی
  گویش بختیاری
  گویش لاری
  گویش کارونی
  گویش بویراحمدی
  گویش ممسنی
  گویش جاپلقی
  گویش لیروای
  گویش بهمیی
  این زبان خاستگاه در هزاران سال قبل از به وجود آمدن کرد وفارس دارد
  ریچاری فرای می گوید که مورخان وجغرافیا دانان عرب که در قرن دهم می نوشتم از زبان باستانی در کوه های زاگرس خبر داده ند که دنباله همان زبان باستانی کاسیان وعیلامیان است
  مارتین هاواگ می گویید زبان حکاکی های تخت جمشید زبان عیلامیان وکاسیان است
  اب حوقل در کتاب خود زبان خوزی(امروز معرف به یکی از گویش های زبان لری است) را زبانی می داند که نه به فارسی شبیه هست نه به عربی

  • جناب عیسوند
   اون زبانی که به عیلامیان و کاسیان نسبت میدن همون زبان لکی و ریشه ی لک کاسیان این رو ثابت میکنه و امروز چون اکثر لک ها در لرستان … ساکن هستن به اشتباه کاسیان رو لر معرفی می کنن
   واقعا حماقت تا کجاااااا !!!!

   • تا کی می خواید لرها رو عیلامی ها که سامی بودند رو به لرها ربط بدید؟!!!!
    کاسی ها لر بودند ، از جمله رشنو ، دیرکوند ، جودکی ، پاپی ، بختیاری ها که پاپی هستند ، کوشکی ، احتمالا چگنی ها و…..
    مادها هم لک ، ملکشاهی ، گوران ، هورامان ، و….. که در حال کرد سازی و اخذ هویت کرد قرار گرفته اند .
    پارس : ممسنی ، کلهر(کی لهر) ، سوری ، بویراحمد ، بهمئی ، شولی ، لیراوی ، دلواری ،کهگلویه و…….. هستند .
    ما کلهرها (کی لهرها) از تبار قوم بزرگ لهر(لر) هستیم .
    ایمو کلهریا لریم .
    ما اسم کی لهر داریم ، که به لری کلر ، ک لهر یا کلهر تلفظ میکنیم .م .
    ایل از لرهای کلهر بالاگریوه هستند . ایل بالاگریوه همه کلهر تبار هستند ، از جمله ایلات بالاگریوه : کردعلیوند ، مرادعلیوند(بهاروند) که از نسل کرم کلهر بوده اند .
    هم لری و هم لکی زبان هستند . زبان کرمانجی هم از زبان لکی وام واژه گرفته .

  • تا کی می خواید لرها رو عیلامی ها که سامی بودند رو به لرها ربط بدید؟!!!!
   ما کلهرها (کی لهرها) از تبار قوم بزرگ لهر(لر) هستیم .
   ایمو کلهریا لریم .
   ما اسم کی لهر داریم ، که به لری کلر ، ک لهر یا کلهر تلفظ میکنیم .م .
   ایل از لرهای کلهر بالاگریوه هستند . ایل بالاگریوه همه کلهر تبار هستند ، از جمله ایلات بالاگریوه : کردعلیوند ، مرادعلیوند(بهاروند) که از نسل کرم کلهر بوده اند .
   هم لری و هم لکی زبان هستند . زبان کرمانجی هم از زبان لکی وام واژه گرفته .

 40. امین رازانی

  باسلا
  لری ولکی چیزی جداازهم نیستن،در۵۰ سال پیش بیشترمینجایی هابه زبان لکی صحبت میکردن ومثل زبان فارسی باستان ک الان تغییرکرده زبان لرها هم باتوجه به شرایط اقلیمی وهمجواری بازبان هاوگویش هانزدیک تغییرکرده،ضمنا باحرف چیزی عوض نمیشه قابل توجه بعضیا که میخوان اصالت جمعیت زیادی راعوض کنن!! شدنی نیست خودتون روخسته نکنید.

  • خخخخخخخخخخخخخ
   ما نمیخوایم اصالت رو عوض کنیم میخوایم دروغ ها و ناحقی هایی که بر قوم لک شده رو فریاد بزنیم
   لک فقط و فقط لک هست نه لررررررررررررر

   • حداقل با اسم کرمانشاهی حرف بزن نه کوهدشت که همه به لر بودن خود افتخار می کنند .
    استان لکستان هم مثل بختیاری ، بویر احمد .
    کاسی ها لر بودند ، از جمله رشنو ، دیرکوند ، جودکی ، پاپی ، بختیاری ها که پاپی هستند ، کوشکی ، احتمالا چگنی ها و…..
    مادها هم لک ، ملکشاهی ، گوران ، هورامان ، و….. که در حال کرد سازی و اخذ هویت کرد قرار گرفته اند .
    پارس : ممسنی ، کلهر(کی لهر) ، سوری ، بویراحمد ، بهمئی ، شولی ، لیراوی ، دلواری ،کهگلویه و…….. هستند .
    ما کلهرها (کی لهرها) از تبار قوم بزرگ لهر(لر) هستیم .
    ایمو کلهریا لریم .
    ما اسم کی لهر داریم ، که به لری کلر ، ک لهر یا کلهر تلفظ می کنیم .

 41. لك كرد نيست لر اصيل است علم ثابت درده

  لک های کرمانشاه متاسغانه در کردها اضمحلال شدن. خدا نکنه کسی هویتشو از دست بده. کردل وژونه ایرانی نمگرن ایمه لریم ایرانیمن هیچوخت خیانتمونه ایران نکردیه

 42. جم که ای چرندیاته و خدا تو لکی نین، کردل دیرن خیانته مکن اروکشور برال لک هواسمو جم کیم

  • تو هم واقعا تابلو نیست که لری و داری به جای یه لک نظر میدی ؟!!!
   دفاع از حق لک و لکستان کجاش خیانت به کشور و لک زبان هاست مگه تو منطق لررری
   لرر نبودن دلیل بر کورد بودن نیست و کورد نبودن دلیل بر لرررر بودن نیست
   واسه یه لک ننگه که خودشو کورد و یا لررر بدونه تو جم کن و … برو بیرون جناب لررررررری که خودتو لک لر معرفی کردی

   • بابک بیرانوند قوم لر

    جناب کوهدشت.شما از کدام ایل و تبار ی دوست عزیز؟ مگر لباس شال و ستره ما همان لباس بقیه لرها نیست.لباس ما بازمانده نژاد کاسیت ما میباشد. کتاب لرستان و قوم کاسیت را بخوان محمد سهرابی و تندیس یک مرد کاسیت ۳۰۰۰ ساله را یافته‌اند و با عث افتخار ماست .این یک نمونه کوچک از فرهنگ مشترک ماست .جناب ایزد پناه یک محقق میباشد و سالیان بسیاری از عمرش را صرف قوم لر کرده بعد شما به ایشان توهین میکنی؟!! ایشان اولین نویسنده لغتنامه لری و لکیست و کلمات اصیل را برسی کرده .جناب عسکری عالم نویسنده خود لک زبان الشتر میباشد و خود را لر میداند .جناب عثمانوندی نویسنده شهر کرمانشاه خود را همنژاد لر میداند.کریم خان زند با افتخار خود را لر میدان و جمله معروف امیر کبیر را که حتما خوانده‌ای در مورد کریم خان.باباجان چرا اینطور و با عبارات سخیف مثل خخخخخه مینویسی و شخصیت ما لک زبانان را زیر سوال میبری دوست عزیز.

    • آرش لکستانی

     شما هم بهتره به ما لک زبانها توهین نکنی. چیزی به اسم نژاد لر وجود نداره هر کدام از بختیاریها و ممسنی ها لر نیستنند بلکه هویت لری رو قبول کرده اند و در قرن ششم هجری به منطقه کنونیشان مهاجرت کرده اند. در مورد لک هم تمام زبان شناسان مشهور و آکادمیک جهان متفق القولند که لکی گویشی از زبان کردیه و جزو شاخه شمال غرب ایرانه و ربطی به لری و بختیاری که گویشهایی از زبان فارسی هستند نداره. در این افرادی که اسم بردی هیچ کدام زبان شناس نبودند تا نظراتشون ملاک باشند.شما یه زبان شنس نام ببر که گفته باشه لکی با لری یه ریشه داره البته به شرطی که پان ایرانیست نباشه

     • چیزی به اسم نژاد کرد وجود نداره هر کدام کلهر ،کرمانج و هورام کرد نیستند بلکه هویت کردی رو قبول کرده اند

     • چیزی به اسم نژاد کرد وجود نداره هر کدام از کلهرها،کرمانج ها، هورام ها کرد نیستند بلکه هویت کردی رو قبول کرده اند حتی زبون هم رو هم نمیفهمند اقای ارش کردستانی

 43. ما لک ها با کورد ها برادر نیستم، بلکه ما خود کورد هستیم . ئیمه ی له ک، له گه ل کورد برا نین. به لکوو هه ر خومان کوردین.

  • اصلا تابلو نیست که تو یه کوردی و داری به جای ما لک ها اظهار نظر می کنی ؟!!!!!!

  • بابک بیرانوند قوم لر

   جناب زانیار لطفا شما درباره فرهنگ کردی خودتان نظر بده .اگر یکی مانند بنده با بردار خود مانند کوهدشت بحثهایی داریم در درون خودمان است و خواهشا شما با زازاها و گوران ها مشکلتان را حل کنید که با آنها در قبول نژاد کردیشان در مناقشه و تزاد هستید.با سپاس

 44. ببین جناب نیکو نهاد و لرسووو اصلا مهم نیست بزرگان کورد و تو لررر چی میگید
  کوردها حزب باد هستند و هرقت هرجور به نفعشون باشه نظر میدن برو تو سایت کوردهای عراق ببین شاخه های زبان کوردی ور ۵ تا دونستن که یکیشون لکیه و لری و کلهری زیر مجموعه لکی هستن و من تو بعضی کتابهاشون هم دیدم که لری و کلهری و گروس بیجار رو زیرمجموعه لکی دونستن ولی اصلا واسه ما مهم نیست و ارزشی هم نداره چو.ن ملاک حقیقت نه کوردها و نه … مثل شما هستند
  لک نیازی به لر و کورد نداره و اصلا زیر مجموعه و یا برادر این دو قوم نون به نرخ روز خور نیست

  • بابک بیرانوند قوم لر

   جناب کوهدشت .لر نان به نرخ روز خوره؟!!!! لر یک روز آمد خودش را به عراق چسباند و یک روز به ایران ؟!!یک روز شد برادر ترک یک روز شد دشمن آن؟!!! یک روز پرچم ایران رو آتش زد و یک روز با پرچم خیالی خودش کنار پرچم اسراییل عکس سلفی گرفت ؟!!!! لر عاشق ایرانه لر واسطه پرچم کشورش جون میده لر واسطه دفاع از ناموسش از خاکش با یک برنو جلو ی روس و انگلیس ایستاد.لر در مقابل اسکندر مغول تیمور لنگ روس انگلیس عراق تعظیم نکرد .شرم کن برادر و اینقدر ما لک زبانان را در مقابل همتبارانمان تحقیر نکن.شرم کن

 45. لطف کنید از جانب همه نظر ندین هرچیزی که به ذهن میرسه رو که نباید به زبون اورد.واژه کرد که متعلق به افراد خاصی نیست و بد نیست بدونین که قبل از همه ماها حضرت ادم بوده که فکر نمیکنم اونم لک یا لر یا کرد بوده باشه.تو شاهنامه فردوسی کلمه کرد به معنی شجاع تعریف شده و به مردمان زاگرس نشین اطلاق میشده و از لحاظ نژادی به همدیگه نزدیکند و دوست عزیزی که میگه ما لکیم کرد یا لر نیستیم خود کلمه کرد شامل ۵۰ میلیون نفر میشه که تو ۴ کشور ترکیه ایران عراق وسوریه سکونت دارند که شامل شاخه های کرمانج،سوران کلهر جاف هورامی مکریان فیلی لر ولک میباشد که به دلایل مذهبی و سیاسی ۴ کشور ذکر شده و پنهان کردن استقلال و مسئله کردستان بارها اختلاف داشته ایم و به جای یکپارچه شدن ویکی شدن بر سر هم میکوبیم و تنها دلیل عقب ماندگی مان همین اختلاف است که خودمان به ان دامن میزنیم بدانید که کرد متعلق به کرمانج یا جاف یا کلهر و …نیست.من کرد کلهر تبعیدی مازندرانم.همه در سایه لطف بی دریغ پروردگار برقرار باشید.

  • بابک بیرانوند قوم لر

   جناب مازندران که کلهر میباشید.اولا کرد در شاهنامه بمعنی پهلوان نیامده و واژه سازی نکنید.تا سده ۵ تا ۶ ه ق به طبقه رمه گردان و کوچ نشین کرد گفته میشد نه قوم خاص.حتی در تاریخ از اعراب کرد لرهای کرد بلوچ کرد نیز یاد شده و دلیل آن شیوه زندگی آنان بوده نه قوم و تبار آنان.ما لرهای لک زبان و برادران عزیز دیگر لرمان ایرانی هستیم و کشور و پرچم ما ایران میباشد .ما مردمان هستیم که افتخارمان تمدن کهن عیلامی کاسیت میباشد افتخارمان زادگاه کورش بزرگ انشان سرزمین لرهای بختیاریست افتخارات آریو برزن سردار ایرانی از دهدشت لر جنوبیست افتخارمان کریم خان زند وکیل رعایای مردم کشور عزیزمان ایران است.لطفا حق بجانب نظر ندهید و تاریخ را مطالعه بفرمایید. با سپاس

   • آرش لکستانی

    دیگران رو به خواندن تاریخ دعوت میکنی و خودت هم هیچی ار تاریخ نمیدونی. کدام منبع معتبر تاریخی نوشته تا قرن ۵ و ۶ هجری کرد به رمه گردان گفته شده؟. تو کدام منبع معتبر تاریخی نوشته اعراب گفته اند که بلوچ کرد یا لر کرد؟؟؟؟ اسم کورد اصلا میدونی ریشه اش چی بوده و از چی آمده؟ اسم ملت کورد با اشکال گوناگون(گوتی،کوتی،کورتی،کوردو،کاردو،کورد)توی منابع و کتیبه های باستانی ذکر شده و در زبانهای آشوری ، آرامی و آکدی به معنای زورمند و پهلوان و شجاع آمده حتی در زبان فارسی هم گَرد به معنای پهلوان و شجاع آمده. اگه منظور از کورد رمه گردان است پس باید به حساب شما کوردهای شهرنشین رو به اسامی دیگه ای میشناختند نه کورد!!!! شهرهای مانند حصکیف با ۱۰۰۰۰سال قدمت و شهر هولیر با ۸۰۰۰سال قدمت و دهها شهر دیگر با قدمت چندین هزار سال.
    بختیاری ها و ممسنی ها مهاجرند و در قرن ششم هجری از جبل السماق(شمال سوریه) به مناطق کنونی کوچ کرده اند. حالا شدید میراث دار تمدن ایلامیها و کاسیتها؟؟؟؟ و سرزمین انزان شد وطن آبا و اجدادی شما؟؟؟ بهتره یه کم تحقیق کنی تا برات روش بشه . در ضمن بختیاریها و ممسنی ها (همچنین درصد کمی از لکها) لر نیستند و بلکه هویت لری رو پذیرفته اند آنهم به علت همجواری با لر ها بوده. بنا به منابع معتبر تاریخی، بختیاریها و ممسنی ها از جبل السماق شام به دستور حکومت فضلویه به مناطق کنونی مهاجرت کرده اند. اولین منبع تاریخی که از بختیاریها نام برده مورخ مشهور حمداله مستوفی(۷۲۰ ه) در کتاب «تاریخ گزیده» است و نوشته طوایف بختیاری و ممسنی و جاکی و لیراوی همراه با قریب صد خانوار کرد،از جبل السماق شام(کردستان سوریه کنونی) به مناطق محل سکونت کنونی مهاجرت کرده اند . همچنین میرشرفخان بدلیسی در سال ۱۵۹۶ در کتاب خود «شرفنامه» همین مطالب رو تکرار و تایید کرده ولی تعداد آنها رو چهارصد خانوار ذکر کرده. حتی هنوز هم عده زیادی از بختیاریها خودشون رو لر نمیدونند.

    • تو نوشته قبلت گفتی بختیاری ها از جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان اومدن الان میگی از سوریه کردستان سوریه امروزی اومدن حرفات بوی تفرقه میده تو خیال کردی نمیفهمیم چه سودی از تفرقه بین قوم لر میبری چون که نمیزارن ایران تجزیه بشه تخیل کردستان بزرگ از ذهنت بیرون کن اقای کرد

     • صد در صد موافقم کردها میخوان بین لر و لک در مرحله اول تفرقه بندازن بعدش هم میگن بختیاری ها و بویر احمدی ها لر نیستن

     • آرش لکستانی

      لررکی الان هم میگم دو بار مهاجرت رخ داده بختیاری در اصل ار باختریا در جنوب تاجیکستان توسط حکومت سلوکیان به شمال سوریه کنونی کوچانده شده اند و دوران بعد از اسلام در زمان حکومت فضلویه کورد از جبل السماق که همان سوریه کنونیه به مناطق کنونیشان مهاجرت کرده اند البته همراه با چندین طایفه دیگه. این واقعیت تاریخیه و ربطی به تفرقه افکنی نداره . این شمایید دارید خودتون رو به ما لکها میچسپونید و تقرقه میندازید بین ملت کورد. ولی پیروزی با ماست چون حق با ماست و ملتی ریشه دار و صاحب تاریخ و تمدن غنی هستیم

    • فکر کنم این بدبخت نمیدونه کردها از پاکستان اومدن و مهاجرن واین شهرها وقدمتشون ربطی به کردها نداره

   • کاسیت ها لر بودند ، از جمله رشنو ، دیرکوند ، جودکی ، پاپی ، بختیاری ها که پاپی هستند ، کوشکی ، احتمالا چگنی ها و…..
    مادها هم لک ، ملکشاهی ، گوران ، هورامان ، و….. که در حال کرد سازی و اخذ هویت کرد قرار گرفته اند .
    پارس : ممسنی ، کلهر(کی لهر) ، سوری ، بویراحمد ، بهمئی ، شولی ، لیراوی ، دلواری ،کهگلویه و…….. هستند .
    ما کلهرها (کی لهرها) از تبار قوم بزرگ لهر(لر) هستیم .
    ایمو کلهریا لریم .
    ما اسم کی لهر داریم ، که به لری کلر ، ک لهر یا کلهر تلفظ می کنیم .
    زادگاه کورش در منطقه لرستان بوده . هخامنشیان اصلا در انشان نبودن ، بلکه انشان هم جزء قلمرو اونا بود .
    پایتخت بهاری هخامنشیان پاسارگاد(تخت جمشید) ،پایتخت زمستان شوش ، پایتخت تابستانه هگمتانه .

