یکشنبه , ۱۰ مهر ۱۴۰۱

لیست کامل شهدای کربلا

اسامی شهدای کربلا از یاران حسین علیه السلام طبق روایاتی که نگارنده از لابلای کتب تاریخ به دست آورده ‏ ، چه از بنی هاشم و غیر بنی هاشم بدین شرح ذکر شده است…


فرزندان امیرالمؤمنین (علیه السلام):
۱ـ ابو بکر بن علی (که شهادت وی با شک و تردید ذکر شده است)
۲ـ عمر بن علی
۳ـ محمد الاصغر بن علی
۴ـ عبد الله بن علی
۵ـ عباس بن علی
۶ـ محمد بن العباس بن علی
۷ـ عبد الله بن العباس بن علی
۸ـ عبد الله الاصغر
۹ـ جعفر بن علی
۱۰ـ عثمان بن علی
(فرزندان امام حسن):
۱۱ـ قاسم بن حسن
۱۲ـ ابو بکر بن حسن
۱۳ـ عبد الله بن حسن
۱۴ـ بشر بن حسن
(فرزندان امام حسین):
۱۵ـ علی بن الحسین الاکبر
۱۶ـ عبد الله الرضیع
۱۷ـ ابراهیم بن الحسین (این نام را ابن شهر آشوب در کتاب خود آورده و تعداد دیگری نیز بدان اضافه کرده است) .

(فرزندان عبد الله بن جعفر):
۱۸ـ محمد بن عبد الله بن جعفر
۱۹ـ عون بن عبد الله بن جعفر
۲۰ـ عبید الله بن عبد الله بن جعفر
(فرزندان عقیل بن ابی طالب):
۲۱ـ مسلم بن عقیل
۲۲ـ جعفر بن عقیل
۲۳ـ جعفر بن محمد بن عقیل (نام وی را نیز ابن شهر آشوب ذکر کرده است) .
۲۴ـ عبد الرحمن بن عقیل
۲۵ـ عبد الله الاکبر بن عقیل
۲۶ـ عبد الله بن مسلم بن عقیل
۲۷ـ عون بن مسلم بن عقیل
۲۸ـ محمد بن مسلم بن عقیل
۲۹ـ محمد بن ابی سعید بن عقیل
۳۰ـ احمد بن محمد الهاشمی (هر چند که در میان کتب تاریخی نامی از این شخص برده نشده و نه جزء فرزندان عباس و نه غیر او ذکری به میان نیامده اما وی را نیز ابن شهر آشوب آورده است).

