عروس عرب در این باره گفت که پس از ثبت ازدواجشان در حالی که از آن جا خارج می شدند پایش دچار لغزش شده و به زمین افتاد در این اتفاق عروس جوان که منتظر کمکی از داماد بود با بی خیالی او در حالی که وی را احمق خواند رو به رو شد که این شوخی او موجب شد تا ۳ دقیقه پس از ازدواج تصمیم به جدایی گرفتند.

وی در ادامه افزود که پس از ازدواج متوجه شد که همسرش مرد مناسبی برای او نیست و بی لیاقتی اش را با کلمه احمق به او ثابت کرد.

گفتنی است که قاطعیت عروس برای جدایی منجر شد تا ۳ دقیقه بعد از ثبت ازدواجشان طلاق او و همسرش نیز ثبت شد.

12