  • پانکرد متوهم کومله کولی ، بدان ،:
   کاسیت ها لر بودند ، از جمله رشنو ، دیرکوند ، جودکی ، پاپی ، بختیاری ها که پاپی هستند ، کوشکی ، احتمالا چگنی ها و…..
   مادها هم لک ، ملکشاهی ، گوران ، هورامان ، و….. که در حال کرد سازی و اخذ هویت کرد قرار گرفته اند .
   پارس : ممسنی ، کلهر(کی لهر) ، سوری ، بویراحمد ، بهمئی ، شولی ، لیراوی ، دلواری ،کهگلویه و…….. هستند .
   ما کلهرها (کی لهرها) از تبار قوم بزرگ لهر(لر) هستیم .
   ایمو کلهریا لریم .
   ما اسم کی لهر داریم ، که به لری کلر ، ک لهر یا کلهر تلفظ می کنیم .

 46. هیچ لری خودشو کرد نمیدونه….کردها از قدیم ضد لر بودن.شما تجزیه طلبان و اون عبدالاه اوجالان کشور کردستان تو خواب هم نمی بینید.

  • آرش لکستانی

   معلومه که کورد نیستید . اینکه کشور کردستان بزرگ تشکیل بشه یا نه به تو ربطی نداره.

 47. لر بیشترین شباهتو به پارس داره…ما کورد و میدیا نیستیم..لر=پارس.لری=پارسی

 48. جوک یه اختراع تصوریه و هیچ حقیقتی نداره حالا چرا تو این دوسال,هجوم و موج جوکهای تخریبی به سمت قوم لر سوق داده شد باید از خود سؤال کرد چه کسانی آنرا رواج دادند؟این را بدانید که صددرصد غرضی دربین بود چراکه قبلش همه لر را به شجاعت,صداقت و بی آلایشی میشناختند,قوم لر تنها قومی است که عقبه برون مرزی ندارد,لرها۷۵درصدواژه هایش بالکی مشترک است هردو شیعه و متعلق به یک حوزه تمدنی هستند سالها باهم زندگی کرده اند,بنده خود افتخار میکنم که ازپدری لک و مادری لر بدنیا آمدم,بجای خودزنی و خودویرانگری بیایید زاگرس وغرب را آباد کنیم

  • بابک بیرانوند قوم لر

   جناب حقیقت با سلام.فرمایشتان درست میباشد.به نقشه اسراییلی کشور خیالی کردستان نگاه کنید و دلیل این نفاق ها و جوکها را میبینید و دلیل دیگرش دولتی های مرکزی ایران در گذشته بوده .یه لره سردار اسد یه ترکه باقرخان و ستار خان یه رشتی میرزا کوچک خان .مشخصه دوست عزیز.چرا مناطق لر نشین در کشور خیالی کردستان ؟!عاشق ما نیستند بخدا .هدفشان آبهای آزاد خلیج فارسه چون اگر نداشتن باشند کشوری هستند منزوی و نمیتواند اقتصاد پویا داشته باشند .حالا چرا لرها و نه اعراب شیعه؟ از نژاد آرییایی بودنشان میخواهند استفاده کنند ولی هیچ پیوندی با اعراب نمیتوان پیدا کنند .ای کاش همه لرهای ما به این خیانت و تفرقه اندازی دقت کن.

 49. شیخ محمدخال که کورد بوده تمام لکها راشاخه ای ازمردم لرمعرفی کرده همچنین مورخانی مثل محمدحسین مستوفی و اسکندربیگ ترکمان کریمخان زندو ملاپریشانم خود را مستقیمأ لر معرفی کرده اند.لر و لک در کنار هم وزنه جمعیتی قوی خواهند بود ضمنأ نام قون کرد در منابع قرن اول اسلامی بیشتر بر یک پدیده رمه گرایی اشاره شده نه قومی یعنی بتمام صحراگردان کرد میگفته اند سعیدنفیسی هم به بیابانگردان کرد گفته.بعدش همیشه کردها گفتن لرها و لکها کرد هستن بالعکس هیچ لر یا لکی نگفته ما کردیم.تمام ایلام و کرمانشاه اصالت لری و لکی دارن بعد میگن ما کردیم.حبیب الله تابانی,اردشیرکشاورز,که مورخ کرد هستن گفتن لکها زیرمجموعه قوم لر هستن.

  • آرش لکستانی

   محمد حسین مستوفی دیگه کیه؟؟؟ و دیگر افرادی که نام بردی هیچ کدام زبانشناس نبوده اند. بهتره بری چند تا کتاب در مورد زبانهای ایرانی بخونی تا برات روشن بشه لکی جزوی از زبان کوردیه. و گویش لری و گویش بختیاری جزوی از زبان فارسیند

 50. با سلام
  ماضی استمراری رفت در لکی رو اشتباه نوشتید
  مچیام-مچیاین-مچیا-مچیایمین -مچیاینان- مچیان

 51. استادعلی ایتیوند اون بالا کلی توضیح داده که لری زبانه وثابت کرده بعد دوباره عده ای اومدن میگن گویشه!!!البته این مغرضان که نه لک هستن نه لر باهدف تفرقه میان ما هدف دارن.برنامشونم اینه که ازما بعنوان گوشت جلو توپ استفاده کنن و بشیم آلت دست کردها برای پیشبرد مقاصدشون.تاما لک و لر میکنیم که مشترکاتشون میچربه تفاوتهاشون اصفهانیای کویرنشین بودجه رو بلعیدن.اصفهان کویره بعد۹هزارواحدصنعتی داره بعدما بااین همه پتانسیل چون متحدنیستیم عقب موندیم ازصنعت.ضمنأ دوستان بجزآقای ایتیوند,دکترایزدپناه,دکتراحمدبارانی,استادکرم علیرضایی,آقای یاوریان,فریدقاسمی و خیلی افراد دیگه راجع به زبان لری تحقیق و پژوهش کردن کتاباشم موجوده.حالا از زبان بودن لری چه ضرری متوجه اختلاف افکنان میشه؟وقتی ما اینچنین خودویرانگری میکنیم دیگع نیازی بدشمن نداریم ازجهت دشمن خودکفا هستیم.جدایی بین لک لر امکان پذیرنیست چون همریشه هم سرنوشت همنژاد همکیش هستیم.

  • دقیقا به همان دلیلی که نمیتوان لکی رو زبان نامید لری هم نمیتونه زبان باشه. لری یک گویش از زبان فارسیه که مقادیری از واژگان مربوط به دوران ماقبل آریاییها درونش است. شاید اگر تمدن کاسیتها توسط مادها و پارسها مضمحل نمیشد الان لری ولکی یک زبان واحد و مستقل بود. من نمیدونم این همه تعصب به زبان از کجا میاد. در تمام نقاط جهان یک زبان به عنوان معیار قرار میگیره و مابقی سکنه آن نقطه از جهان به گویش, گونه و لهجه ای از اون زبان معیار صحبت میکنند. و تفاوت گویشها و لهجه ها و گونه ها با هم ناشی از تفاوتهای جغرافیایی و… است که باعث میشه شیوه راحتتر و بی تکلفتر ادای واژگان جایگزین شیوه اصلی ادای اونها بشه. به خدا لهجه بودن یا گویش بودن یا زبان بودن لری هیچ اعتباری به نژاد یا قوم لر نمیده و قوم یا نژاد یا ملت بودن لر هیچ اعتباری واسه انسانیت سکنه لرستان نیست این بحثهای متحجرانه که ناشی از جمود فکری هست رو بزارید محدود به همان نسل جدید اهالی کوهدشت ونوراباد بمونه و به دیگر جاههای استانمون تسری پیدا نکنه. در پایان امیدوارم با موافقت وزارت کشور استان لکستان تشکیل بشه تا اندکی از تنفر گویشوران لک از لرها کاسته بشه و این توهم که زیر استعمار لرها هستن و با تشکیل یک استان تمام ارزشهای فرهنگی و تاریخی و نژادی و اقتصادیشان رو بازتولید میکنند از ذهنشون زدوده بشه درست مثل ایلامیها که این توهم رو در مورد کرمانشاه داشتند اما با تشکیل استان جدید ایلام فهمیدند که خیلی ساده انگارانست که خیال کنند با استان شدن تمام مشکلاتشون برطرف میشه و از یک شهرستان مدرن در یک استان با سابقه تبدیل به یک استان فقیر و محروم با انواع واقسام مشکلات شدند.

  • آرش لکستانی

   اولا ما لکها هیچ نسبتی با لر جماعت نداریم که خود لرها از اقوام غیر هم نژاد و متفاوتی تشکیل شده تو و امثال تو حق ندارید راجع ما لکها و سرنوشت ما فضولی کنید و دخالت کنید. راجع به گویش لری یه حقیقته که جزوی از زبان فارسیه و ربطی به لکی نداره آنهایی که تفرقه میندازند میان لکها شما فارس و لرهاید.. این مطلب غیر علمی جناب به اصطلاح شما استاد اتیوند سراسر اشتباهه هم راجع به لکی و گویش کوردی میانی.

 52. والا نمیدونم تو چند سال اخیر تلاشای زیادی تو فضای مجازی میشه که لک رو جدای از لر معرفی کنه دوستان توجه کنید که لکی فقط یک زبانه و ربطی به قومیت نداره من خودم لکی حرف میزنم واز طایفه بیرانوند هستم بزرگترین طایفه لک زبان ایران ولی همیشه خودمو جز قوم لر میدونم و به لر بودنم افتخار میکنم از دوستان خواهش میکنم این جو سازی ها رو ایجاد نکنن اگه فک میکنید لک قومی جدای از لره یعنی تا الان اجداد ما خواب بودن و نمیدونستن که از لر نیستن الان این آقایون کشف کردن که لر نیستن

 53. تمام ایران میگن کرد ولر
  قومی به اسم لک نمیشناسن که بخوایم استانی به اسم لکستان تشکیل بدیم واقعا خنده داره

 54. با سلام خدمت تمامیه دوستان
  اول پاسخ شما جناب بیرانوند:بیرانوند ها طبق گفته ی خودتان از یک مادر دلفانی زاده شدید که بعد ها از دلفان رفته و با لر ها مخلوط شده اید.بهمین خاطر خود را لر میدانید.اما اینکه گفتید شال و ستره میپوشید..والا بخدا تو عمر هفت جد هر فردی از طایفه ی ایتیوند دلفان یک نفر شال و ستره نپوشیده..از ۵سالگی شلوار کردی پا میکنیم ما..
  ترک امیر شاعر بزرگ دلفانی تبار تو یکی از شعراش میگه:
  ترکه میر نه ترک،نه عرو لفظم***/کرد/ کم سواد حافظ الحفظم
  ما لک هستیم و از تبار کردو به لک بودن خودمون افتخار میکنیم..چون یک هنوز هم اون سادگی و اصالت رو در خودمون حفظ کردیم.
  همچنین دارای یک ادبیات مکتوب غنی و ادبیات شفاهی غنی تر هستیم که متاسفانه در حال از بین رفتنه..متاسفانه الان لرا با سواستفاده از سادگی ما ترانزیت واژه های لکی به لری راه انداختن و از واژه های اصیل لکی استفاده میکنن.
  به خودتون بیاید دوستان
  بقول فردوسی لک،استاد لک امیر:
  لک کوردسان نام دیاریم،آموخته زنی کورده واریم؛لکم کورد زادم،نواده ی مادم…

  • بیرانوندها بخاطر قاطی شدن با لرها خودشون رو لر میدونن حسنوندا به چه دلیل خودشون رولر میدونن یا بازگیرها؟ یا کولیوندها؟ یا یوسفوندها و… حالا چون شما از ۵ سالگی شلوار کردی میپوشی پس لک کورده؟ من از ۳ سالگی شلوار لی میپوشم پس آمریکایی هستم. البته در طوایف مذکورهستند اشخاصی که معتقدند لر نیستند اما باید بجای اعتنا به کثرت آنها به استدلال آنها توجه کرد. هم این استدلال که شال و ستره پوشیدن لکها سندی بر لر بودن انها است غیر منطقیست (اگرچه میتواند یک نشانگرباشد) و هم استدلالات شما که با شلوارکردی و چند بیت چند شاعر میخواهید نژادسازی کنید غیر منطقیست. گفتار شاعرانه یک نظر شخصی و احساسی از سوی شاعر است که فاقد سندیت تاریخی و علمی میباشد. قطعا نه با لر لر کردن شوریده حسنوند و ملامنوچهر کولیوند لک, لر میشود و نه با کورد کورد کردن لک امیر و ترک امیر لک کورد میشود. مطالعه جامع و مخصوصا بی تعصب تاریخ تبارشناسی میتواند تا حدی امثال شما رو از بحران هویتی که در چند سال اخیر به آن گرفتار شدید نجات بده. من اینکار رو تا حدی انجام دادم و احتمال لر بودن لکها رو بیشتر از کورد بودن یا یک نژاد مستقل به نام لک پنداشتم.

 55. بابک بیرانوند قوم لر

  جناب آیو تین که اگر منظورتان ایتیه وند باشد.دوست عزیز شما کرد هستید و یک دروغگوی بزرگ با عرض پوزش.مردم دلفان شال و ستره اصلا نپوشیده اند و نداشته اند ؟!!! کورد بودن شما مسلمه. شما فکر کردید ما بیسوادیم و بدون مطالعه حرف میزنیم ولی برای شما متاسف. به عکسها ی تاریخی خوانین دلفان در همین اینترنت نت نگاه کنید و خجالت بکشید.کرمی را میشناسید ؟! عکس آن را دیده آید ؟! ایشان از ایل دلفان بودند و عکس ایشان موجود میباشد و یک ترانه محلی لری بنام ایشان موجود است و معروف .قی افتا دو کرمی …..ایشان با دایی مادرم دوست بودند و در درگیریهایشان مدتی در دوره چگنی نزد دایی مادر مخفی بوده و این پیر مرد سالخورده داستانها ایشان را خود برآیم گفته.دروغ گفتن از مصادیق انسان ناتوان است مثل شما.الگوی شما شده لک امیر ؟! بیچاره برای چاپ کتابهایش چه خواریهایی که نکشیده. ایشان در ابتدا میگفتن لک جدا از لر کرد ولی بعدش در یک تلویزیون کورد گفت نه اشتباه کردم ما جز کردیم.این الگوی که شما دارید … چیز دیگری برای شما نداد. پاینده ایلات لر لک زبان

  • اصلا به این پوشش خوانین استناد نکنید. بسیاری از خوانین کردستان هم زمان قاجار پوششی شبیه این داشته اند و عکسهایش هم هست این ظاهرا لباس رسمی دوران قاجاره.

   • جواب ناشناس

    ستره و شال لری از مجسمه های برنزی کشف شده در لرستان که قدمتشون به ۳۰۰۰ سال پیش میرسه گرفته شده عکس مجسمه ها هم موجود خودشونم تو موزه ها موجودن

 56. بابک بیرانوند قوم لر

  در کدام کتب تاریخی لک ماد بوده ؟!!!! بابا آنهایی که نادان هستند و بی هویت هم میگویند ما قوم لک بازماندگان کاسیت یم. شما که خداییش داد میزند کورد هستید و دنباله رو یک خود شیفته بنام لک امیر.یک زمانی ما میگفتیم کرد و لر یعنی برادر ولی با این اخلاق بی شرمانه این برادری را خدشه دار کردید و البته دوستان کرد بسیاری را دارم که از این رفتار شما بیزارند .هنایتان دیگر رنگی ندارد …پاینده باد اقوام لر

 57. با سلام
  چند اشکال بزرگ در تفکرتان و در نتیجه در تصمیم گیری شما وجود داره
  یک – بیرانوندها لک هستند و لک بوده اند و خود را لر دانسته و میدانند. به غیر از طایفه بیرانوند ایل سلسله که در شهرستانهای سلسله، دلفان،دره شهر و آبدانان حضور دارند هم بر لر بودن خود واقفن
  دو- هویت هر فردی رو شلوار اون فرد تعیین نمیکند جدای از این اینترنت پر است از عکسهای خوانین دلفان که شال و ستره پوشیدن. اگر نتونستید پیدا کنید ایمیلتان را بنویسید تا بنده یکی از آنها را برای شما ارسال کنم
  سه – به خاطر بی اطلاعی شما از لری فکر میکنی لرا برای ایجاد شباهت از لغات لکی استفاده میکنند در حالی که اون کلماتی که شما فکر میکنی لری نیستند در واقع لری هستن و لری بودن. فقط شما چون دوست نداری لر باشی به خودت تلقین میکنی که این واژه‌ها لری نیستن
  چهار- ادبیات لکی پر است از اشعاری که بر هویت لری تاکید میکنن. یک نمونه ی محدود اون شعری از ملاپریشان است:
  ژَ الوار کوه٬ حق پیدا میو/ یا من فی الجبال٬ خزائنه . مرحوم اسفندیار غضنفری امرایی بر اساس همین شعر ملاپریشان رو لرلکزبان دونسته و همچنین نوشته که اهل دلفان بوده

 58. بابک بیرانوند قوم لر

  بسیار عالی دوست عزیز و این شخص ایمان داشته باش کورد هست.هیمه بیرنونیل افتخاره مکیمن لر لک زونیمن.پاینده باد همه مردمان اصیل و با فهم و غیرت لر

 59. سلام …ممنون از مقاله تون و روشن کردن بعضی نکات علمی .البته دوستان کار شما که تو شهر لر زبان و لک زبانی زندگی میکنید سخت نیس ما چی بگیم که در تهران باید همیشه سر جنگ داشته باشیم با اقوام مختلف…..ولی من کم نمیارم

 60. بابک بیرانوند قوم لر

  نمیری و خدا.پایار بایت

 61. ایران زمان قدیم که کشور پهناوری بوده تنها کشوری بوده که نزدیک چهارده دین مختلف میتونستن کنار هم بدون هیچ مشکلی زندگی کنن حالا ما لرها، لک ها و کردها که این همه فرهنگ وسبک زندگیمون بهم نزدیکه وبیشتر از همه ای اقوام کنار هم زندگی کردیم نمیتونیم تو حرف زدن به همدیگه احترام بزاریم اولآ ما هیچکدوم زبان شناس نیستیم که تشخیص بدیم کدوم زبان هست یا نیست یا کدام زبان از زبان دیگه مشتق شده بعد نویسنده دلیل اورد که لری،لکی و کردی وفارسی از پارسی باستان گرفته شده اند.بعید میدونم تواین نوشته به کسی توهین شده باشه. چه اشکالی داره که همه ی این زبان ها جدا از هم به طور مجزا از زبان پارسی باستان و پهلوی به وجود امده باشند وبعدآ تحت تاثیر هم قرار گرفته و کلمات مشترکی داشته باشند

 62. سلام لکی زبان است ن گویش واز نظر بسته بندی زبانها می توان گفت کردها لک هستند نه لکها کرد این یک حقیقت است ولی از لحاظ نوشتاری و گفتاری کاملا بارلری متفاوته همزیستی و همجواری فقط باعث سازش بین ماها شده میتوان گفت از لحاظ شرافت وتعصب لر ولی با هم مشابه فقط باتشکر

 63. خجالت بکش
  همه جای ایران لکها رو هم جز لرها حساب میکنن این یعنی جک ها مربوط به همه است

 64. گویش‌های لری با تفاوت‌های کم و بیش از هم سخن گفته می‌شوند.[۱۴] دانشنامه ایرانیکا زبان لری را به دو دسته کلی لری شمالی و لری جنوبی تقسیم کرده است.[۶][۱۲] از سوی دیگر فهرست لینگوییست لری را به سه دسته شمالی، بختیاری و جنوبی دسته بندی کرده است.[۱۵] بنابراین می‌توان لری را به سه دسته زیر تقسیم کرد که خود شامل گویش‌های مختلف است.[۱۵]

  گویش‌های شمالی لری
  لری بختیاری
  گویش‌های جنوبی لری
  جغرافیای گویش‌وران لر

  توزیع جغرافیایی مناطقی که در آن‌ها به زبان لری سخن گفته می‌شود
  لرستان به معنی سکونتگاه مردم لر[۱۶][۱۷][۱۸] واژه‌ای است که به سرزمین‌های لرنشین اطلاق می‌گردد و به معنای گستره جغرافیایی است که مردم لر در آن سکونت دارند. با این توضیح می‌توان حدود لرستان را از دشت‌های غرب خانقین و مندلی در عراق تا دشت ارژن در استان فارس در ایران و از شمال از استان همدان، تا سواحل خلیج فارس[۱۹] به صورت حدودی تعیین کرد.[۱۶][۱۷][۱۸] لرستان در طول تاریخ به مناطق کوچکتری تقسیم شده است.
  لغت نامه دهخدا در کنار توصیف استان لرستان به عنوان یکی از تقسیمات کشوری جدید، از لرستان به معنای سرزمین محل سکونت لرها نام می‌برد:

  لرستان یعنی اراضی لرنشین، و آن ناحیتی است وسیع به مغرب ایران، که از شمال محدود است به کرمانشاه و از مشرق به کوههای بروجرد و ملایر و از مغرب به عراق و از جنوب به خوزستان.[۲۰]

  در ادامه، لغت نامه دهخدا گویشوران ناحیه تاریخی لرستان را به دو گروه لر زبان و لکی تقسیم می‌کند:

  و سکنه نواحی واقع در شمال غربی آبدیز یکی موسوم به کرد لکی و قسمت دیگر دارای زبان لری است. زبان لری فعلی از ترکیبات زبان ایرانی قدیم، و از حیث ترکیب کلمات با زبان فارسی شباهت تام دارد و عناصر خارجی در آن کمتر نفوذ یافته و به واسطه محصور بودن در کوهها این نظر بیشتر تائید می‌شود، در صورتی که کردستان چون در سر راه واقع بوده عناصر خارجی در آن بیشتر نفوذ یافته‌اند.