یاران امام از غیر بنی هاشم که در واقعه کربلا به شهادت رسیده‏اند به ترتیب حروف الفبا
۱ـ ابراهیم بن الحصین الاسدی
۲ـ ابو الحتوف بن الحارث الانصاری
۳ـ ابو عامر النهشلی
۴ـ ادهم بن امیه العبدی
۵ـ اسلم الترکی (آزاد شده حسین ع)
۶ـ امیه بن سعد الطایی
۷ـ أنس بن الحارث الکاهلی
۸ـ أنیس بن معقل الاصبحی
۹ـ بریر بن خضیر الهمدانی
۱۰ـ بشر بن عبد الله الحضرمی
۱۱ـ بکر بن حی التیمی
۱۲ـ جابر بن الحجاج التیمی
۱۳ـ جبله بن علی الشیبانی
۱۴ـ جناده بن الحارث السلمانی
۱۵ـ جناده بن کعب الانصاری
۱۶ـ جندب بن حجیر الخولانی
۱۷ـ جون (آزاد شده ابی ذر)
۱۸ـ جوین بن مالک التمیمی
۱۹ـ الحارث بن امرئ القیس الکندی
۲۰ـ الحارث بن نبهان (آزاد شده حمزه)
۲۱ـ الحباب بن الحارث
۲۲ـ الحباب بن عامر الشعبی
۲۳ـ حبشی بن قاسم النهمی
۲۴ـ حبیب بن مظهر الاسدی
۲۵ـ الحجاج بن بدر السعدی
۲۶ـ الحجاج بن مسروق الجعفی
۲۷ـ الحر بن یزید الریاحی
۲۸ـ الحلاس بن عمرو الراسبی
۲۹ـ حنظله بن اسعد اشبامی
۳۰ـ حنظله بن عمرو الشیبانی
۳۱ـ رافع (آزاد شده مسلم الازدی)
۳۲ـ زاهر بن عمرو الکندی (آزاد شده عمرو بن حمق)
۳۳ـ زهیر بن لبشر الخثعمی
۳۴ـ زهیر بن سلیم الازدی
۳۵ـ زهیر بن القین البجلی
۳۶ـ زیاد بن عریب الصائدی
۳۷ـ سالم (آزاد شده بنی المدینه الکلبی)
۳۸ـ سالم (آزاد شده عامر عبدی)
۳۹ـ سعد بن الحارث الانصاری
۴۰ـ سعد (آزاد شده علی بن ابی طالب ع)
۴۱ـ سعد (آزاد شده عمرو بن خالد صیداوی)
۴۲ـ سعید بن عبد الله الحنفی
۴۳ـ سلمان بن مضارب البجلی
۴۴ـ سلیمان (آزاد شده حسین ع)
۴۵ـ سوار بن منعم النهمی
۴۶ـ سوید بن عمرو بن ابی المطاع
۴۷ـ سیف بن الحارث بن سریع الجابری
۴۸ـ سیف بن مالک العبدی
۴۹ـ شبیب (آزاد شده حارث جابری)
۵۰ـ شوذب (آزاد شده بنی شاکر)
۵۱ـ الضرغامه بن مالک
۵۲ـ عائذ بن مجمع العائذی
۵۳ـ عالبس بن ابی شبیب الشاکری
۵۴ـ عامر بن حسان بن شریح بن سعد بن حارثه بن لام بن عمرو بن طریف بن عمرو بن بشامه بن ذهل بن جدعان بن سعد بن قطره بن طی
۵۵ـ عامر بن مسلم العبدی
۵۶ـ عباد بن المهاجر الجهنی
۵۷ـ عبد الأعلی بن یزید الکلبی
۵۸ـ عبد الرحمن الارحبی
۵۹ـ عبد الرحمن بن عبد ربه الانصاری
۶۰ـ عبد الرحمن بن عروه الغفاری
۶۱ـ عبد الرحمن بن مسعود التیمی
۶۲ـ عبد الله بن ابی بکر (چنان که جاحظ در کتاب الحیوان آورده وی از کسانی است که در واقعه کربلا به شهادت رسیده است)
۶۳ـ عهد الله بن بشر الخثعمی
۶۴ـ عبد الله بن عروه الغفاری
۶۵ـ عبد الله بن عمیر بن جناب الکلبی
۶۶ـ عبد الله بن یزید العبدی
۶۷ـ عبید الله بن یزید العبدی
۶۸ـ عقبه بن سمعان
۶۹ـ عقبه بن الصلت الجهنی
۷۰ـ عماره بن صلخب الازدی
۷۱ـ عمران بن کعب بن حارثه الاشجعی
۷۲ـ عمار بن حسان الطائی
۷۳ـ عمار بن سلامه الدالانی
۷۴ـ عمرو بن عبد الله الجندعی
۷۵ـ عمرو بن خالد الازدی
۷۶ـ عمرو بن خالد الصیداوی
۷۷ـ عمرو بن قرظه الانصاری
۷۸ـ عمرو بن مطاع الجعفی
۷۹ـ عمرو بن جناده الانصاری
۸۰ـ عمرو بن ضبیعه الضبعی
۸۱ـ عمرو بن کعب ابو ثمامه الصائدی
۸۲ـ قارب (آزاد شده حسین ع)
۸۳ـ قاسط بن زهیر التغلبی
۸۴ـ القاسم بن حبیب الازدی
۸۵ـ کردوس التغلبی
۸۶ـ کنانه بن عتیق التغلبی
۸۷ـ مالک بن ذودان
۸۸ـ مالک بن عبد الله بن سریع الجابری
۸۹ـ مجمع الجهنی
۹۰ـ مجمع بن عبید الله العائذی
۹۱ـ محمد بن بشیر الحضرمی
۹۲ـ مسعود بن الحجاج التیمی
۹۳ـ مسلم بن عوسجه الاسدی
۹۴ـ مسلم بن کثیر الازدی
۹۵ـ مقسط بن زهیر التغلبی
۹۶ـ منجح (آزاد شده امام حسن ع)
۹۷ـ الموقع بن ثمامه الاسدی
۹۸ـ نافع بن هلال الجملی
۹۹ـ نصر (آزاد شده علی ع)
۱۰۰ـ النعمان بن عمرو الراسبی
۱۰۱ـ نعیم بن عجلان الانصاری
۱۰۲ـ واضح الرومی (آزاد شده حارث سلمانی)
۱۰۳ـ وهب بن حباب الکلبی
۱۰۴ـ یزید بن ثبیط العبدی
۱۰۵ـ یزید بن زیاد بن مهاصر الکندی
۱۰۶ـ یزید بن مغفل الجعفی

چنانچه سی تن از بنی هاشم را به این تعداد که ذکر شد اضافه کنیم.تعداد شهدای کربلا به ۱۳۶ نفر می‏رسد و چون قیس بن مسهر صیداوی و عبد الله بن بقطر و هانی بن عروه را نیز جزء آنها قرار دهیم تعداد آنها به ۱۳۹ نفر خواهد رسید.
منبع: سیره معصومان


لینک های محرمی

» فرجام قاتلان امام حسین(ع) ویارانش + جدول

» نوحه بسیار زیبایی با عنوان “یا حسین” به زبان هندی

» شفا یافتن دختر معلول در حرم سیدالشهدا(ع)+عکس

» راز شش گوشه بودن ضریح حضرت سیدالشهدا (ع) +عکس

» میدان ریاکاری یا مراسم عزای حسین(ع)؟؟؟/چه بر سر ما آمده که اینگونه عوض شده ایم

» یادداشتی تحلیلی بر حادثه عاشورا و تحلیلگران عاشورا

» عاشورا در راه است/بیایید برای محرم کاری بکنیم

» اس ام اس های ماه محرم و عاشورایی

» آرایش های ویژه و تاسف بار دختران و پسران حرمت شکن در دستجات عزاداری محرم+عکس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.