  دانشنامه ایرانیکا جغرافیای گویش‌وران لر را از جنوب استان همدان (دست کم از نهاوند به سمت جنوب) تا خوزستان و استان فارس بیان می‌کند. جدا از تقسیم مردم لر به دو گروه لرهای بزرگ و لرهای کوچک، گویش لری را می‌توان به دو دسته لری شمالی و جنوبی تقسیم کرد و رودخانه دز را می‌توان به نوعی مرز دو دسته لری شمالی و جنوبی دانست که لری شمالی به زبان کردی نزدیکتر است اما در هر حال زبان لری و گویش‌های مختلف آن شاخه‌ای از گویش‌های ایرانی جنوب غربی است.[۶] به طور دقیق تر می‌توان گویش‌های لری را به مناطق جغرافیایی زیر تقسیم کرد:

  ۱. بختیاری: استان چهار محال و بختیاری، قسمت اعظم خوزستان، شرق لرستان[۶] و قسمتهای غربی و جنوبی استان اصفهان.[۹]

  ۲. نواحی شمالی: بروجرد، جنوب استان همدان[۶][۲۱] و بخش‌هایی از جنوب استان مرکزی.[۱۲]

  ۳. لری ممسنی: نورآباد ممسنی، سپیدان، کازرون و قسمت‌هایی ازمرودشت.[۶]

  ۴. لری کهگیلویه و بویراحمدی: استان کهگیلویه و بویراحمد، گناوه، دیلم و دشتستان تا رامهرمز.[۶]

  ۵. لری میانی: خرم‌آباد، دورود، پلدختر، دوره، اندیمشک، شوش،[۶] دره شهر، آبدانان، دهلران، ملکشاهی و قسمتهایی از استان قزوین[۱۲] و شهرهای خانقین و مندلی از استان دیاله در کشور عراق که دانشنامه ایرانیکا آن را غربی‌ترین محدوده گویش‌وران لر می‌نامد.[۱۲]

  ۶. لرهای کمزاری: کشورعمان و جزیرهٔ مسندم.[۲۲][۲۳][۲۴]

 65. سلام
  به دوستان پیشنهاد می کنم کتاب “درآمدی بر هستی شناسی زبان لکی” را مطالعه فرمایند

 66. حسین عیسوند اسدی

  جناب کوهدشتی که البته در تعجبم که چراکسی که خود را مدافع حقی می داند بانامی بهم حرف می زند واز نام واقعیش استفاده نمی کند اولا که کاسیان یک ملت بودن ونه یک ایل وطایفه وحتی یک قوم که ظاهر تمام کوهستان نشینان کشور هلتمتی را تشکیل می دادن برای مثل اوکسی ها بر منطقه بختیاری وجنوب مسلط بودن ومعرف به هوزی یا خوزی یاهوجه بودن که داریویش هخامنشی نیز دراشاره باساکنان منطقه لران بختیاری وسایرلرها از واژه ی هوجه استفاده کرده است و زبانی که بنده از آن یاد کردم معرف به زبان هوزی یا خوزی است که استخرخی در مسالک الممالک به آن شاره کرده است ، عبدالله ابن مفقع آن را زبان شاهان وامیران ساسانی دانسته، والترهینتس ودانیل تی و…آن را زبان امپراطوری هخامنشی دانسته اند گذشته ازتمام این مسایل شما به بنده بگو که آیا مصریان عرب زبان نژاد عرب هستند؟واینکه در کشوری که ۱۵میلیون یا کمتر یا بیشتر مردم لر ویا هر قومی دیگر قادر به حفظ زبان وفرهنگ خود دراین وانفسا وفشار زبان وفرهنگ فارسی نیستن شما عزیز وگرامی چگونه می خواهی ۳میلیون ویا کمتر لک زبان را به تنها تضمین بقای زبانی وفرهنگی دهی؟بهترنیست به جای این کینه توزی ها وتفرقه ها دست در دست همه فکری به حال خویش کنیم چون از قدیم گفتن یه دست صدا نداره

 67. حسین عیسوند اسدی

  بخداقسم که هرگز بقا نخواهیم یافت تا مادامی که براین اندیشه ها وباورها هستیم که لک ولر را نه یکی بلکه متضاد هم می دانیم جناب کوهدشتی آیا جنابتان فکر کردین که اگه الان بگویند لک لک است وقومی مستقل مردم ایران با زر وسیم به طرف مردم لک می آیند ومی گویند که زبان لکی زبان رسمی کشور شود و تاج وتخت وصنعت وامکانات مدرن پیشکش به لک ها؟ نه بردار بخدا قسم تنها راه رستگاری ما در برادری است این دوست ارجمند که این مقاله را نوشته است لکی را با گویش لری خر م آبادی قیاس کرد حالا شما بزرگوار اگر واقعا دل برای لک می سوزانی بیا به بختیاری شرق لرستان ببین آیا لکی وبختیاری دوهمزاد دوشاخه ازیک تنه نیستند من بعنوان یک دلسوز که سال ها در فرهنگ وزبان زاگرسیان کنکاش کردم وسعی کردم لکی را از بربشوم می گویم فاصله بین لکی ولری بختیاری همانقدر کم است که هردو را باید شاخه ی یک تنه نامید

 68. س عیسونداسدی

  ﺍﺭﯾﮏ ﺟﻮﻥ ﺁﻧﻮﻧﺒﯽ ‏( Erik John Anonby ‏) ، ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﺮﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺮﯼ ﺭﺍ ﯾﮏ ﮔﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺯﺑﺎﻥ‏( ﻣﯿﻨﺠﺎﯼ ,.ﻟﮑﯽ , ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ‏) ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ , ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏« ﻟُﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟ ‏» , ﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﭘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻫﺎ , ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﯿﻠﯽ ﻫﺎ ‏( ﻟﮏ , ﻓﯿﻠﯽ ‏) ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﺑﺎﻧﯽ , ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ : ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ
  ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﯿﭙﻮﻟﻮﮊﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﻟﮏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻫﻮﯾﺘﯽ – ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ , ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺍﺻﻠﯿﺘﺮﯾﻦ ﺍﺟﺰﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

  • آرش لکستانی

   دروغ مضحک و ابلهانه به این میگن. بهتره بری مقاله علمی پروفسور آنونبی رو درباره لکی بخونی که لری رو گویشی از زبان فارسی قرار داده . لکی رو گویشی از کوردی . برو مطالعه کن و نظریات یه دانشمندی که هنوز در قید حیاته رو جعل نکن و وارونه نشون نده واقعا…

  • منم تو ویکی پدیا خوندم که آنونبی لکی رو نزدیک به کردی میدونه. البته میدونم که ویکی پدیا موثق نیست ولی به غیر اون منبع دیگری در این مورد چیزی نگفته. آقای عیسوند شما واسه این ادعاتون سندی داری یا همینجوری چون دوست داری لکها رو جز لرها بدونی اینو گفتی

   • آرش لکستانی

    بهترین و معتبرترین کتابی که تا بحال درباره زبانهای ایرانی نوشته شده کتاب «راهنمای زبانهای ایرانی» که با همکاری ۱۷ تن از برترین و مشهورترین زبانشناسان دنیا با ملیتهای مختلف با ویراستاری پروفسور رودیگر اشمیت نوشته شده رو حتما بگیر بخون آنجا هم دقیقا نظریات پروفسور آنونبی رو دارند که لکی رو گویش از شاخه جنوبی زبان کوردی نوشته. همچنین مقاله علمی«لک»نوشته پروفسور مینورسکی.و همچنین نظر پروفسور چامسکی هم همینه که لکی کوردی تباره.

 69. سلام بهمه دوستان لک زبان من از کرمانشاه هستم دربارهی زبان یاگویش لکی باید گفت که لک ها از اقوام اصیل ایرانی وغرب ایران هستند من متاسفم به خاطر همه تفاوت بین قوم لک وجود دارد کردولک ولر درکنار هم هستند ودوست برادرند درطول تاریخ پشت هم بودهاند وماباید سعی کنیم گویش هاوزبان ها راحفظ کنیم اینقدرخودرا به فارس ها نچسپانیددر اثرهمین مدیرت فارسها استان های غربی فقیرنشین واز نظر بیکاری درایران اول ودوم هستند

 70. ابتدا در مورد زبان, صحبتهای شما نشون میده که منظور من رو متوجه نشدی. من وابستگی لغوی و دستوری لکی به کردی رو در حدی میدونم که نمیتونم عنوان زبان مستقل به لکی بدم در خوشبینانه ترین حالت ممکن میتونه یه گویش از زبان کردی باشه چیزی که خودت هم قبولش داری. در مورد پشتو کی گفته زبان پشتو زیر مجموعه زبان فارسیه. من میگم قوم پشتو زیر مجموعه قوم پارسه اتفاقا این دلیل غیر مستند شما که زبان پشتو زیر مجموعه زبان فارسی نیست نشون میده که دو گروه با دو زبان مختلف میتونند در یک قوم باشند. عدم فهم کلام شکاک وکلهر ایلامی چه به لحاظ واژه وچه به لحاظ قواعد در حدیست که با هیچ مغلطه ای نمیتوان این دو رو در یک زبان گنجاند. اینقدر که یک ایلامی, سورانی ارومیه رو میفهمه من لر هم بلوچی میفهمم پس مساله ماورای تفاوت در گویش هست. در مورد نژاد, به تعداد مورخین , روایت تاریخی وجود داره ما باید با مطالعه همه جانبه و موکدا و موکدا و موکدا غیر گزینشی اسناد تاریخ میزان وثوق ایتها رو بسنجیم. کاری که امثال شما نمیکنید و چون پیش فرضتون انفکاک لر از لکه فقط منابعی رو که این ادعا رو دارن دستچین میکنید. در حال حاضر قویترین احتمال تاریخی اینه که مادها شاخه ای از آریاییها هستند و کاسیها تمدنی قبل از آریاییند که با ورود آریاییها در آنها مضمحل شدند همانند لولوییها و… کوردها در دسته ماد و لرها و لکها در دسته کاسی یا کاسیت یا کاشی هستند.
  یکی از خطاهای رایج در بحث تبارشناسی استناد به زبانه. کاری که در علم انسانشناسی رد شده است. سیالیت زبان به دلایل زمانی و مکانی قابلیتش رو به عنوان یک پیشنشانگر نژادی از دست میده ودر نتیجه با استعلام از زبانشناسان نمیتوان به نژاد اقوام پی برد. اونها بر اساس یکسری قواعد قراردادی زبانها رو دسته بندی میکنند که اولا اجماعی بینشون نیست (توصیه میکنم در این زمینه یه کم مطالعه کنی وهمینجوری فله ای نگی که همه زبانشناسان لکی رو کردی میدونن) و ثانیا هیچ اطلاعی در مورد نیای صاحبان این گروههای زبانی نمیدن. شیوه های تبارشناسی کاملا قواعدی مستقل و نامربوط به زبان داره وبیشتر جنبه ژنتیکی و بیولوژیستیکی داره. در پایان بهت پیشنهاد میکنتم بیا با استناد به مطالعات تاریخیمون در مورد این بحث یه مباحثه تلگرامی بکنیم که اولا مطمئن شی که در مورد اونچه که گفتم قطعا تحقیق کردم و ثانیا برای اولین باردر فضایی بدور از تعصبات جاهلی مساله قرابت یا غرابت نژادی لر و لک مطرح بشه

  • ببخشید طرف پیام من آقای آرش لکستانی هست

  • آرش لکستانی

   اولا اینکه زبان پشتونی زیر مجموعه فارسی نیست یه واقعیته. زبان پشتوی طبق تقسیم بندی زبانشناختی جزو زبانهای دسته شمال شرق ایرانی است، ولی زبان فارسی جزو دسته زبانهای جنوب غرب ایرانه .و این دو زبان هیچکدام زیرمجموعه دیگری نیست پس حرف من مستنده. و مردم پشتون هم با بلوچها هم تبار و ریشه هستند نه با فارسها.و اما موضوع اصلی:اینکه شما گفتی کورد ایلامی و کورد شکاک و کورد لک ، گویش همدیگر رو متوجه نمیشند، کاملا طبیعیه و چون پیوستار گویشی زبان کوردی هستند . امثال آن در خیلی از زبانهای دیگر دنیا هم وجود داره بطور مثال در زبانهای عربی و ترکی و چینی و آلمانی. یه ترک همدانی وقتی با یه ترک تبریزی حرف بزنه دقیقا همان مثال یه کورد شکاک و یه کورد کلهر یا لک برایشان پیش میاید. یا یه نفر عرب مراکشی با یه نفر عرب بغدادی، ولی زبان آنها همان ترکی و عربیه با گویشهای متفاوت . ثانیا اینکه گفتم لکی گویشی از زبان کوردیه یه موضوع ثابت شده و بدیهی علم زبانشناختیه و غیر قابل انکاره و اینکه شما قبول نمیکنی دلیل بر بی منطقی و تعصب شماست. مطالعه کرده ام و فله ای هم نمیگم باز هم با تاکید میگم تمام زبانشناسان بزرگ و نامدار دنیا متفق القولند که لکی گویشی از زبان کوردیه،از جمله (پروفسور رودیگر اشمیت، پروفسور آنونبی، پروفسور نوام چامسکی، پروفسور مکنزی، پروفسور گرنوت ل ویندفور، پروفسور جویس بلو، پروفسور سباستین هین(مسلط به ۳۰زبان زنده دنیا از جمله کوردی)، پروفسور ماکس مولر، پروفسور یارشاطری، پروفسور مینورسکی ،دکتر باغ بیدی) و خیلی های دیگر.همچنین در دانشنامه معتبر و مشهور بریتانیکا لکی گویشی از زبان کوردی ذکر کرده. همچنین دایرهالمعارف بزرگ اسلامی و فرهنگ لغت جامع دهخدا لکی رو بعنوان گویشی از زبان کوردی نوشته اند.پس به حرف من و تو نیست تا به دلخواه خود و از روی تصب حقیقت رو وارونه نشون بدیم. ثالثا این امثال شمایید که منابع گزینشی رو به عنوان دلایل خود می آورید. رابعا تعیین هویت و ملیت یه جامعه یا به زبانه یا به نژاد. در مورد زبان که ثابت شده است که لکها جزوی از جامعه کوردیه. در مورد نژاد هم اگه به منابع تاریخ باشه اکثریت منابع تاریخی حتی لرها را هم بعنوان کورد قلمداد کرده اند. بعد چیزی به عنوان نژاد خالص و یکدست در هیچ جای دنیا وجود نداره. من نمیدونم شما الوار به چه عنوان میگید نژاد لر؟ در حالی که تصور کنونی شما از هویت لر یه چیزی رویایی و خیالیه و جامعه کنونی الوار از نژاد و قبایل غیر همگن تشکیل یافته. همچنان که در کامنتهای قبلی توضیح دادم بختیاری ها و ممسنی ها همراه با چندین طایفه دیگر که بعضی از آنها عرب و بعضی کورد بوده اند به اسامی: اسوکی، مماکوته، بختیاری، مراسلی، سداسان، زاهدیان، علائی، کونوند، بی وند، بدائی، بوازکی، شنوید، راکی، جاکی، هارمی،اسبک، کفی، شموس، نخوئی، کماکشی، ممسنی، اویلکی، لیراوی، دلکی،توانیکیا، مدیحاکورد، کولارد وغیره در سده ششم هجری از جبل السماق سوریه به مکان کنونیشان آمده اند و از لحاظ نژادی لر نیستند. لکها هم که طبیعتا لر نیستند و تنها همسایه و همجوار لرها بوده اند. پس با حساب شما از لحاظ نژاد و تبارشناسی و ژنتیک هم هم نمیتوانید مدعی قومیت لر باشید تا لک رو جزو و یا همتبار آنان بدانید. از طرف دیگر وقتی بختیاری ها و ممسنیها و دیگر طوایف لر در قرن ششم هجری ، به نواحی کنونی محل سکونتشان کوچ کرده اند پس ربطی به تمدنهای کاسی و ایلامی ندارند.پس نتیجتا نه با علم ژنتیک و تبارشناسی و نه با علم زبانشناسی تیرتون به هدف نخورده. و مفهوم لر نه از لحاظ زبانی و نه از لحاظ نژادی نمیتوان به عنوان حتی قومیت در نظرش گرفت چه برسه به هویت واحد.هویت و ملیت انسان هم بر دو پایه اساسی و اصلی «نژاد و زبان» استواره و معنا داره. که در هر دو مورد لک رو نمیتوان کوردان لک رو به الوار همتبار دانست. وشباهتهایی هم که وجود داره به خاطر همجواری و اختلاط طوایف و تاثیرات فرهنگی بر همدیگره .

   • قوم پشتون یا پرسویا از شاخه های قوم پارس با اشتراکات فراوان زبانی با اردوست (مستند آریانا بی بی سی). اما بحث اصلی ,۱- در مورد ایلامی و سورانی مقصود این بود که عدم فهم گفتار لزوما به معنای تفاوت قومی نیست همچنان که همدانیها هم زبان تبریزیها رو نمیفهمند. این وسعتی که شما واسه پیوستار گویشی قائلید میتونه دو زبان بیربط رو هم به هم وصل کنه محکی ایلامی و سورانی ارومیه نه در لغت و نه در قواعد قرابت و تفاهمی با هم ندارند واشتراکاتشون در حد اشتراکات گویش لری با زبان بلوچیه حالا با این پیوستار تو میتونیم لری هم بلوچ کنیم. ۲- واسه دومین بارثابت کردی در فهم نوشته من دچار خطا شدی من کی گفتم قبول ندارم لکی گویشی از کردیه . گفتم اجماعی در این مورد نیست میشه کم وبیش به همین تعداد زبانشناس ذکر کرد که این نظر رو ندارند۳- با بکارگیری واژه هویت در این مساله مخالفم شما اگه اعتقاد دینی داشته باشید که همه ما از نسل آدمیم اگه به فراگشت داروین معتقدید که همه ما از نسل شمپانزه هستیم بنابراین مساله وحدت نؤاد انسانها در تمام مکاتب علمی خواه دینی وخواه متریالیستی پذیرفته شده است. با برگشت به عقب نژادها در هم آمیخته و در نهایت به یک پایه واحد میرسند. بنابراین کمیتی که موجودیتش نسبت به زمان متغیره فاقد اصالت وهویت هست پس واژه هویت برای ذات انسان معنا داره نه شاخه های مجزا شده جمعیتی در طول تاریخ.۴- اینکه پایه تبار زبان هست غلطه اما عکسش درسته یعنی پایه زبان تبار هست. بنابراین از زبان نمیشه به تبار افراد پی برد ولی از تبارشون میشه به زبانشون پی برد باز هم میگم مطالعات زبانشناسی هیچ اطلاعی از نژاد افراد نمیده. میشه دهها عامل ارائه داد که به گفتار و نوشتار انسانها بعنوان شناسه نژادی خدشه وارد میکنه.۵- مساله بختیاریها یک بحث مجزاست که اگه علاقه داشته باشی میتونیم در اون مورد هم بحث کنیم اینکه اونا لر هستن یا نه هیچ ارتباطی با وحدت تبار میان لر ولک نداره بحث ما در مورد قوم کاسی و بقایای اون هست. این حرف شما که اکثر مورخین لک رو کورد میدونندغلطه گرچه تعدادشون زیاده اما اکثریت غالب اسناد تاریخی دو گروه زبانی رایج در لرستان (لر مینجایی و لک ) را از بقایای قوم کاسیت میدونند که تفاوت کلامی آنها ناشی از کشش زبانی از کوردی به فارسیه زمانی که از غرب به سمت شرق میل میکنیم. ۶- یک ردیف اسامی نامانوس پشت سر هم گذاشتید که همه از شام اومدن ایران و لر نیستن خودش جای بحث داره که من بدلیل اینکه اطلاعی در این مورد ندارم نظر نمیدم ولی نتیجه ای که از این کارت گرفتی باعث تعجبه چون ممسنی و بختیاری از سوریه اومدن پس از نظر ژنتیک قومی بنام لر وجود نداره و لک هم نمیتونه لر باشه. مگه موجودیت قوم لر یا لر بودن لکها منوط به لر بودن بختیاریهاست که حالا شما واسه رد این نظر از مهاجر بودن بختیاریها صحبت میکنید حتی اگه این استدلال شما درست باشه وبختیاریها لر نباشن صرفا به لحاظ کمیتی جمعیت لرها تغییر میکنه و از نظر ماحوی وجود قوم لر رو مخدوش نمیکنه. در پایان تا زمانی که ادله ای قوی نتونسته انبعاث ساکنین لرستان رو از کاسیتها رد کنه اصرار کوردها و لکهای لرگریز و لرستیز بر غیر لر بودن لک فاقد اعتبار علمی و منطقه کاری که تا به امروز صورت نگرفته است.

    • آرش لکستانی

     انگار تو منطق و حرف حساب حالیت نیست و باید لر بازی برات در بیارند اون هم کار من نیست . با توجه به کامنت هات معلومه از علم زبان شناسی هم هیچ گونه آگاهیی نداری . برای چندمین بار میگم زبان کوردی از سه شاخه اصلی شمالی و مرکزی و جنوبی تشکیل شده و شاخه جنوبی آن شامل (لکی،فیلی،کلهری،ملکشاهی)میشه. این رو علم زبانشناسی میگه نه من و تو و امثال تو. باز هم میگم با اجماع همه دانشمندان زبانشناس، لکی گویشی از زبان کوردیه. تمام منابع زبانشناسی این رو تایید میکنند که مجال ذکر دلایل آنها در اینجا نیست . بجای سفسطه بافتن برو یه کم مطالعه کن درباره زبانهای رایج در ایران . تو حتی یه زبانشاس نام ببر که خلاف این رو ثابت کرده باشه البته به شرطی که پان ایرانیست نباشه.مهمترین و معتبرترین منبع زبانشناسی کتاب(راهنمای زبانهای ایرانی)که با همکاری هفده تن از بزرگترین زبانشناسان دنیا با ویراستاری پروفسور اشمیت رودیگر نوشته شده که آنهم لکی رو گویشی اززبان کوردی ذکر کرده همراه با کرمانجی و سورانی و …
     سعی نکن با سفسطه حرف خود رو به کرسی بنشونی خودت هم نمیدونی چی داری میگی. مهمترین و اساسی ترین ستون هویت و ملیت یه جامعه زبان آنان است وگرنه انسانها همه انسانند نه چیز دیگه. اساسا نژاد نمیتونه هویت رو تعیین کنه چون چیزی به نام نژاد خالص تو دنیا وجود نداره کما اینکه الان ترکهای کشور ترکیه تنها ۱۰%آنها از لحاظ ژنتیک ترک هستند و بقیه آنها از نژادهای گوناگون از جمله یونانیی و کورد و ارمنی و چرکس و… هستند ولی همه از لحاط هویت و ملیت ترک ترک هستند و این در مرد ایران هم صدق میکنه به علت اینکه در طول تاریخ هزاران بار از طرف اقوام گوناگون مورد حمله قرار گرفته و مهاجرتهای زیادی به آن شده و باعت اختلاطهای نژادی زیادی شده . هدف من از نوشتن کامنتهای قبلیم این بود که چیزی به نام هویت لر وجود نداره بلکه لر جزوی از جامعه فارس هستند. و ریطی به ما لکهای کوردتبار ندارند. این چند طایفه لک که ساکن استان لرستان هستند بنا به شواهد تاریخی از مناطق شمالی و کوردنشین به آنجا مهاجرت کرده اند از جمله بیرانوند ها که از موصل کردستان عراق به آنجا مهاجرت کرده اند و به مرور زمان بعضی از آنها هویت لری رو قبول کرده اند. اتفاقا یحث کاسی بودن لر هیچ گونه ادله ثابت شده علمی و تاریخی نداره و نکته دیگه اینکه طبق چه منطق و برهانی نوشتی ( از زبان نمیشه به تبار افراد پی برد ولی از تبارشون میشه به زبانشون پی برد)؟؟؟!!! چند سطر بالاتر خودت نوشتی همه آدما یکی هسند و از یه ریشه ولی به دنبال آن نوشتی مطالعات زبانشناسی هیچ اطلاعی از نژاد افراد نمیده. داری با تناقض گویی و سفسطه ، خودت به آب و آتش میزنی تا نظرت رو به ما بقبولانی آنهم بدون هیچ گونه دلیل و برهان علمی.

     • عجز در تئوری منجر به هتاکی میشه شما اگه توان علمی و نظری لازم در اقناع طرف مقابلت رو داشته باشی با ارائه دلایل منطقی از موضعت دفاع میکنی و هیچوقت به فحاشی متوسل نمیشی. اول در مورد زبان, تقسیم بندی موهومی زبانشناسان به دو دسته پان ایرانیست و غیر پان ایرانیست و استناد به منابع فقط بقول خودت غیر پان ایرانیستها همان گزینشی دیدن اسناد هست یعنی چون من دوست دارم لکی جزیی از کوردی باشه پس فقط اونهایی که این ادعا رو دارن زبانشناسن و بقیه در دسته کزایی پان ایرانی قرار میگیرند و غیر موثقند. در مورد هویت, برای سومین بار به من ثابت شد که شما در درک مطلب مبتلا به کج فهمی هستی.من با اساس بکاربردن اصطلاح هویت برای نژاد و زبان وجنسیت و مذهب مخالفم و این منبعث از جهان بینیه منه که معتقد به مکتب اصالت ذات انسان (لیبرالیسم) هستم. مساله وحدت نژاد انسانها یک تئوری اثبات شده علمیه که با هیچ یک از ادعاهای من تناقض نداره دقیقا بگو کجای نظر من با اشتراک ریشه انسانها متضاد بود. این گفته شما که اساس هویت ملتها از روی زبان است غلطه زبان یک وسیله برای برقراری ارتباط میان انسانها هست وبیش از این اعتباری نداره و سیالیت اون بدلایل تاریخی, اجتماعی , نظامی و جغرافیایی قابلیت اون رو به عنوان یک پیشنشانگر نژادی تحت الشعاع قرار میده. یک تبار مشترک ممکنه دارای یک زبان مشترک باشند اما زبان مشترک قطعا و لزوما نشاندهنده تبار مشترک میان اشخاص نیست (به دلایلی که در مورد ناپیشنشانگری زبانی ذکر کردم و برای این موضوع میشه دهها مصداق آورد که یک گروه جمعیتی در یک منطقه با یک زبان حرف میزنند اما دارای یک تبار نیستند). به همین دلیل شاید با مطالعه تبارشناسی اطلاعاتی در مورد زبان بدست بیاریم اما با مطالعه زبان اطلاعات موثق تباری استنتاج نمیشه. اینکه این جمله من رو با نقل قولم در مورد ریشه مشترک انسانها متضاد میدونی نشان از ضعف شما در درک مطلبه که مکررا به من ثابت شده. این دو ادعا نه تضادی و نه اساسا ارتباطی با هم دارند. یکی در باب وحدت نژاد و عدم اصالت اکتسابات قومیه یکی در باب مطالعه تبارشناسی و تقدم تبار بر زبانه. در مورد کاسیت. ساکنین لرستان, قزوین, کاشان و مازندران فارغ از هر زبانی از بقایای قوم کاسیت قلمداد شده اند که بنابرنظر مورخین وجود تتمه این قوم در لرستان بر خلاف سایر مناطق مذکور قویا محتمله و تفکیک لر ولک در این احتمال موضوعیت نداره. مساله مهاجرت لکها به لرستان فقط به صورت هجوم طوایف ماهیدشت کرمانشاه به لرستان برای حمایت از والیان فیلی در مقابل دشمنانشون در زمان صفویه آمده که مستندات و میراث مربوط به لکها در مناطق لکنشین که عمدتا نه تنها مربوط به دوران ماقبل صفویه بلکه ماقبل آریاییها میباشد این فرضیه رو نامعتبر میکنه مابقی دلایل در مقام مقایسه با فرضیه لر بودن لکها ضعیف السند هستند برای این ادعا حاضرم باهات تو تلگرام بحث کنم. در مورد بیرانوندها این فرضیه که شخصی عرب (نه کورد) به نام هیجالی در موصل پدر بیران و باجول هست هم عصر با تاریخ حیات شمس بیرانوند جد هفتم بنده میباشد که حداقل ده نسل با بیران پسر هیجالی اختلاف داره و کورد خواندن بیرانوندها به روایت مرحوم ایزدپناه مولف کتاب ارزشمند فرهنگ لغات لکی که بزرگترین و موثقترین مرجع لغوی لکی میباشد همچون کورد خواندن سایر لکها یک سوتفاهم تاریخی است و اصطلاح کرد در این باب دال بر رمه گردانی این ایل است نه تبارشان. مساله اشتراک نژادی انسانها از تئوری تکامل و سایر مکاتب علمی و اعتقادی اثبات شده نه از مطالعات زبانشناسی این دیگه حداقل شناخت از دانش زیستشناسی هست در نتیجه تئوری وحدت نژاد و ضعف زبانشناسان در تعیین نژاد و تبار انسانها متناقض هم نیستند اینرو در سطرهای قبلی هم اشاره کردم ولی چون احتمال میدم که مجددا دچار بدفهمی شده باشی به زبان ساده تری برات بیان کردم. در پایان توصیه گذشته رو دوباره تکرار میکنم تفکیک حب وبغض و عصبیتهای مربوط به دوران جاهلی از مباحث علمی میتونه اطلاعات علمی شما رو بی شائبه و بی خدشه به دیگران ارائه کنه پس شایستست بغضت رو در متنت نشون ندی و از منظری خردمندانه وارد مباحث کلامی بشی

    • کاسیت ها لر بودند ، از جمله رشنو ، دیرکوند ، جودکی ، پاپی ، بختیاری ها که پاپی هستند ، کوشکی ، احتمالا چگنی ها و…..
     مادها هم لک ، ملکشاهی ، گوران ، هورامان ، و….. که در حال کرد سازی و اخذ هویت کرد قرار گرفته اند .
     پارس : ممسنی ، کلهر(کی لهر) ، سوری ، بویراحمد ، بهمئی ، شولی ، لیراوی ، دلواری ،کهگلویه و…….. هستند .
     ما کلهرها (کی لهرها) از تبار قوم بزرگ لهر(لر) هستیم .
     ایمو کلهریا لریم .
     ما اسم کی لهر داریم ، که به لری کلر ، ک لهر یا کلهر تلفظ می کنیم .
     زادگاه کورش در منطقه لرستان بوده . هخامنشیان اصلا در انشان نبودن ، بلکه انشان هم جزء قلمرو اونا بود .
     پایتخت بهاری هخامنشیان پاسارگاد(تخت جمشید) ،پایتخت زمستان شوش ، پایتخت تابستانه هگمتانه .

 71. محمد از شهرستان آبدانان ایلام (لک زبانم)

  باسلام خدمت همه دوستان، مخصوصا برال شیرم لک زوون،،،،،،نظربنده که کارشناس زبانشناسی دانشگاه چمران اهواز بوده خیلی تحقیقیات بروی زبان لکی انجام داده که ؛زبان لکی هیچ گونه وابستگی به لهجه های لری یا……ندارد بلکه قدمت وتمدن زبان لکی خیلی بیشتر از بقیه لهجه های کناری بوده، والبته هرزبانی بگیری باهرزبان دیگری حروف مشترکی دارند به عنوان مثال لکزبانان با انگلیسیا هم بعضی کلمات مشترک دارند مثل..گلاس، تماته پس نمیتوان گفت جز انگلیسی است،،،!پس به دلیل شرایط جغرافیایی درکنار شهرهای خرم آباد ایلام کرمانشاه قرارگرفته هرجایی یه لهجه داره وحتی هرطایفه یا خوانواده ها وهمسایه ها…. لکی زبان مستقل بدون وابستگی ومن راجب هیچ زبانی یا لهحه ای اظهار نظر نخواهم کرد پس کسی راجا زبان لکی که زبان خودش نیست ودخالت نکنه!محمد عظیمی از آبدانان که اصالتا الشتری هستم وبه لک بودنمون مفتخریم……

  • (من در مورد هیچ زبان ولهجه ای صحبت نمیکنم پس هیچ غیر لک زبانی هم در مورد زبان لکی دخالت نکنه) علاوه بر اینکه این استدلالت کودکانه و فاقد منطق هست, نثرت هم به لحاظ ساختاری و ادبی شبیه به یک دانشجوی حوزه زبان‌شناسی نیست. وقتی در مورد یک مساله ای مناقشه وجود داره باید در مورد اون مناقشه بحث بشه. ما خیلی از اطلاعات نژادی و زبانیمون رو از مستشرقین و مورخین غربی گرفتیم اگه بنا باشه بگیم هر کی که شرقی نیست حق نداره در مورد شرق نظر بده کلا ما باید بیخیال خیلی از مستندات تاریخیمون باشیم هر چند که در مورد زبان نظر یک بومی بر یک غیر بومی ارجح است ولی چیره نیست.

 72. یک مازندرانی

  با عرض سلام.
  دوستان اگه کمی ادب رو رعایت کنن به هیچکس توهین نمیشه.
  لر های دارای انواع گویش هستند مثل بختیاری و ممسنی و خرآبادی و … که تفاوت ها و شباهت هایی باهم دارن که یکی از اونا لکی که بعلت نزدیکی با کورد ها زبانشون به کردی شباهت پیدا کرده و خودشون و کورد میدونن و هرکدام از یه قوم هستند.
  یه مثال دقیق میزنم که کامل متوجه میشین.ایران دارای لهجه ها و گویش های مختلفه مثل اصفهانی و یزدی و… . حالا میشه یه اصفهانی بگه من ایرانیم و یه شیرازی بگه که من ایرانی نیستم ، با اینکه تفاوت لهجه دارن ولی نسبتی که اونا داده میشه ایرانیه.
  آقایونی که در مورد قوم کاسی میگن مازندران اسم قدیمیش بود کاسپین و نام دریای مازندران هم کاسپینه. شباهت زبان مازندرانی و لری و لکی خیلی زیاده به حدی زیاده که دوتا لر دارن صحبت میکنن بعضی خیال می کنن که اینا مازندرانی ان و واژه های مشترک بین اونا خیلی زیاده و بیشتر تر کردی نباشه کم تر نیست. ینده لری رو کامل ۹۵% متوجه میشم و میتونم لری صحبت کنم به حدی که با یه لر صحبت کنم خیلی سخته متوجه بشن که لر نیستم . در ضمن خیلی از واژه های لکی رو ما هم میگیم و تا حدی میتونیم لکی رو متوجه بشیم. کوردی رو هم تا حدی بلدم.
  میدونین چرا اینا میگم؟
  چون که تقریبا هممون دارای ریشه یکسان داریم. یه نکته دیگه رو شاید توجه نکرده باشید که قطب کشتی ایران مازندران و لر ها هستند.
  من از اصیل ترین مازندرانیام که حداقل ۱۰۰۰ سال ساکن جنگل ها و کوهای هستیم و دستنخورده.

  به امید روزی که هممون یکی بشیم نه با زبان بلکه با دل.

  دیه حرفی نارم – یا علی

 73. در تایید ادعای شما پیشنهاد میکنم که مقاله آقای ایرج کاظمی در هفته نامه بامداد لرستان رو مطالعه کنید. ایشان نزدیک به ۷۰۰ واژه مشترک میان دو گویش لری ولکی با گویش گیلکی طبری (مازندرانی) استخراج کردند که البته قصد ندارم این مقاله رو به عنوان دلیلی بر فرضیه نیای مشترک مازنیها و لرها مطرح کنم چراکه با اساس ردیابی نژاد از طریق قواعد زبانی مخالفم اما شاید و مجددا میگم شاید مطالعه اختصاصی تبارشناسی در مورد کاسیتها و جغرافیای اونها بتونه علت این اشتراکات زبانی را کشف کنه.

 74. سال ۲۰۱۶ ست و هنوز یه عده دنبال نژاد خودشونن
  همه ملت دنبال کسب علمن و یاد گرفتن زبان های پرکاربرد بین المللی ما هنوز دنبال یارکشی واسه جنگ و جدایی
  به فرض اینکه کردستان بزرگ تشکیل شد
  آیا یک لک یا لر تو خرم آباد حاضره بره زیر پرچم بارزانی یا پ.ک ک ترکیه!!!!؟
  تو روخدا از رویا پردازی بیاین بیرون!
  به قول بابام: مه ارا وژت موشم انه وات چارم

  • اره من لک ایلام هستم و به کورد بودنم افتخار میکنم کردستان بزرگ تشکیل بشه اولین کسانی که اونجا میرن لک های ایلام و کرمانشاه هستن

 75. لطفا رفتار مردم کرمانشاه با لکها را به حساب همه کردها نگذارید…
  از مهمترین عوامل جداشدن لکها از بقیه کردها، همسایگان کرمانشاهی(کلهری) زبان بوده و هستند که همواره رفتار غیر دوستانه ای با اقوام مجاورشان داشته اند و کردبودن را برای خود مصادره و به نام زده اند و هیچ قوم دیگری را در این دستاورد شریک نمی کنند! من در بین ایشان بوده ام و افراط را تا حدی دیدم که حتی جافها وکردهای سوران را هم در اصالت کردی قبول ندارند! حال آنکه خودشان از نظر زبان(به خصوص گرامر) با همه کردها متفاوتند و خیلی از طوایفشان ادعا می کنند اصالتا از اطراف شیرازند. البته برخی معضلات فرهنگی هم خصوصا در میان لکهای نزدیک کرمانشاه دیده می شود که این هم مزید بر علت فوق شده و باعث گردیده لکها همواره از طرف این همسایگان شمالی با مهری مواجه شوند و مردم لک این را به حساب همه کردها گذاشته اند زیرا فقط با کلهرها در ارتباط بوده اند ولی لرها درطول تاریخ رفتار دوستانه تری با ایشان داشته اند… اگر لکها همسایه کردهای اصیل بودند(مشابه وضعیت لکهای کرکوک) اکنون قطعا شاهد همبستگی کامل ایشان با سورانها بودید.

 76. زبان هورامی تمام ویژگی های یک زبان باستانی را داردمانند رعایت جنسیت در صرف افعال و ضمایر و صفات و وجود اصوات و صامت هایی که در زبانهای فارسی و کردی موجود نیست. بنابراین زبانی که قدمتش از فارسی دری هم بیشتر است چگونه می تواند زیر مجموعه زبان کردی باشد که خود به مراتب حادث تر است. قلت جمعیت نمی تواند بهانه ای برای این امر باشد . امروزه زبان اوستایی متکلم ندارد و نیز زبان پهلوی و با این حال این دو زبان اصالت خود را حفظ نموده اند زیرا قواعد و واژه های مخصوص بخود را دارند و این در باره زبان هورامی نیز صادق است.در گذشته نه چندان دور مردم اورامانات خود را گوران میدانستند و نام کرد به اقوام جاف و اردلان و سورانی اطلاق میشد و تنها در چند دهه اخیر در اثر رشد ناسیونالیزم کردی و توسعه ابزارهای پخش و ترویج زبان و فرهنگ سورانی مانند کتب و جراید و کانال های ماهواره ای و سایتهای انترنتی بود که بتدریج این حس مستقل بودن هورامی ها یا گوران زایل شد. اما تجارب کردستان عراق نشان داد که ناسیونالیزم کردی بیش از هرچیزی زبان هورامی را تهدید میکند . در گذشته نه چندان دور در استان سلیمانیه عراق تعداد متکلمین بزبان هورامی بسیار بیشتر از امروز بود اما در یک قرن اخیر زبان هورامی در عراق به چند روستای دور افتاده منحصر شده است. و هرگاه بحث زبان مادری پیش می آید ناسیونالیستهای کرد و گروههای قومگرای آن که مورد حمایت امپریالیزم و صهیونیزم اند سعی دارند وانمود کنند که مثلا زبان سورانی زبان مادری همه مردمان ساکن در غرب ایران یا شمال بین النهرین است و همانند ناسیونالیستهای عرب و ترک و فارس سعی در اسیمیله کردن قومیتهای کوچکتر دارند این آسیمیلاسیون در شمال بین النهرین اقوام آسوری و کلدانی و شبک و یزیدی و هورامی را مشمول خود قرار داده است.

 77. لطفا از دوستان خواهش می کنم به شاهوخبر (مقاله یی درباره لکی ) سری بزنید و نظر بدید. مقاله و نظراتش جالبه.

 78. تحریف کنندگان تاریخ لرحالا که چیزی واسه گفتن ندارن ژنتیک رو وسط کشیدن و میگن مگه شما تست DNA گرفتین که میگین شما یه نژاد جداگانه اید؟ خوشبختانه واسه اینم جواب داریم ازسازمان علوم پزشکی لرستان که خیلی ازمتخصصان همین تهران باید اونجا تاییدبشن :
  ☜ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﮊﻧﻬﺎﯼ ﮐﯽ. ﺁﯼ.ﺁﺭ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﻠﯽ (ﻣﺮﺩﻡﻣﯿﻨﺠﺎﯾﯽ ﻭ ﻟﮏ ) ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯼ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮊﻧﯽ، ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯼﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺮ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻟﻮﺭ؛ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻮﯾﺖ ﻭ ﺗﺒﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮﻡ ﻟﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺩﺭ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
  ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
  ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ، ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯼ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﺩﻟﯿﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻭﺳﻘﻢ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﯾﻦﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻭ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯼ ﮊﻧﻮﺗﯿﭙﯽ ﻭ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﻟﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
  ﺩﺭ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ” ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ ﮊﻧﻮﺗﯿﭙﯽ ﺩﺭﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯼ ﻟﺮ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ” ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ
  ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ،ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﮊﻧﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻟﺮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻟﮑﯽ ﻭ ﻣﯿﻨﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮊﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﮊﻥﻫﺎ ﻭ ﮊﻧﻮﺗﯿﭗ KIR ﻭ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎﯼ HLA ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ KIR-HLA ﺩﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽﻫﺎ، ﻫﻨﻮﺯ
  ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡﺍﺧﺘﻼﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ
  ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﮊﻧﻬﺎﯼ KIR ﺩﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﻠﯽ ( ﮔﻮﯾﺶ ﻭﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯿﻨﺠﺎﯾﯽ ﻭ ﻟﮑﯽ ) ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯼ ﻟﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮊﻧﯽ، ﺑﯿﻦ ﮔﻮﯾﺸﻮﺭﺍﻥ ﻟﮑﯽ، ﻣﯿﻨﺠﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯼ ﺑﺮ ﺭﯾﺸﻪﯼ ﺍﺟﺪﺍﺩﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯼ ﻟﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯼ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺁﺫﺭﯼ و… ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
  ﻣﻨﺒﻊ : ﻟﯿﺴﮏ – ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ/ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۹۲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ۵۶

  • این تحقیق جهت دار فقط روی صدنفر انجام شده و نتیجه اش هم از اول معلوم بوده. از همون تحقیقات بی ارزشی که میگه همه مردم ایران از یک ریشه اند! در ضمن کاش بررسی می کردند که آیا لرها با کردها همریشه نیستند؟

 79. لک , کهن ترین و اصلی ترین بخش از جامعه لُرو لُرستان

  (بخش اول ۱)

  اریک جون آنونبی (Erik John Anonby )، زبانشناس کانادایی در مقاله ای تحت عنوان «لُری چند زبان است؟» در تایید لربودن لک ها , و رد ادعا های پان کردها , مبنی بر کرد بودن آنها , می نویسد: که این ادعا فقط مبنای تیپولوژی دارد حال آنکه لک ها , لر و لرستانی بوده و از لحاظ هویتی – تاریخی, از کهن ترین و اصلیترین اجزا جامعه لر محسوب می شوند !

  قوم گرا ها , نژاد گراها , بر قرابت خون و تبار و زبان تاکید می ورزند .زبان شناسان هم چنین در تمایز یا تشابه جامعه ای از جامعه ای دیگر , بالطبع فقط بر قرابت زبان و نزدیکی زبانی تاکید می کنند .اما علمای مردم شناس, جامعه شناس و قوم شناس جور دیگر ی می اندیشندو البته عموم مردم عادی , جور دیگر ی زندگی می کنند ..

  در حقیقت آنچه یک در طول تاریخ هویت یک جامعه را شکل داده , و آنچه یک قومیت را از دیگر قومیت ها جدا یا وصل می کند منحصر فقط به زبان و نژاد نیست و حتی گاه زبان و نژاد از فاکتور های آخرین اند !

  به عنوان مثال , قوم گرایان فارس”برای حل و ذوب و مصادره هویت قوم لر در قومگرایی پارسی , مدعی اند که لری از لحاظ تقسیم بندی زبانی,همچون فارسی, جزوه زبان های آریانی جنوب غربی است ,پس لرها ها به فارس نزدیکتر اند از همه اقوام دیگر(!؟) حال اینکه ما لرها در فرهنگ و آداب و دین و رسوم و موسیقی وبه لک ها, فیلی ها و و کلهر ها نزدیکتریم و با فارس ها ها کمترین شباهت را فرهنگ و آداب و دین و رسوم و موسیقی داریم

  یا بر عکس قوم گرایان کرد که مدعی اند چون لک ها , فیلی ها و کلهر ها ,چون ب زبان شان نسبت هایی هایی با شاخه شمال غربی که کردی نیز از آن جمله است , دارد پس قصد مصادره هویت آنان را به نفع خویش دارند (؟!) حال آنکه , لک ها , فیلی ها و کلهر , بیش از آنکه به یک کرد سوران یا یک کرد کرمانج شباهت و نزدیکی و قرابت داشته باشند ,بدون شک به لرها, در تاریخ و خلق و خوی و موسیقی , آیین و مذهب و آداب و رسوم و نژاد و فرهنگ نزدیکترند …
  آذربایجانی ها , هرچند به گویشی ترکی صحبت می کنند ولی در فرهنگ و تاریخ و آداب و سنن و موسیقی و ..به فارس زبانان مناطق کویر مرکزی ایران نزدیکترند تا به مردم ترک ایغوورستان و قرقیزستان و ترکمنستان و حتی ترکیه ..

  ..ایرانی ها و آلمانی ها هردو به زبان های هند و اروپایی صحبت می کنند ولی چه شباهتی در فرهنگ و خلق و خوی رنگ و بو و شکل و زندگی و ؛؛؛ یک ایرانی و آلمانی هست ؟ هیچ !!
  زازا ها و هورامی ها,(گوران) و شبک ها , با اینکه زبان شان کردی نیست و جزوه شاخه خزری (کاسپین ) است و با زبان تالشی و گیلکی خویشاوند است ولی تاریخ ؛ جغرافیا ؛ مذهب مشترک با کردها ؛ بالاجبار از آنها کرد ساخته است ..
  دزفولی و شوشتری از لحاظ زبانشناسی زیر شاخه زبان لری اند ولی مردم این شهر هاخود را لر نمی دانند و هویت مستقلی برای خود قائل اند ..

  کویرمرکزی و بخش شرق ایران, عملا دنباله حوزه های فرهنگی افغانستان و تاجیکستان میباشد وفارس های اصفهان و یزد و کرمان و مشهد و ..بیشتر از آنکه با گیلک و لر و تالش و کرد , قرابت زبانی , تاریخی , فرهنگی , احتماعی , خلق و خوی و .. داشته باشند , با مردمان افغان و تاجیک نزدیکتر و میراث مشترک دارند .. هرچند همین افغان با فارس همزبان است ولی زیر بار ایرانی بودن نمی روند ,,تاجیکها همینطور…

  اینجا در آلمان که من هستم زبان های هلندی ,سوئد ی , دانمارکی نروژی از لحاظ تعریف زبانشناسی زیر مجموعه *زبان های ژرمنی * است و اختلافشان با زبان آلمانی شبیه است به فارسی و لری و کردی یا همان لری و دزفولی مثلا ..ولی آنها خود را آلمانی نمی دانند و کشور و سرزمین خود را دارند و دشمنی دیرینه بین این ژرمن های خویشاوند سبب شده , که مثلا هنگام خواندن سرود مارش ملی هلند ( در جام جهانی فوتبال اگر دیده باشید ) در جایی از سرود ملی هلند ذکر میشود که * ما مردم ژرمن* این قسمت را هلندی ها به خاطر کینه با آلمانی ها ,زمزمه نمی کنند …

  کلا سوتفاهم از آنجا ناشی میشود که تفاوتی بین «موقعیت علمی زبان» و «هویت قومی» قائل نیستیم. تعلقات قومی از وابستگی های زبانی جداست .و به جز زبان ؛ البته که جغرافیا , تاریخ , مذهب , عامل های مهم اند در شکل گیری یک ملیت…

  قومیت , جامعه ای متشکل از توده ای از مردم است که در طی زندگانی دراز نسل به نسل خود با همدیگر , در تقابل با دشمنان مشترک و در تعامل با هم دیگر , تاریخی مشترک از غم و شادی و عشق و حماسه در قالب فرهنگ و هنر و موسیقی و معماری و اخلاق و آیین و مذهب ,خرده خرده پدید آورده اند که هویت مشترک قومی اش می نامند .

  هویت قوم لُر و جامعه لُرستان , یک روزه, پدید نیامده که بتوان و یا بشود به توسط برخی ناسیونالیسم های یکشبه ساختگی قرن بیستمی , ویرانشان کرد یا به سان آنها پدید آورد

 80. یاران اتحاد ، یاران اتحاد
  میرات کاسی ها مچو وَ باد
  یه بِری ارا یَه که تُر بوژِن
  دائم تفرقه لک ئو لُر موژن
  وِلات مَزونن بیه تا بیه
  افتخار لر شِعر لکیه
  تاج لرستان ولات لکه
  لکی ، لریهَ کُلی چوی یَکَه
  هر زونی بوشی چن شاخه دیری
  میوه رنگارنگ ای باخه دیری
  یاران اتحاد یاران اتحاد
  میرات کاسی تا نچو وَ باد
  یاران اشاره، یاران اشاره
  بیلا تا بوشم یَک ئَژ هِزاره
  دَنگِ اَهریمن هتی وَ گوشِم
  راز لَکِستان ارینتو بوشم
  فرقه لکستان کار اهریمَنه
  تفرقه لُرئیل کار دُشمَنه
  ئَرا تفرقه نفوذی دیری
  هزار مَلِ مورِ موذی دیری
  هر ئَرِه یَه که تفرقه باوژن
  بحث ِ جِگایی لک ئو لر ماوژن
  وِلات تا وِلات کُلَه مَزونِن
  لَکی ، لریه ، یِه تَن یِه گیونِن
  نفوذی دشمن کل هدف دارن
  سرزمین لُرئیل مِ وَ کَف بارن
  مِنئی تفرقه قوم لُر مَه کَن
  وِه مَکر ئو حیله مِنئی تُر مَه کَن
  دما تفرقه لک ئو مینجایی
  حیله تِر مارن ئرا جگایی
  ئی گِلَه موشِن خُرماوئه لُره ایره وروگرد یا سیلاخُره
  یه الیگودرز ئَوَه ازنا بی
  وروگردی نه ، درود از ما بی
  شرو کردن وَ تفرقه سازی
  مردم بِردن وَ طایفه بازی
  دانه ئوژتنه دامَه مَه کارن
  وِلات لرستان مِ وَ دَس بارن
  هَلپرگَه هات ئو دوپا سه پا چی
  قدم وَ قدم ویر ئر دما چی
  دنگِ بِزران وَ گوشا نیئه
  هِی بِئنا بِئنا خاموشا بیئه
  کالَه بَی کاله ئو برزی برزیئه
  شانه شَکی ئو گیانم لرزیئه
  وِلات لرستان کِردن نشانه
  یَسَه هَتِنه خانه به خانه
  دَنگ سازنه مو لیلا گیانِمَه
  وَ جای بِزران مینا خانِمه
  یاران کل وَ هوش یاران کل وَ هوش
  سازِ تفرقه ها مَه یو وَ گوش

 81. اکثر لکهای خارج لرستان نام طایفه شان را با پسوند an و نه vand می خوانند مانند هوزمانن و جلالن و باله ن و کاوشن و دواجن و ایوتین.. نه هوزمانون و جلالون و بالون و کاوشون و داجیون و ایتیون.. که تلفظ a به جای ã در لکی زیاد دیده میشود مانند هه ت به جای هات، که نی به جای کانی، تەڵ بجای تاڵ… یعنی احتمالا این نامها مشابه جلالان و هوزمانان … به معنای منسوبان به جلال و عثمان و باله … هستند(پسوند ان در میان دیگر کردها هم دیده میشود) که توسط لرها و فارس ها همان وند لری تلقی شده و به اشتباه در کتابت بصورت وند رایج شده همچنان که نامهای زیادی از ترکی و کردی در فارسی به اشتباه معادل سازی شده اند. متاسفانه بسیاری از مردم هم به علت عدم آشنایی علمی با زبانشان کم کم این نامها را به عنوان تلفظ درست می پذیرند.

  • حوزمانن همان عثمانوند هست که بومیان منطقه هلیلان میباشند که در واقع در حوزه لرستان پیشکوه سابق بود ودر زمان غلامرضا خان فیلی والی لر منطقه لرستان پشتکوه (ایلام کنونی) به پشتکوه پیوست و تا ۲۰سال پیش هم مناقشه بین لرستان وایلام بود که در نهایت وزارت کشور هلیلان رو به ایلام واگذار کرد. جلالان همان جلالوند هست که بومیان منطقه توه خشکه رومشکان لرستان میباشند. ایوتین همان ایتیوند هست که از شاخه های دلفان و بومی منطقه نوراباد و تا حدودی کوهدشت میباشند. مهاجرت طایفه گون این اقوام در اواخر دهه شصت به کرمانشاه برای اشتغال منجر به تشکیل زاغه نشینی به نام جعفراباد شد که تحت حسن قرابت با کوردها مبادله پسوند فامیلی صورت گرفت.مابقی هم به همین صورتند بالان همان بالوند و باجلان همان باجلوند هست که اساسا از طوایف لر لرستان قرارگرفته اند و دارای زیرشاخه های سگوند,آروان,قائدرحمت,دالوند و رنگرز میباشند.

   • من خودم می دانم که نام کتابت شده این طوایف چیه و حرفم همینه که اشتباه نوشته اند. درضمن جناب محد این تلفظ لکهای شهر کرمانشاه نیست برید و درخود محل اصلی طوایف ببینید نام طایفه شان را چه می گویند

  • آفرین اتفاقا من هم به این موضوع خیلی فکر کردم و باشما هم عقیده ام. من بالن هستم اتفاقا بالاتر دیدم دوستی خودش را ایوتین معرفی کرده امیدوارم به این موضوع دقت شود.

 82. بعد از گذشت چند نسل و اختلاط با قومهای دیگر، موضوع جدایی به خاطر زبان و احساس تعلق به قومیت جدید پیش میاد. خود من از پدرم شنیدم که جد جدم ترک بوده ولی نه من نه پدرم نمیتوانیم از کرد بودن دل بکنیم چون زبان ما کردیه. بحث من واقعیت هاست. معمولا انسان به همزبانانش بیشتر احساس تعلق داره تا هم نژادانش و این را نمیتوان به اجبار از او گرفت و همین مسایل زبانی است که اقوام را باهم یکپارچه می کند.

  • اینکه ما حقیقتا در چه گروه قومی قرار داریم یک بحثه اینکه دوست داریم در چه قومی باشیم یک بحث دیگر. در مورد اول ما هیچ اراده واختیاری نداریم چراکه در انتخاب نژاد خود هیچ نقشی نداریم و نمیتونیم بدلخواه خودمون نژاد ابداع کنیم اما در مورد دوم شما کاملا مختارید چه قومی رو دوست داشته باشید و چه قومی رو دوست نداشته باشید. بدون تردید همزبانی و هم مکانی و هم مرامی موجب ایجاد تعلق خاطر مابین انسانها میشه به همین دلیل حسن مصاحبت با کوردها و زندگی در این اقلیم سبب شده که شما دوست داشته باشید که خودتان رو متعلق به تبار کورد بدانید این دوست داشتن اگرچه قابل احترامه ولی در حقیقت ترک تباری شما تاثیری نداره. در مورد اختلاط قومی هم باید گفت تنها راه تفکیک اقوام و تشخیص این اختلاطها صرفا مطالعات قومیتی و استناد به قواعد علمی تبارشناسان هست. همینکه شما اطلاع دارید در چه قومی اختلاط وجود داره هم از علم تبارشناسی بدست آوردید نه زبانشناسی. در ثانی میزان تخلیط در زبان انسانها به مراتب بیشتر از تخلیط در نژادشون هست وامکان نداره یک زبان بدون قرض گرفتن واژگان و حتی در برخی شرایط قواعد از زبان دیگر بتونه به حیات خود ادامه بده 

 83. نوراباد که پادگان یا مرکز اموزشی نداره میگفتین دوره یه چیزی

 84. دوست عزیز کردها هیچگاه مخالفتی با بحث ایجاد قوم لک ندارند .اما آنها سعی دارند برای ملت سازی خود لک را قوم بدانند که زیر مجموعه بقول خودشان ملت کرد باشد.
  ما لکزبان با لر یک تاریخ و فرهنگ و آداب رسوم و موسیقی داریم .
  من فکر می کنم این بحثها بیشتر از ناحیه پانکردهای تجزیه طلب ایران به ما القا میشه .اونا هر روز یک ادعای جدید برای ملت سازی خود طرح می کنند.
  پانکردها در این موضوع چیزی از دست نمی دهند .چو نکه آنها می دانند اصالتا ما لکزبانها از قوم بزرگ لر هستیم و هرچه در این زمینه شک و تردید بین گروه های لر ایجاد کنند بنفع آنهاست.
  توی همه سایتهای که بنام قوم لک و بسیار متعصبانه هم می نویسند این جمله حتما دیده می شود که ما نه لر هستیم و نه کرد و این بهترین فرصت را را برای پان کردها و لکهای کردگرا ایجاد می کند که بگویند ما قومی از ملت کرد هستیم .
  هر آنچه که در تاریخ و فرهنگ ما دیده می شود با قوم لر یکی بوده است .اما به دلایل مختلف گروهی سعی در اختلاف افکنی و افتراق بین گروهای لر دارند.
  گویش لکی ما بیشترین اشتراکات را با گویش لری دارد اما برخی این موضوع را نمی بینند و فقط اشتراکات با گویش کردی را می بینند و آنرا بزرگ می کنند

  • اشتراکات لکی با لری چند گروه است:۱- اشتراکات ناشی از همجواری ۲- اشتراکات وارداتی از فارسی در هردو زبان و به علت سکونت در ایران ۳- اشتراکات کلی زبانهای ایرانی اما اشتراکات لکی با هورامی و سورانی عموما به هیچکدام از دو دلیل اول نیست و خیلی بیشتر از اشتراک با دیگر زبانهای ایرانی است. این نشان از وابستگی و پیوستگی خاص این زبانها و گویشهاست. اگر لکها با هورامی ها یا سورانها همجوار بودند قطعا ارتباط دوطرفه بین ایشان به راحتی میسر بود و شباهتها از این هم که هست بیشتر بود درحدی که جایی برای شک باقی نمی ماند که این زبانها از یک گروه زبانیند.

 85. بدیهی است اینکه هرکس بتواند با افراد بیشتری در دنیا ارتباط زبانی دوطرفه برقرار کند یک مزیت برایش محسوب می شود. لکها با اندکی آشنایی و ارتباط، یعنی با کمترین زحمت می توانند با دیگر کردزبان ها ارتباط زبانی دوطرفه ایجاد کنند و در این حالت علاوه بر فهم زبان فارسی که زبان رسمی منطقه وسیعی است، با کردها هم که جغرافیای سکونتشان تا ارمنستان و اواسط آناتولی و نزدیک مدیترانه می رسدارتباط برقرار کنند که این مزیتی انکارناپذیر و سهل الوصول است. شرط آن این است که در این مسیر، با حرکت مستقل و ساخت خط و واژگان جدید سعی در جداکردن خود از دیگر کردها نداشته، علاوه بر حفظ رابطه موجود با زبان فارسی، تا جای ممکن با کاروان کردی هم همراهی نمایند.

 86. چند مورد از اظهار نظرها استناد به پوشش خوانین در عکسهای قدیمی کرده اند که اصلا این پوشش خوانین سند خوبی نیست. بسیاری از خوانین کردستان هم زمان قاجار پوششی شبیه این داشته اند و عکسهایش هم هست این ظاهرا لباس رسمی دوران قاجاره.

 87. تعجب می کنم از این همه جدل. هرکس اندک آشنایی با زبانشناسی داشته باشه به راحتی تشخیص میده که ترکمنی و استانبولی و ازبکی همه گونه هایی از ترکیند. همین وضع برای عربی محلی مصر و عراق و مراکش هم هست. تعجب میکنم از کسانی که اهل مطالعه اند و متوجه این مشابهت بین لکی و هورامی و کرمانجی و سورانی و کلهری وهمچنین بین فارسی و لری و بختیاری و بندری نمیشوند!!! لکی قطعا یکی از زبانهای خانواده زبانهای کردی است.

 88. باسلام اولا خواهشا دوستانى که اطلاعات ندارن نظر ندن زبان لکى ریشه هفت هزار ساله داره اینو بدون بعد بیا نظر بده ما لکیم نه لر و نه کورد ما لکیم لکى ریشه ى درختى است که لرو کرد شاخ وبرگشن

 89. اینقدر به اطلاعات خودت مطمین نباش. اینکه در محلی مثلا هفت هزار سال سکونت اثبات شده باشد موید این نیست که مردم فعلی آنجا دنباله همان تمدن و زبانشان هم ادامه زبان ایشان باشد. اتفاقا با اطمینان نزدیک به صد درصد حتی از زبان مادی با قدمت کمتر از ۳۰۰۰ سال هم چیزی نمانده و زبانهای ایرانی دنباله زبان پهلوی باستان هستند. الان مردم مصر زبانشان ریشه اش به مصر باستان برمیگردد یا زبان آمریکا ربطی به بومیان سرخپوست آنجا دارد؟

 90. در متن بالا اشتباهات زیاد و عجیبی هست که شک برانگیز است و انگار نویسنده آشنایی کافی با لکی نداشته. درضمن خیلی از تلفظها لکی اطراف خرم آباد است و بیشتر لکها مثلا بجای وژمون و وژتون میگن وژمان و وژتان یا بجای گیو و گیون میگن گیان و شناسه فعلها هم مثلا مان و تان و ان است نه مون و تون و ون که به طور واضح تحت تاثیر تلفظ لری است. اگرهم منظور چیزی ببن o و a است بهتره همان ا نوشته بشه که هم به تلفظ نزدیکتره هم به شکل اصلی کلمه

 91. اینقدرى به اطلاعات خودم مطمینم که میگم ریشه هفت هزار ساله داره و میتونى برى تحقیق کنى هفت هزار سال پیش لکى بوده که نه لر بوده و نه کورد اینقد نگید لک لره یا کورد ما لکیم نه لریم نه کورد اینقد خودتونو به لک نچسبونید

 92. تاتی بلوچی لکی هورامی سورانی و کرمانجی کهن تر از بقیه زبانهای ایرانیند ولی تقریبا همه واژگانشان حداکثر ۲۰۰۰ سال قدمت دارند

 93. م هم سنندج چمه هم مهاباد. زوان سنندجی فره اگرد زوان ایمه فرخ نمکی. مردمانیجی فره خون. م که افتخاره مکم جز کوردل بم.

  • اتفاقا من هم در خوابگاه هم اتاق سوران داشتم اولش با کردهای کردستان مشکل ارتباط داشتم ولی بعد از مدت کووتاهی به لهجه شان عادت کردم و متوجه شدم اکثر کلمه هایشان در لکی هست فقط لهجه ما فرق داره و الان بدون مشکل باهم حرف می زنیم. مشکل ما اینه که ارتباط نداشتیم وگرنه واضحه که ریشه کلمه های ما به کردی میخوره تا لری. لکهای کرمانشاه معمولا راحت با کردها ارتباط میگیرند.

   • جواب ناشناس

    پس چرا توی جامعه سه زبان کردی رو به رسمیت میشناسن سورانی و کرمانجی و زازاکی با سه رسم الخط متفاوت اگه مشکلشون تلفظ پس چرا یک زبان با یه رسم الخط ندارن فقط کلهری به دلیل سیاست حذبی کردها زبان خودش نداره

 94. محمد لکستانی

  سلام. من نورابادی هستم و نه خودم رو لر میدونم نه کرد. ولی متأسف شدم که برخی از هم شهری ها به لر ها توهین میکنن،لر افتخار ایرانه و چیزی کم نداره خدایی، این جوک ها باید بدونید که همش کار دشمنان برا تفرقه انداختن تو ایران است،کرد های هم بی تقصیر نیستن چون بارها سعی کردن لر ها رو جز خودشون حساب کنن تا جمعیت خودشون رو برای استقلال زیاد کنن ولی لرها هرگز حاضر نشدن خودشون کرد بنامد و دست رد به سینه شون زدن و چون لر قوم بزرگی بود خواستن با کوچیک کردنش انتقام بگیرین،حالا هم میخوان لک ها رو به خودشون نسبت بدن که جمعیت خودشون زیاد نشون بدن،حقیقت این هست که لری گویش هست و لکی زبان،اگه یه لک و لر رو بیارید پیش یه تهرانی و حرف زدنشان ببینن اون تهرانی راحت متوجه میشه لر چی میگه ولی لکی نه،لکی یه زبان کاملا جدا از لری و کردی هست که بهش ظلم شده و تقسیم شده و تحت تاثیر لری و کردی قرار گرفته،من خودم ترجیح میدم فرهنگم به دست لرها نابود بشه ولی زیر پرچم کرد ها نرم، اینجا تو لرستان ما شهروند درجه دو هستیم بریم زیر پرچم کرد ها میشیم شهروند درجه سه و چهار، هم لرها و هم کردها خیلی از فرهنگ و بزرگان ما را به نام خودشان ثبت کردن ، در نورآباد هم کسی خودش کرد یا لر نمیدونه و اکثرا خواستار لکستان مستقل هستن

 95. گویش‌های زبان لری نزدیک‌ترین گویش‌های ایرانی به زبان فارسی هستند.[۸] زبان لری همانند زبان فارسی نواده‌ای از زبان پارسی میانه است و واژه‌های آن همانندی بسیاری با فارسی دارد..[۹] ریشه زبانهای ایرانی لری (بختیاری، خرم‌آبادی) مانند زبان فارسی به پارسی میانه(پهلوی ساسانی) برمی‌گردد[۱۰]. برخی اقوام لر کوچک در قرن دوازدهم هجری(حدود ۳۰۰ سال پیش) از نواحی کردنشین عراق کوچ کرده و در لرستان ساکن شدند.[۱۱] برخی گویش‌های زبان لری مانند لری خرم‌آبادی نیز تحت تاثیر زبان کردی قرار گرفته‌اند.[۱۲][۱۳] اما لرها مردمانی هستند که از نظر قومی جزئی از مردم کرد به شمار نمی‌آیند.[۱۴] و خویشاوندی لرها با مردمان کردتبار تنها در ایرانی بودنشان است.
  به احتمال زیاد این مردم کوچ کرده همین لکها یا بخشی از لکها هستند

 96. من لک زبانم وزبان لکی مادرتمامی لهجه های کردی است وجزجدایی ناپذیرکردی منظورازکلمه لک صهزارنفرهستش بعدازقتل لطفعلی خان زندقاجاریه ازهمه لکها زهرچش گرفت واونارونابودکردوهرجایی که لکها میرفتن به مردمان اون قوم ودیارمیگفتن لکهارومسخره کنیداموالشونومصادره وخونشون حلاله هرکسی اوناروبکشهلکهابیشترتوهمدان بودن وبه مناطق دیگه کوچانده شده وترکهاروجایگزین اونا کردن لکها اکثرا درقروه دهگلان وبیجارساکن اند ودرکردستان منطقه ی لیلاخ ببانام لکهاوطایفه زندشناخته شده است

 97. سلام . لک برگرفته از کرد و لره . لک یعنی لر و کرد اونم بخاطر زبانشون اشون و الی نه اینکه قومی جداگانه هستن . و لر هم لهجه نیست بلکه یک زبانه که به مرور بخاطر زبان رسمی کشورمون با فارسی تشابه داره . والی بعضی شهرهای لر نشین یا روستاها وقتی مثل قدیما حرف میزنن حتی خود ماهم متوجه نمیشیم . ودر لری ما خیلی از کلمات نیز انگلیسی ان . ورلتو ودم بینرزن پ د چینه که نونیت نگیتو

  • ظاهرا شما هم از آن دسته یی هستید که فکر میکنن قرنها پیش در ایران ساخت علامت اختصاری به سبک امروز اروپا وجود داشته که ل را از لر و ک را از کرد بردارند و به عنوان برند این قوم مخلوط انتخاب کنن!!

 98. خواهشی از بزرگان و فرهیختگان لک دارم. همانگونه که می دانید در فارسی بیشتر نقاط ایران اکثر ا ها را با صدای او تلفظ میکنن مثل خونه یا نون ولی برای رعایت اصل کلمه ها و عدم ایجاد تمایز و چندگانگی در نوشتن با همان صورت اصلی می نویسند این موضوع در زبانهای عربی و ترکی مختلف هم هست. در لکی نیز مانند کرمانجی تلفظهایی هست که قطعا جایز نیست اصل کلمات را بخاطرشان به هم بزنیم به ویژه آنکه یک لک زبان میداند مثلا اگر بنویسی مانگ با صدایی بین مونگ و مانگ بخواند و لکهای لرستان هم احتمالا مون بخوانند. شناسه های ملکی در کردی م ت ش مان تان شان و در کردی م ت ی مان تان یان است اما میبینیم لکهای لرستان بصورت مو تو و مینویسند و دارند شکل اصلی کلمات را تخریب می کنند که حتی این تلفظ با لکهای کرمانشاه هم متفاوت است یعنی با این سیاق در آینده چند جور نوشتن فقط برای لکی خواهیم داشت که فهم از کتابت را برای تیره های مختلف لک هم دچار اشکال می کند. دوستان لک در استان لرستان به خدا این تلفظ را شما از لرها گرفته اید و اصالت لکی ندارد که اینقدر سعی در حفظش دارید.تلفظ اصیل لکی نزدیک به کرمانجی خراسان و لهجه بارزانی عراق و بسیاری لهجه های کرمانجی دیگر است.

  • من از همه ی دوستان به ویژه کسانی که لکی را کردی می دانند یک سوال داشتم: بین زبان های لکی، لری، کردی، گیلکی و بلوچی شباهت های زیادی هست. آیا این زبانها(گیلکی و بلوچی) هم کردی اند؟
   لطفا بدون تعصب و عالمانه جواب دهید. سپاسگزارم.
   نکته ی دیگر این که چرا دوستان کردزبان اینقدر تمامیت خواه و خودبزرگ بین هستند. شما هم مثل ما یکی از اقوام ایرانی هستید.با زبان و گویش متفاوت با زبان معیار(فارسی). من شخصا کردها را دوست دارم اما این موضوعات جز تفرقه و تعصب چیزی به دنبال ندارد.
   خیلی از ساکنان عراق با عنوان کرد شیعه، لک زبانند. جالبتر این که خود را لر می دانند.
   برای دیدن فیلم این موضوع به سایت باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید. yjc.ir
   این نگاههای لری و لکی و کردی برای تفرقه بین ما ساخته شده است. هیچ منظور دیگری در پس این پرده نیست. ما لرها و لکها و کردها و… پاره های تن ایرانیم. خواهش می کنم در کنار بحثهای قومیتی به ایرانی بودن خود نیز افتخار کنید. ایران مهمتر از همه چیز است. از کنار چنگیزها و اسکندرها و تیمورها و … گذشتیم تا به اینجا رسیدیدم. با این همه دشمن که منتظر فرصت اند امروز سلاح ما باید وحدت باشد.
   در بحث زبانی هم به نظر من باید در مورد گویش ها و لهجه های همه ی اقوام ایرانی تحقیق شود. هر کس به اندازه ی خود بهره مند گردد. جدل های بیهوده راه به جایی نمی برد.
   چو ایران نباشد تن من مباد…

   • شباهت لگی با دیگر گویشهای کردی چه کلماتش چه دستورزبان اصلا قابل مقایسه با شباهت بلوچی و گیلکی با کردی نیست. لک ها با اندک آموزشی قادر به فهم و تکلم به چند گویش اصلی کردی در حد ۸۰-۹۰% هستند و همچنین گویشوران به آن گویشها.

   • جناب فرهمند من یک کوردم و در همین مناطقی ک شما گفتید زندگی میکنم به ولا اگر کسی خود را لور یا لک بداند.ایقد ادعای بی طرف بودن رو نکن با این حرفهای جعلی ک به خورد ملت میدی.لک و کورد و لور همه دارای مشترکات زیادین و هر کدومشونم سر جای خودشون یا لرن یا لکن.یا کورد با زور و شایعه پراکنی هر کی نگه تو بچه خانقین و مندلی نمیشه ک یکی رو بزور لر یا لک یا کورد کرد.هر تیر و طایفه ای خودش میدونه کیه برادر لک سرجات وایسا آقای لور همونجای ک هستی باش جناب کورد تومنطقه خودت وایسا.لک ها و لورهای عراق من درآوردی چیه به خورد ملت میدید.من بچه مندلیم آیا حرفی هست من یه کوردم

 99. چند نمونە دیگر از شباهت دستورزبان لکی وسورانی علاوە بر شباهتهای ارگاتیو کە در کامنتهای قبلی نوشته شده: ئەڕا کوە مە چین؟= بۆ کوێ ئەچی؟ کە معادل کردی کرمانشاهانی آن: چیدە کوو؟ است. ئەڕا چیە سی؟= بۆ چیەتی؟ کە کرماشانی یا بە بیان بهتر کلهری آن ئەڕاى چەیە؟ است. این س همواره در جاهایی که در سورانی ت استفاده میشود دقیقا به کار میرود که در دیگر گویشهای کردی نیست. البته شباهت دستوری لکی و سورانی بیشتر از این موارد است و معمولا الگوهای متفاوت این دو گویش با نظام چیدمان کلمات در فارسی مشابه یکدیگر است. نمونه های ساختار ارگاتیو: کارم کرد یعنی کار کردم و بردمی یعنی او مرا برد و بیچارت کردم یعنی تو مرا بیچاره کردی در هر دو گویش سورانی و لکی که در کلهری و لری مشابه فارسی است.

 100. بنا به دلایل ژیو پولتیکی ترجیح داده میشود که لک ها بخشی از لرها دانسته شوند یا به عنوان قومی مستقل لذا معمولا نظریاتی که در این راستا هستند حمایت می شوند و البته با توجه به بی تفاوتی اکثر لک ها به موضوع قومیتشان نتیجه خواهد داد. در واقع در آینده نزدیک به مرور و با سرعتی بیش از اکنون در رسانه ها لکها را لر و اگر احیانا پذیرفته نشود قوم مستقل لک معرفی خواهند کرد و به نظر من به سرعت در میان مردم هم جا میفتد

 101. آقای اتیوند شما داری اصالت لک ها را پایمال میکنید از کی تا حالا ما لر شدیم؟لطف کن فرهنگ لغت کردی بخون تا متوجه بشی ما خیلی بیشتر ب زبان کردی نزدیکتریم تا لری

 102. سلام به لر و کورد و لک.بنده کورد دهلرانم از قدیم به ما ایل کورد گفتن حتی لورهای شهرم به ما کورد میگن منظورم اینه ک اسم طایفه یا تیره یا مجموعه خاصی نداریم کورد خالی اما در تقسیمات زبانشناس خارجی ک خارج از گود داره نگاه میکنه به ما لور فیلی میگن.حالا این زبانشناس و بعضی متعصبا میان لور رو لهجه میدانند یا لک رو کورد بدون اینکه با فرهنگ و ریشه و حتی اسم مکانهای قدیمی و کوهها و روستاها و حتی مراسمات انها توجه کوچکی داشته باشن.لوری زبان است من تا دوازدهسالگیم با هیچ لوری برخورد نداشتم اصلا زبان لوری رونمیفهمیدم با زندگی کردن با لورها زبانشنان رو فهمیدم.میخام بگم لک و لور و کورد هر کدام زبان خاص خودشان را دارند ک در اصل یک ریشه دارن کافیست ک در مجاورت هم قرار بگیرند ک اینچنین هم هست اونوقت پی میبریم ک چه مشترکات زیادی وجود دارد.اوقت یک عده نژاد پرست مشترکات رو نادیده میگیرند به دنبال اختلافاتن.اصلا لرستان و کرمانشاه و ایلام و کردستان زیبایش به همین تنوع لهجه هاس نه زبان.مگه میشه لک خودشو فدای تعصب کنه خودشو جدا از لور بکنه وقتی تو لرستانه یا کورد تو کرمانشاه و ایلام وقتی قرابت فرهنگی و زبانی با هر دو داره.اصلا لک پل بین لور و کورده خرابش نکنین.هنرمند لک و لور و کورد زیاد داریم ک به هر سه زبان شعر یا آواز خونده.اصلا من کورد یه لورم یا شما لور یه کوردی چی ازمون کم میشه وقتی داخل یک سرزمین زندگی میکنیم با فرهنگ و زبان مشترک.بعضی دوستان لوری الان رو با لوری ک یک کلمه ش فارسی نبود مقایسه میکنن.خودمون باعث شدیم به جای قل بگیم پا یا عازیتی بگیم ناراحت یا دپرس.بجای تعصبات رفاقتهارو بیشتر کنید و ببینید چه بر سر زبانتان اومده.آقای لک یا لور یا کورد متعصب برو جلو بچه ت رو بگیر داره فارسی و انگلیسی رو با زبان مادریت قاطی میکنه.برادر لکو لور و کورد همه تون زیر سیاه چادر بودید نه آلاجیق همه ستره و گلونی و ضخمه و فرنجی و شلوار کوردی پوشیدین دروغ نگید ایقد ک فلان لباس مال منطقه ماست.همه ساز و دهل داشتیم و مث هم رقصیدیم ایقد دروغ نگید ک این فقط مال فلان منطقه س.حرف زیاده بیشتر از این بلد نبودم منو ببخشید موفق باشید

 103. خواهشی از بزرگان و فرهیختگان لک دارم. همانگونه که می دانید در فارسی بیشتر نقاط ایران اکثر ا ها را با صدای او تلفظ میکنن مثل خونه یا نون ولی برای رعایت اصل کلمه ها و عدم ایجاد تمایز و چندگانگی در نوشتن،با همان صورت اصلی می نویسند این موضوع در زبانهای عربی مختلف هم هست. در لکی نیز مانند کردی کرمانجی تلفظهایی هست که قطعا جایز نیست اصل کلمات را بخاطرشان به هم بزنیم به ویژه آنکه یک لک زبان میداند مثلا اگر بنویسی مانگ با صدایی بین مونگ و مانگ بخواند و لکهای لرستان هم احتمالا مون یا مونگ بخوانند یا کرماشان بجای کرماشون… شناسه های ملکی در فارسی م ت ش مان تان شان و در کردی م ت ی مان تان یان است اما میبینیم لکهای لرستان بصورت مو تو و مینویسند و دارند شکل اصلی کلمات را تخریب می کنند که حتی این تلفظ با لکهای کرمانشاه هم متفاوت است و لکهای مخلوط نشده با لرها، م ت ی مان تان ان میگویند که این تلفظ اصیل لکی است. یعنی با این سیاق در آینده چند جور نوشتن فقط برای لکی خواهیم داشت که فهم از کتابت را برای تیره های مختلف لک هم دچار اشکال می کند.
  دوستان لک در استان لرستان به خدا این تلفظ را از لرها گرفته اید. وگرنه تلفظ آ در لکی نمیشود او. عاجزانه خواهش میکنم لکی را دچار چنددستگی نکنید بخاطر تلفظهای لری.

 104. من کلهر از تبار کی کلهر و قوم بزرگ لر (لهر ) .
  من لرم و غیرت لری داریم ، لباسم لری ، رسم شادی ، و عزایمان لری ، شیوه زندگی ام لری است ، فرهنگ لری است ، گویشم لری است ، افتخام لر بودن است .

  • عزیزم کلهر، معرب گــَل+هور یا گل+خور است و کلهور در کوردی به معنای قوم هور یا قوم خور است گل یا گله در کوردی به معنای قوم، جمع توده و گله است و خور یا هور یا اور همون خورشیده که در واژگان اهورامزدا، هورامان، هورمیه (اورمیه) اورمیه و اورمزد و هورمزد و فروهور دیده میشه در زبان کوردی و گویشهای اون مثه لکی و لری، خ رو ح تلفظ می‌کنن از این رو خویش رو حویش و ویش و وژ تلفظ می‌کنن خور یا خورشید را هورشید یا هور یا اور تلفظ می‌کنن برای همین هم اورمزد یا خورمزد رو می‌گوییم و خشک رو حشک و ….هوریها مردمی بودن که در سرزمین هورارتو یا اورارتو یا آرارات در نزدیک دریاچه وان و منطقه کوردستان ترکیه و کوههای آرارات سکونت داشتن و نیاکان کوردها و ارمنیها هستند کلهور هیچ ربطی به لهور نداره و من کلهور خودم رو کورد اصیل می‌دونم نه لری هم یکی از طوایف کورد هستن لکها هم همینطور جداکردن لرها و لکها و تلاش برای فارس جلوه دادن اونها برای کم‌جمعیت نشون دادن کوردها و کاهش قدرت سیاسی اونها با تقسیم‌بندی و تفرقه ‌اندازی است و ماهیتی سیاسی داره همونطور که تلاش شده کورد رو محدود به استان کوچک کردستان کنن تا چند سال پیش به کوردهای کرمانج هم می‌گفتن قوم کرمانج اما الان دیگه عصر اطلاعات و ارتباطاته و همه کرمانجهای خراسان شمالی می‌دونن بیش از ۲۵ میلیون کرد کرمانج دیگه در ترکیه زندگی می‌کنن لک و لر تنها اسم طوایف کوردی هست نه قومهای جدا ضمن اینکه کوردی لهجه‌ای از فارسی نیست و زبان قدیمی هم فارسی اوستایی نبوده بلکه اوستایی تنها بوده و کوردی از بقایای زبانی اوستاییه نه فارسی اوستایی …ضمن اینکه اگر کوردی لهجه فارسی بود که همه فارسیها باید کوردی رو به اسانی می‌فهمیدن پس فارسی می‌تونه لهجه‌ای از کوردی باشه اما کوردی لهجه فارسی نیست

 105. پانکرد بی سواد اون کل هست نه گل . گل اصلا معنای قوم نیست چه در گویش های مختلف لری و زبان للکی .
  در زبان لری به معنای تعدادی به کار میرود . مثلا گل درو
  خورشید هم در زبان لری همان خورشید بکار گرفته میشه ، فقط زیر ی کسره داره .
  خورشید اسم زن هم هست . هیچ وقت به خورشید ، حورشید یا هورشید گفته نمیشه .
  هور یا هر ، حور ، حر فقط معنای خوردن داره .
  ما لزوما خور رو حور نمیگیم .
  مثلا در گویش بالگریوه بزرگترین ایل لرهای کلهر ، میگیم خور کن = بخور .
  خورش کردی ، خور کرد ،خور کن ، خور کنی .و….

 106. در گویش بالاگریوه بزرگترین ایل از لرهای کلهر ، و گویش اصیل لری که بسیار به پارسی باستان نزدیک است .
  خورشید رو غالبا خورشید یا افتوء تلفظ میکنیم .
  خ رو هم لزوما ح تلفظ نمیکنیم .
  حرد = خورد . حردن ، هردن = خوردند و…..
  خور کن = بخور
  خور کردی = خوردی
  خور کرد = خورد و….. که بیشتر برای نوشیدنی ها ، ماست ، شیر ، و…… بکار گرفته میشه .
  در ضمن اور ، هور ربطی به هم ندارند . این فقط کلمه سازی برای غصب ارومیه و مهاباد هست .
  هرجا کرد هست ، تجزیه ، تروریست ، و….. هست .

 107. اگر کلهر معرب کلمه جعلی پانکردها یعنی گل + هور یا گل + حور باشه . بازم یک کلمه عربی هست!!!!
  مثل پارس که معرب اون فارس است .
  هر چند بازم حرف های گ ، ه ، ح ف ، پ در زبان لری و پارسی باستان وجود داره .
  عجیب این است که کلمات جعلی شما اصلا با کلهر همخانی نداره !!
  کی/ ک. در پارسی باستان به معنای شاه شاهان ، مثل کی قباد ، خسرو(کیخسرو)، کی اردشیر ، کی لهراسب .

 108. کی . ک َ / ک ِ (اِ) مَلِک باشد…(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۱۶). پادشاه بلندقدر و بزرگ مرتبه را گویند. (صحاح الفرس ، از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جبار. (مفاتیح العلوم خوارزمی ، از یادداشت ایضاً): کیقباد. کیکاوس . کیخسرو. کی لهراسب . کی بشتاسب . کی اردشیر. ج ، کیان . (مفاتیح العلوم ایضاً). پادشاه پادشاهان ، و بعضی گفته اند پادشاه بلندقدر، و این نام از کیوان گرفته اند . و جمع آن کیان است و این نام را زال به قباد داده است ، و در قدیم چهار پادشاه را کی می گفتند: کیقباد، کیکاوس ، کیخسرو، کی لُهراسب ، و در کیومرث .
  تأمل است چنانکه در کاف فارسی بیاید. (فرهنگ رشیدی ). به معنی پادشاه پادشاهان است یعنی پادشاهی که در عصر خود از همه ٔ پادشاهان بزرگتر باشد.
  اگـر مـا از نـام ترکیبـی کی لُهراسب ، واژه اسب را کنار بگذاریم کی لهرـ کَ لهر » کَلهر
  می ماند . یعنـی آنکـه از کی لُهراسـب است .

 109. ضمنا اهورا مزدا اسم خداست و ربطی به ما کلهرها نداره.
  احتمالا شما پانکردها میگید اهورامزدا هم کرد بوده !!!!!

  ما هنوز در بین طوایف و تیرهامون اسم کی لهر داریم . تو شناسنامه کی لهر هستن ، اما به زبون محلی ، کَ لهر ، کلهر تلفظ میشه .
  پل کلهر لرستان هم که قدمتش به دوران هخامنشیان بر میگرده و در دوران ساسانیان و….. مرمت شده است ، هم قدمت کلهرها رو نسون میده و هم قدمت اسم کلهر رو نشون میده .
  و معلوم هست از زمان هخامنشیان تا کنون کلهر فقط کلهر بوده و ربطی به جعلیات و تواهمات پانکردیسم (پ ک ک ، دکرات ، پ ی د ، کومله ، پژاک ، سایر احزاب خائن تروریستشون ، و……) ندارد .

 110. در زبان لکی اصیل کلمه کلهر را به معنی (زیبا) تلفظ می کنند مثلاً به بچه های کوچک کلهر یا رنگین می گویند کلمه اول به معنی (کله) و کلمه دوم را (هور) یا خورشید که در کل به معنی پنجه آفتاب و زیبا است باور کنید هیچ معنی دیگری ندارد جز این

 111. درود
  فارغ از زبان تقریبا مشترک لکی و کلهری .. فرهنگ ایندو آنچنان به هم نزدیک است که هرگز نمیتوان آنها را از هم جدا دانست .. هوره ، موره ، لباس ، ریخت و قیافه و حتی آیین مشترک یارسانی بین لک و کلهور از آنها قومی واحد ساخته است … بزرگترین پشتیبان کریم خان زند کلهور ها بودن و لر ها او را تنها گذاشتند .. در جنگ های کریم خان با علی مردان خان بختیاری کلهور ها نقش بسزایی در شکست قوای بختیاری داشتند .. لک و کلهور یک قوم هستند
  لک های کوهدشت و نورآباد و دلفان و… عموما خود را از کوردان غیور زنگنه میدانند و این خود دلیل کورد بودن آنان است ، البته از میانشان کلهور تبار نیز به فراوانی یافت میشود ..
  بنده در خرم آباد چیز عجیبی که دیدم ، این بود که کلهور های آنجا از لر ها کمتر نبودن .. گویش خرم آباد تقریبا در ۷۰ درصد واژگان با کلهوری مشترک است .. از بین مناطق لر هم تنها در خرم آباد نمود های فرهنگی کوردی مثل گول ونی و… استفاده میشه .. باید گفت خرم آباد خاک کوردستان است … سابقه کلهور ها در خرم آباد از همه بیشتره .. طبق ادعای خودشون ..
  اساسا تا پیش از شاه عباس لر بار قومی نداشته است ..لرستان هم پس از تجزیه کرمانشاهان به بخشی از خاک کرمانشاهان اطلاق شده است. حال آنکه کوردان در آن استان در اکثریت هستند …
  ….
  هرچند لر و کورد هر دو یک قوم هستند
  ….
  بدرود

 112. ضمنا جناب سیا کلهر ، یه چیزی بهت بگم …
  بزرگترین زیر شاخه کلهور هفت مال بانسیری است که نزدیک ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داره ، بعدم خالدی ، بعدم سیاسیا ، بعدم کلهر که هرکدوم بالای ۲۰۰ هزار جمعیت دارن .. کلیایی و نانکلی و مارفی از جمله اونان .. در سقز ، شاهین دژ ، مهاباد ، دیواندره و ارومیه و نهاوند و اسد آباد از هفت مال بانسیری دارن ..
  اگه بالاگریوه بزرگترین زیرشاخه کلهر باشه باید خیلی بزرگ باشه ؟ اگه کلهر های خرم میگی که بعضی میگن اینا اونجا مالک بودن یا شایدم بر خرم آباد حکومت کردن ، چون طبق کتاب دولت فارسیه فی العراق از علی الاعظمی .. چاپ ۲۰۰ سال پیش در در عراق .. تا شاه عباس خرم آباد تابع کلهور ها بوده .. نمونش ذوالفقار شاه موصلو است و پدرش نخود سلطان و … یا حاکم کلهر ماهیدشت شاهوردی خان در دوره شاه عباس که توسط اونا کشته شد !!
  به منطق خودت .. کلر یعنی حاکم و بزرگ لر ها !! حرف منو تصدیق میکنه
  …….
  درباره زبان هم بهت بگم جز گویش خرم آباد که تقریبا کلهریه .. دیگر لهجه‌ات لری زبان حساب نمیشه ، در بهرین حالت یک گویش از فارسی ، اگر نگیم لهجه …
  نزدیکترین زبان زنده به پهلوی ساسانی زبان کلهوریست .. مینورسکی معتقده زبان دربار ساسانیان همین کلهوری بوده !!
  عمو جون کلهور ها گوران هستن .. کلهر یک صفت است که به واسطه صفات نیک به اونا دادن .. اگه کلهور ها لر هستن ، چرا ذوالفقار خان که حاکم تمام لرستان کنونی هم بود و تمام کوردستان رو هم به مدت ۲ دهه حاکم بود .. خود را شاه کلهرستان خواند ؟ چرا نگفت لرستان ؟
  اصلا مردم تا گذشته نچندان ایلی عشایری زندگی میکردن چیزی به نام واحد سیاسی نبوده که به واسطه‌ی اون هویت قومی بگیرن ..
  فراموش نکن ابوقداره توسط چه کسانی نابود شد
  ……
  بدرود

 113. سیا کلهر .. کلهور ۱۱ تیره بزرگ داره و حدود ۴-۵ میلیون نفر در ایران و عراق و ترکیه و سوریه حتی
  …..
  اون دوست لک راست میگه ..کلهور یه صفت به این کوردان بوده شاید به واسطه دلیری و خوش اندامی .. در اصل لک ( بیشترشون زنگنه هستن ) و کلهور یک قوم واحد هستن .. تاریخ جنگ کلهور و لک را به یاد ندارد اما جنگ لر و کلهور بسیار است ..
  شاید بالاگریوه که طبق ادعای خودشون ساکنان اصلی خرم آباد هستن یه تاریخی اونجارو گرفتن .. نشان های کلهر در خرم آباد خیلی زیاده .. پل و دره و روستاهای بسیاری ..
  به یاد داشته باش پایتخت حکومت کورد حسنویه فضلوی سرماچ بیستون بوده و نیز از دوره سلطان سنجر سلجوقی تمام کوردستان ( که اون موقع شامل خرم آباد و شهرکرد هم میشده ) به تمامی تابع مرکز زاگرس یعنی کرماشان بوده است که خاستگاه اصلی کلهور هاست …
  عزیزم حداقل از ۶۰۰ سال پیش کلهور قومی شناخته شده بوده ، که حتی نخستین کوردانی که به. خراسان رفتن کلهور ها بودن پیش از شاه اسماعیل صفوی … اما هنوزم معلوم نیست لر چیه !! هر کدوم از ایلاتش میگن ما قوم جدایی هستیم ، خصوصا بختیاری ها و خرم آباد هم که کوچکترین فاصله با کورد برای خودشون احساس نمی‌کنند
  کتاب مینورسکی رو بخون میگه کلهور از سه قوم باستانی هوری ، اورارتو ، ماد .. شکل گرفته و گوران ها بخشی از اونا هستن
  در کتیبه های اورارتو آنها خدایشان را « خالدی » خوانده‌اند ، یکی از تیره های بزرگ کلهور ایل خالدی است .. خود تیره کلهور از هوریان گرفته شده … حتی تیره شوانکاره کلهور هم داریم ما …
  ….
  کلهر یک صفت شاید است .. شاید اهالی خرم آباد کلهور باشن چون مثلا گفته میشه شاهوردی خان که بر بخش ماهیدشت کلهور حاکم بوده بهشون گفته که همخونش هستند …
  در کتاب شرف نامه گفته کوردا چارتان .. کرمانج ، گوران ، کلهور ، لر .. یعنی ۴۰۰ سال پیش اینا از هم جدا بودن .. کسی نگفته کلهور ، لر هست .. البته منظور از کلهور در آنجا سنندج و شهرزور هم بوده و ایلام و … دیالی و واسط و…
  ……
  خواهشا حرف های خنده دار نزنید کلهور اگه لر باشه بازم کورده ؛ چون خود لر ها هم کورد هستن
  …..
  زت زیاد

 114. سیا بچه کحایی وژدانا .. کلهری ؟؟ یا داری نقش کلهر رو بازی میکنی ؟ تو خیلی از وبلاگ ها همین ادعاها رو پخش میکنی ، هدفت چیه ؟
  اگه میخوای باشه کلهور به خاطر تو میشه لر .. که چی ؟ دیگه کورد نبست ؟ خود لر هم کورده عمو جون

  • لر کرد (کولی / کورد ) است !!!!
   کسی نگفته کلهرها لر هستند ؟!!!
   میزا خانلر خان اعتصام الملک، نایب اول وزارت امور خارجه در کتابش (صفحه ۷۱ سفرنامه میرزا خانلرخان اعتصام الملک)، کلهرها را با هویت لر ثبت کرده و می نویسد «محمد حسن خان سرتیپ، حاکم کلهر در آن ایام از کرمانشاهان مرخص و روانه به محال خود گردید. بعد از ورود او بر ایل و الوار کلهر خبر رسید که ..»

   • در کتاب (زیر آفتاب سوزان ایران) نویسنده آن اسکار فن نیدر مایر در صفحه ۵۹ هویت کلهرها را به قوم لر نسبت می دهد و می نویسد: قنسول ایرانی … برایمان تعریف کرد که حاکم کرمانشاه، امیرمفخم در حال حاضر با قوای بسیار در سر پل به سر می برد و با لرهای کلهر که از پرداخت عوارض خود استنکاف کرده اند در حال جنگ است…

  • خودتو کلهر معرفی نکن .
   ضمن اینکه یکی بودن فرهنگ ، زبان ، موسیقی و….. ما کلهرها با قوم لر کاملا مشخص است . عکس ها و منابع معتبر هم به لر بودن کلهرها صحه گذاشته اند .
   شما اون بی سواد رو که تمام اقوان مختلف ایران رو کرد به معنی چوپان و رمه گردان معرفی کرده سند میدونید .

  • به هر حال من کلهر هستم و فقط میدانیم که لر بوده ایم و خواهیم بود .
   شجره نامه. ، روایت ها و شعرهای تاریخی در وصف بزگانمون که در گذشته داریم که همش از کلهر و قومیتمون لر گفته شده .
   جای تعجب اینجاست که من فکر میکردم که فقط بزرگان خودمون این اشعار و روایت ها رو میدونن ، ولی حداق چند بیت رو از یه هم تبار لر شنیدم .
   حکومت زندیه ، کلهرستان ، فیلی ، و……. داشته ایم و این ربطی به قومیت نداره . چون در گذشته میگفته اند حکومت دست کیه و واسه مشخص شدن و متمایز شدن گفتن مثلا کلهرها ، زندیه ، هخامنشی
   با استدلال های شما باید هخامنشی ها هم میگفتن حکومت پارس ها ، یا ساسانیان !!

  • این که میگی کلهرها با لک ها جنگ نداشته اند ، اما با لرها جنگ داشته اند !!!! یه جمله مزخرف هست .
   چون ما اگه جنگی داشته ایم بت همه بوده .
   مثلا هم با ساکی ها ، بیرانوندها ، سگوندها و…… جنگ داشته ایم .
   با حسنوندها تا جایی که من یادم میاد در دوره کرم کلهر یکی از اجدادمون که نسل بالاگریوه از این فرد هست ، همون یکبار درگیری داشته ایم .
   بر اساس روایت همسر کرم کلهر از حسنوندها بوده .
   فعلا همه میگن همسرش از حسنوندها بوده و احتمال اینکه همین یک زن رو داسته هم وجود داره .
   با بختیاری ها هم بخشی از کلهرها جنگ داشته اند .
   این جنگ ها قومیتی نبوده و بیشتر بیخود منجر به جنگی شده یا بر سر حکومت، تصرف یه منطقه و…..
   جنگ با کردها(کولی ها ) داشته ایم که ناکارشون کردیم .

  • خرم آباد
   واقعیت تغییر نخواهد کرد .
   من هیچ زمانی به اسم لک یا بختیاری و…… جایی نمیگم که بختیاری یا لک از قوم لر هستند . اونا خودشون هویت خودشون رو میدونند .
   لک ، بختیاری و لر همه یکی هستیم .

 115. بقران من ی بیرانوندم..افتخار میکنم لرم
  گول پانکردا رو نخورید به اسمه لک میان به بقیه لرها توهین میکنن ک تفرقه بندازن..خود نویسند هم از همتباران لک هستن..
  بقران ب چشم خودم دیدم ی کرمانشاهی نتونست با کرد سردشتی کردی حرف بزنه فارسی حرف میزد بقران قسم …هورامیها کرمانجها هم خودشون از کرد جدا هستن…کرد معنی اون میشه رمه گردان و چوپان و ی کلمه عربیه اعراب به همه رمه گردانها می گفتن..
  افتخار میکنم ی بیرانوند و لر هستم..
  کردها بخاطر منافشون میگن لک کرده برای رسیدن به آبهای خلیج فارس حتی لرها رو هم کرد خطاب میکنن..
  کسی هم ک به قوم اصیل ایرانی لر توهین میکنه بدون حروم زاده..
  لطفا درج کن با تشکر

 116. سلام.وبسایتتون فوق العادس.به کارتون
  ادامه بدین

 117. سیا یه چیز جالب دیگه هم بهت بگم ..
  یکی دیگه از فرماندهان کلهور که بغداد را گرفت به جز ذوالفقار شاه
  امیر قباد بیگ بن عمربیگ بن زوراو ( سهراب ) بیگ ، که در سال‌های ۹۹۰ ه.ق امیر یکی از شعبات کلهور به نام « درتنگ » بوده ( پس از مرگ ذوالفقار شاه منطقه کلهور به چند شعبه تقسیم شده از جمله پالنگان ، دینور ، سنقر – کلهر ، درتنگ ، مایشت ، بیستون ، گرمیان ، مَنَلی ، کلهر و … )
  قباد بیگ از نهاوند تا گرمیان رو متحد کرده و در سال های ۱۰۰۵ ه.ق بر بغداد هم مسلط شده و تا ۱۰۲۰ ه.ق بر آن حکومت کرده منتها به عنوان متحد عثمانی …
  در اسناد عثمانی هویت ایشان با پسوند کلهر گوران ثبت شده که سندی بر گوران بودن کلهور هاست ..
  ( شاخصه فرماندهان کلهر پسوند « بیگ » بوده است در هر جا که باشند ، دو تن از والیان خرم آباد هم رستم بیگ و حسین بیگ هم گویا کلهر بوده اند )
  یه سه چهار باری فکر کنم بغداد توسط کلهور ها فتح شده … هیچکدام از حکومت‌های پس از اسلام ایران بغداد رو فتح نکردن ، فقط شاه عباس برای حدود ۵-۶ سال تونست حاکم بغداد رو متحد خودش کنه …
  البته شاپور خاست هم چند باری به کنترل کلهر ها درآمده … آخرین بار گویا توسط اکبر خان سیاسیا به دنبال تازش والی لر به خاک کلهور ها در ماهیدشت به تحریک ابوالفتح میرزا برادر محمد علی شاه قاجار ، توسط سیاسیا فتح شد ، در واقع پس از شکست والی لر ابوقداره و تعقیبش شاپور خاست هم افتاده دستشون ( البته شاپور خاست قلمرو ابوقداره نبوده ) …
  …….
  اون جنگ با لک ها رو هم که گفتی ، جنگ ایلی نیست ، جنگ بر سر زمین و مالکیت است که بین تیره های جدا شده از بدنه اصلی کلهر اتفاق افتاده و چندان اهمیتی ندارد …
  کلهر تبار های استان جدید و ۵۰ ساله لرستان بیشتر لک زبان هستن تا لر زبان ، این یعنی ارتباط راحت تری با هم داشتن

 118. سیا
  درباره حرف مسخره ناصرالدین شاه هم حوالت میکنم به مطلبی که توسط جناب عیسی قائد رحمت نوشته شده .. البته نه نوشته های ایشان بلکه نوشته های دوست عزیزی که نظراتش را بیان کرده تحت عنوان لرستانی ، گویا خودتم دیدیش

  http://loor.ir/article/2253-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C.html

  ……..
  سوای این به من بگو چطو قومی با سابقه حداقل ۱۲۰۰ ساله ثبت شده بر روی سنگ و حضور در جنگ های صلیبی و گستردگی و جمعیت بیشتر از تمامی الوار ( تا نزدیک ۲ برابر اگر اونایی که در کرمانج و سوران تغییر زبان داده‌اند رو هم حساب کنیم ) میتواند زیر مجموعه کوچکتر از خودش باشد ؟ کدام عقل اینرا می‌پذیرد ؟
  به نظرم عاقلانه تر خواهد بود که گفت بخش بزرگی از الوار از تبار کلهور باشند .. چراکه اعتقاد بسیاری بر این است که زبان لر ها در گذشته چیزی مثل کلهوری بوده و آثارش را میتوان در گویش خرم آباد هنوز دید و نیز هم اکنون هم بخش قابل توجهی از مردمان لر ، از تبار کلهر میباشد …
  …….
  در هر صورت هیچ کس نمیتواند ثابت کند که الوار کورد نیستن ، پس چه کلهر را عده ای لر بخوانند و چه نخوانند ، در هر صورت کورد است چراکه خود لر هم کورد است
  ……
  بدرود

 119. ضمنا بنده به یک مورد این مقاله معترض هستم …
  هیچ عقلی نمی پذیرد زبان های کورد نیایش از پارسی باستان باشد ..
  پارسی هخامنشی تنها یکی از دهها زبان مورد استفاده در جغرافیای هخامنشی بوده است .. طبق نزدیکی و دوری .. زبان هخامنشی بیش از هر زبان دیگری به زبان اسلاوی شبیه است !!
  …..
  زبان های کوردی شاخص های هندواروپایی و پیشاهندواروپایی را همزمان دارند …
  از بین زبان های هندواروپایی ، پهلوی و اوستایی ( احتمالا مادی ) تاثیر بیشتری گذاشته‌اند … پهلوی هیچگونه ارتباطی به پارسی هخامنشی و فارسی دری ندارد ، فارسی دری نیایش سغدی است در خراسان بزرگ که سابقش حدود ۱۰۰۰ سال است …
  …..
  پهلوی بیشترین تاثیر را بر زبان های کوردی خصوصا شاخه کرمانجی ( کرمانجی ، سورانی ، کلهوری ) گذارده است .. و اصولا کلهوری اصیل در ۸۰ درصد با پهلوی ساسانی مشابه است ..
  پهلوی زبانیست که از اوستایی ، یونانی ، سریانی و … شکل گرفته و ازش به عنوان قدرتمندترین زبان باستان یاد می‌برند …
  …..
  همچنین بگم شبانکاره ها تیره ای از کلهور بوده‌است ، در گذشته ساکن دشت ئارویناوا و هنوزم ازشون مانده ، به هر حال نزدیکی کلهوری و پهلوی بی دلیل نیست
  …..
  بدرود

 120. تقاضا دارم درمورد درج نظرات کمی نظارت اعمال فرمایید. این آقای سیاکلهر کلا قرق کرده و نظراتش هم عجیب و بی ربطه مخصوصا اینکه لک نیست و نمیدانم اینجا چه کار داره؟!!!!!!!! ماشالا پشت سرهم هم داره موضوع رو ویروسی می کنه…

 121. دلیلی دیگر بر اشتباه بودن پسوند وند برای نام طوایف لک:
  چغلوند، گرگوند، سگوند و دالوند به نظرشما یعنی منسوبان به گرگ و…؟ درحالیکه اگر به جای ”وند”، همان ”ان” را لحاظ کنیم، معنایشان می شود [سرزمین] گرگها(جای پرگرگ)و… که منطقی و معقول تر است. پس نام درست طوایف مذکور، مشابه هوزمانن وبالن و ایوتین و جلالن و کاوشن… چقلن و گرگن… خواهد بود که در لکی بسیاری از آ ها ا تلفظ میشوند مانند تل بجای تال یا کنی بجای کانی… یعنی گرگن معادل گرگان است…

  • بیرانوند اصل

   برخی نظرات اینقدر ساده لوحانه است که آدم می خندد. آخه پروفسور مثالاً بیرانوند، حسنوند، یوسفوند، کاکاوند، گراوند و … به ترتیب یعنی جایی که بیرانها، حسنها، یوسف ها، کاکا ها، گرا ها زیاد بودن؟ آخه عقل خودت این رو قبول داره؟ در کتاب مجمل التواریخ یک قرن پیش طایفه های لکستان رو به اسم “وندها” ذکر کرده.

 122. سلام و عرض ادب به خدمت همه عزیزان
  زبان شناسان معروف با استفاده از نشانه شناسی های زبان های زاگرس نشینان بویژه کرد و لک و لر . این زبان ها را از یک نوع دانسته و تنها به دلیل فاصله جغرافیایی و نوع طبیعت و تاثیرات زمانی دارای لهجه های متفاوتی شده اند اینکه ما همه از یک نوع زبان هستیم شک نکنید ولی این را به حساب ارجحیت کسی بر کسی دیگر نگذارید . زبان به تنهایی نمی تواند دلیل اصیل بودن یا نبودن یک انسان را برساند . من خودم به عنوان یک کرد تمام مردمانی را که به زبانهای کرمانجی و سورانی و کلهری و لکی و لری حرف می زنند .برادر و هم نوع خود میدانم و او را همزبان می نامم . ما اکنون به این درجه از پیشرفت و غنای فرهنگی رسیده ایم که زبان و لهجه و گویش دلیل بر برتری یک انسان به انسان دیگری نیست و ما همه باید بدانیم که به خاطر اینکه تحت حکومتی که زبان فارسی را زبان رسمی و اول کشور معرفی میکند تحت ستم و اسیمیلاسیون قرار گرفته ایم در حالیکه در ایران فقط پانزده میلیون فارس وجود دارد و اگر به اسناد و کارشناسان زبان و اساتید برجسته رجوع کنیم زبان فارسی در رده های پاینتر از زبانهای کردی با تمام زیر شاخه هایش قرار میگیرد تازه زبان فارسی اصیل را مقایسه کرده اند نه این زبانیکه الان وجود دارد چون اکنون این زبان فارسی مخلوطی از عربی و ترکی و روسی و مغولی و خیلی زبانهای دیگر است و اصلا بعید است بتوان ان را یک زبان نامید . حالا شما تمام میلیاردها تومان پولی را در نظر بگیرید که هر ساله خرج زبان فارسی میشود . چرا کتاب قانون طب ابو علی سینا بعد از هفتصد سال توسط یک کرد ترجمه میشود و یا کتابهای فلسفی که به زبان فارسی ترجمه میشود اصلا قابل فهم نیستند .به هر حال ما با یک ریشه زبانی مشترک در کنار هم خواهیم بود بدون احساس برتری جاهلی و مثل همین الان که ما از اهنگهای لری و لکی و کردی به یک اندازه لذت میبریم روزی از تمام این سرمایه ها بهترین استفاده را خواهیم برد.

 123. خسته نباشید مرسی به خاطر این وبسایت
  مفید

 124. Сервис помогает легко и просто спланировать путешествие:
  забронировать по специальным ценам номер в одном из ۹۰۰ ۰۰۰ отелей по всему миру,
  купить авиабилет одной из ۸۰۰ авиакомпаний и билет на поезд по России и СНГ от РЖД.
  Клиенты также могут приобрести туристический пакет, который включает
  перелёт + отель и сэкономить до ۳۰% по сравнению с их покупкой по отдельности.
  Пользователям, которые приобрели авиабилеты, по выгодным ценам предлагается аренда авто.
  https://goo.gl/3HYFu1

 125. سلام دورود بر شما عزیزگەم✋

  لکی کە در تمام تاریخ کورد معرفی شدە:

  شرفنامە … کتاب های راهنمای زبان های ایرانی
  کتاب نزهت القوب سال۷۴۰هجری
  دانشنامەها
  لغت نامە دهخدا و…
  همه اینها لک رو یه شاخه از کورد معرفی کردن
  و
  شاعران لک همه تحت تاثیر جغرافیا خودشونو کورد معرفی کرده اند:
  لک امیر
  ترکه میر
  شاخوشین و…

  و (زبان و لباس و رقص )همەکوردی

 126. هرجا اسم لک میاد اولین چیزی که به ذهن طرف میاد اسم لک امیر شاعرنویسنده و محقق بزرگ لکه خود لک امیر گفته ((کوردم لک زاده نواده مادم))…. من لک ایلام هستم و به کورد بودنم افتخار میکنم

 127. سلام. خیلی خوب کامل نوشته بودید
  زنده باد لر و لک و کرد

 128. سه لام
  ایمه لکل فقط لکیم
  هر بیل ای لورلیشه زوروون بایی وه درک
  لک قومی مستقله که یه روژیش استان لکستان تشکیله ماوو
  و دهنه هر چی قومه که لکه ژیر مجموعه وژی حساوو که
  موو نری
  و امید عه روژه
  ایمه نه کوردیم نه لوریم
  فقط لک

 129. پارسا مرزیجرانی

  با سلام
  بنده در استانی غیر از استان لرستان هستم و معنای علمی کپوکچی و هم چنین درخت آسور رو برای تحقیقی علمی نیاز دارم اما منبع مستندی در دسترسم نیست. سپاسگزار می شم شخصی این تعاریف رو در این سایت بگذارن..تشکر